РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Ю. І. Завалевський

Анотація


У статті представляється проблема необхідності забезпечення координації методичних служб ВНЗ та коледжів; аналізується стан науково-методичного забезпечення навчального процесу зазначених закладів; порівнюється робота методичних об’єднань загальноосвітніх шкіл із методичними службами ВНЗ; актуалізується проблема необхідності підвищення професійної методичної компетентності викладача ВНЗ; презентується алгоритм проведення фронтальних перевірок як засобу реального визначення результатів діяльності викладача.

Ключові слова: професійна компетентність викладача, методична робота, вищий навчальний заклад, коледж, методична служба, методичні обʼєднання.

 

В статье представлено эффективный путь профессионального компетентностного роста преподавателя – его задействованность в методической работе. Актуализируется проблема необходимости обеспечения координации методических служб ВУЗ и колледжей; анализируется содержание методической работы в ВУЗе и колледже, состояние научно-методического обеспечения учебного процесса указанных учреждений, перспективы развития координации методической деятельности в межуниверситетском пространстве; сравнивается работа методических объединений общеобразовательных школ с методическими службами ВУЗ и колледжей, функции методической службы ВУЗа; актуализируется проблема необходимости повышения профессиональной методической компетентности преподавателя ВУЗ; презентуется алгоритм проведения фронтальных проверок как способа реального определения результатов деятельности преподавателя. Акцентируется внимание на том, что модернизация развития образования предусматривает необходимость изменения взглядов на роль методической службы как ключевого звена развития профессиональной компетентности преподавателя.

Ключевые слова: профессиональная компетентность преподавателя, методическая работа, высшее учебное заведение, колледж, методическая служба, методические объединения.

 

The paper presents an effective way to increase the professional competence of the teacher - his involvement in methodological activities. Actualized the problem of the need to ensure coordination method agencies universities and colleges; analyzes the content of methodical work in universities and colleges, the state of scientific and methodological support of educational process these establishments, the outlook for methodological coordination of activities in inter-university space; compared methodical work of associations of secondary schools from teaching university services; detailing the main tasks of methodical teacher of high school and college functions methodical service institutions; actualized the problem of the need to improve the professional competence of the teacher methodological institutions; presented algorithm for frontal inspections as a means of determining the actual performance of the teacher.Attention is drawn to the fact that the modernization of education development includes the need to change attitudes concerning the role of methodical service as a key element in the development of professional competence of the teacher.

Key words: professional competence of the teacher, methodical work, higher education institution, college, methodological service, methodology association.


Повний текст:

PDF

Посилання


Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя : монография / В.А. Адольф. – Красноярск : КрГУ, 1998. – 286 с.

Карпова Л. Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд.. пед. наук : спец. 13.00.04 «теорія і методика професійної освіти» / Карпова Лариса Георгіївна – Харків, 2004. – 21 с.

Пелагейченко В. Ключові компоненти компетентності вчителя / В. Пелагейченко // Відкритий урок: розробки, технології досвід. – 2009. – № 2. – С. 55–60.

Сікора Я.Б. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання : автореф. дис … канд. пед. наук : 13.00.04 / Сікора Ярослава Богданівна. – Житомирський державний університет ім. Івана Франка. – Житомир, 2010. – 22 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194826

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.