ПЕДАГОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ

О. Л. Ільєнко

Анотація


У статті на підставі аналізу наукової літератури виокремлено педагогічні компоненти науково-методичної системи професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця (мета, завдання, етапи) та надано їх детальну характеристику. Зазначено, що у статті поняття «система» розуміється як сукупність елементів із існуючими зв’язками між ними та об’єднаних певною метою. Стверджується, що під загальною метою представленої науково-методичної системи розуміється формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця. Ця загальна мета конкретизована у цілях другого порядку або завданнях, кожне з яких спрямоване на формування компонентів конкурентоспроможності майбутнього фахівця (потребнісно-мотиваційного, когнітивно-операційний, рефлексивно-оцінний). Серед етапів виокремлено пропедевтичний, діагностичний, мотиваційно-цільовий, змістовно-діяльнісний, оцінно-результативний.

Ключові слова: конкурентоспроможність, майбутній фахівець, професійна підготовка, науково-методична система, педагогічні компоненти.

 

 В статье на основании анализа научной литературы выделены педагогические компоненты научно-методической системы профессиональной подготовки будущего конкурентоспособного специалиста (цели, задачи, этапы) и надана их подробная характеристика. Отмечено, что в статье понятие «система» понимается как совокупность элементов с существующими связями между ними и объединенных определенной целью. Утверждается, что под общей целью представленной научно-методической системы понимается формирование будущего конкурентоспособного специалиста. Эта общая цель конкретизирована в целях второго порядка или задачах, каждая из которых направлена на формирование компонентов конкурентоспособности будущего специалиста (потребностно-мотивационный, когнитивно-операционный, рефлексивно-оценочный). Среди этапов выделены пропедевтический, диагностический, мотивационно-целевой, содержательно-деятельностный, оценочно-результативный.

Ключевые слова: конкурентоспособность, будущий специалист, профессиональная подготовка, научно-методическая система, педагогические компоненты.

 

In the article the problem of determining pedagogical components of scientific and methodic system of professional training of future competitive specialist is covered. On the basis of analyses of scientific and reference literature we have come to general conclusion that the notion “system” is understood as the unity of the elements with some existing ties, and united by some particular aim. Among the components of scientific and methodic system of professional training of future competitive specialist the following are distinguished: aim, tasks, stages. Thus, the aim of the system is to form future competitive specialist. According to the main aim the following tasks are determined: 1) to form the need and motive component of competitiveness of future specialist; 2) to form the cognitive and operational component of competitiveness of future specialist; 3) to form the reflexive and evaluative component of competitiveness of future specialist. Among the stages of scientific and methodic system the following are determined and characterized: propaedeutical, diagnostic, motivational and targeted, content and activity and evaluative.

Key words: competitiveness, future competitive specialist, professional training, scientific and methodic system, pedagogical components.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1989. – 451 с.

Бухало О. Л. Формування емоційної культури молодших школярів у процесі психолого-педагогічної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / О. Л. Бухало. – Х., 2011. – 21 с.

Ігнатюк О. А. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутнього інженера до професійного самовдосконалення в умовах технічного університету : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Ігнатюк Ольга Анатоліївна. – Харків, 2009. – 562 с.

Іонова О. М. Системний та синергетичний підходи у педагогічних дослідженнях : навчальний посібник. – Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2011. – 50 с.

Каган М. С. Системно-синергетический подход к построению современной педагогической теории / М. С. Каган // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М. : Традиция-прогресс, 2007.

Коломійченко С. Ю. Підготовка майбутнього вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах до організації фасилітаційного спілкування з учнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / С. Ю. Коломійченко. – Х., 2010. – 22 с.

Кузьмина Н. В. Способности, одаренность, талант учителя / Н. В. Кузьмина. – Л., 1985. – 165 с.

Лебедєва В.В. Формування професійного статусу майбутнього вчителя в процесі навчально-пізнавальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / В. В. Лебедєва. – Х., 2011. – 20 с.

Наукові підходи до педагогічних досліджень : колективна монографія / за заг. ред. д. пед. наук, професора, чл.кор. НАПН України В. І. Лозової. – Харків : Вид-во Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 348 с.

Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н. Ф. Талызина. – М. : Изд-во. Моск. ун-та, 1975. – 343 с.

Толковый словарь русского языка : В 4 т. Т. 1. / [под. ред. проф. Д. Ушакова]. – М. : ТЕРРА,1996. – 824 с.

Энциклопедия профессионального образования : в 3-х т. / [под. ред. С. Я. Батышева]. – М. : АПО, 1998. – 568 с., ил. Т. 1. – А–Л. – 1998.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194835

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.