ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

М. О. Князян

Анотація


В статті висвітлено проблему формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів. Уточнено суть поняття «загальнокультурна компетентність майбутнього вчителя». Встановлено, що ця компетентність віддзеркалює знання студентів про культурну спадщину різних народів, своєрідність розвитку культурного надбання в різні історичні епохи, вміння інтеріоризувати знання, використовувати цю інформацію для активізації міжкультурної взаємодії в шкільному колективі. Схарактеризовано компоненти загальнокультурної компетентності: мотиваційний, когнітивний, функціональний. Мотиваційний компонент відображає переконання студентів у важливості пізнання культури різних народів, прагнення формувати здатність учнів розвивати національну та світову культуру, активно взаємодіяти з представниками різних етносів. Когнітивний компонент відображає два провідні сегменти: культурний та психолого-педагогічний. Функціональний компонент містить уміння досліджувати та розповсюджувати культуру, забезпечувати міжкультурну взаємодію. В статті представлено приклади творчих завдань з формування зазначених компонентів загальнокультурної компетентності майбутніх учителів.

Ключові слова: загальнокультурна компетентність, майбутні вчителі, міжкультурна взаємодія.

 

 В статье раскрыта проблема формирования общекультурной компетентности будущих учителей. Уточнена сущность понятия «общекультурная компетентность будущего учителя». Установлено, что эта компетентность отражает знания студентов о культурном наследии разных народов, своеобразие развития культурного достояния в различные исторические эпохи, умение интериоризировать знания, использовать эту информацию для активизации межкультурного взаимодействия в школьном коллективе. Охарактеризованы компоненты общекультурной компетентности: мотивационный, когнитивный, функциональный. Мотивационный компонент отражает убеждения студентов в важности познания культуры разных народов, стремление формировать способность учеников развивать национальную и мировую культуру, активно взаимодействовать с представителями различных этносов. Когнитивный компонент отражает два ведущих сегмента: культурный и психолого-педагогический. Функциональный компонент содержит умения исследовать и распространять культуру, обеспечивать межкультурное взаимодействие. В статье представлены примеры творческих заданий по формированию указанных компонентов общекультурной компетентности будущих учителей.

Ключевые слова: общекультурная компетентность, будущие учителя, межкультурное взаимодействие.

 

The article deals with the problem of formation of future teachers’ general cultural competence. The essence of the concept «future teacher’s general cultural competence» is refined. It was found that this competence reflects the students' knowledge about the cultural heritage of different peoples, the uniqueness of the cultural heritage in various historical periods, the ability to assimilate this knowledge, to use this information for activization of the cross-cultural interaction in the school community. We characterize the components of general cultural competence: motivational, cognitive, functional. The motivational component reflects students’ beliefs in the importance of the knowledge of different peoples’ cultures, the desire to form students’ capacity to develop national and world culture, to cooperate actively with the representatives of various ethnic groups. The cognitive component reflects two major segments: the cultural, psychological and pedagogical. The functional component includes the ability to explore and spread the culture, to provide the cross-cultural interaction. The examples of creative tasks for the formation of these components of future teachers’ general cultural competence are presented in the article.

Key words: general cultural competence, future teachers, intercultural interaction.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голсуорси Дж. Новеллы / Дж. Голсуорси. – М. : «Правда», 1981. – 480 с.

Clark C. M. Hello learners: Living social constructivism / C. M. Clark // Teaching Education. – 1998. – № 10 (1). – P. 89-110.

Diller J. V. Cultural Competence: A Primer for Educators / J. V. Diller, J. Moule. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nea.org/tools/30402.htm

Galsworthy J. The Apple Tree. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.online-literature.com/john-galsworthy/five-tales/3/

Witte H. Contrastive culture learning in translator training. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id=ZxKhjQX_dwcC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=general+cultural+competence+of+future+teachers&source
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194837

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.