ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КОЛЕДЖУ

С. Г. Міщенко

Анотація


У статті представлено проблему підвищення рівня професійної компетентності викладачів у процесі професійної діяльності у коледжах. Визначено особливості організації зазначеного процесу у науково-методичній роботі коледжу відповідно до викладачів з різним педагогічним досвідом. Представлено організаційно-методичні умови розвитку професійної компетентності викладачів коледжу: орієнтованість науково-методичної роботи коледжу на формування у педагогів мотивації до безперервного професійного самовдосконалення; спрямування до створення нових інтегрованих за змістом навчальних курсів з дисциплін фундаментального та спеціального блоків; методичний супровід професійного зростання викладача. Аргументовано наукові засади визначення зазначених умов як таких, що дозволяють активізувати професійне зростання викладачів коледжу.

Ключові слова: організаційно-методичні умови; викладач коледжу; професійна компетентність викладача; професійне зростання, методична робота.

 

В статье представлена проблема повышения уровня профессиональной компетентности преподавателей в процессе профессиональной деятельности в колледжах. Определены особенности организации этого процесса в научно-методической работе колледжа соответственно преподавателей с разным педагогическим опытом. Представлены организационно-методические условия развития профессиональной компетентности преподавателей колледжа: ориентированность научно-методической работы колледжа на формирование у педагогов мотивации к постоянному профессиональному самосовершенствованию; направленность к созданию новых интегрированных по содержанию учебных курсов по дисциплинам фундаментального и специального блоков; методическое сопровождение профессионального роста преподавателя. Аргументированы научные основы определения представленных условий как таких, которые позволяют активизировать профессиональный рост преподавателя.

Ключевые слова: организационно-методические условия; преподаватель колледжа; профессиональная компетентность преподавателя; профессиональный рост.

 

The article presents the problem of raising the level of professional competence of teachers in the course of professional work in colleges. The features of the organization of the process of scientific and methodical work of college teachers, respectively with a different educational experience. Presents the organizational and methodical conditions of development of professional competence of college teachers: focus of scientific and methodical work of the college on the formation of motivation of teachers for continuous professional self-improvement; orientation to the creation of new integrated on the content of training courses in the disciplines of fundamental and special units; methodical support of professional teacher development. Reasoned scientific basis for determining the conditions presented as the ones that make it possible to strengthen the professional growth of teachers. Empirically proven positive impact on the professional competence of teachers college organizational and methodological conditions oriented scientific and methodical work on the formation of college teachers in continuing professional motivation for self-improvement; direction to create new content for integrated courses in the disciplines of fundamental and special units.

Key words: organizational and methodical conditions; college professor; professional competence of the teacher; professional growth.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бухальська С. Є. Розвиток педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи медичного коледжу [Текст] : автореферат ... канд. пед. наук, спец. : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / С. Є. Бухальська. – К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 20 .

Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI века / Б. С. Гершунский. – М. : Совершенство, 1998. – 608 с.

Глобін О. І. Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики : методичний посібник для вчителів / О. І. Глобін. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 88 с.

Заболоцька О. С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії компетентності парадигми вищої освіти / О. С. Заболоцька // Вісник Житомирського державного університету. – 2008. – Вип. 39. – С. 52–56.

Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / В. В. Ільчук. – Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 20 с.

Люльчик В. О. Пріоритетні напрями формування професійної компетентності викладача коледжу / В. О Люльчик // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2012. – № 1. – С. 276-279.

Павленко Л. Майстер-клас – форма розвитку творчого потенціалу вчителя біології в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Павленко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – Випуск 82(2). Педагогічні науки. – С. 215–219.

Павлиш Т. Г. До проблеми професійної мобільності викладача коледжу / Т. Г. Павлиш // International Scientific Journal [ел. ресурс]. – Режим доступу : http://www.inter-nauka.com

Токар Н. Ф. Динаміка мотивації в процесі професійної підготовки / Н. Ф. Токар // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 4. – С. 151–154.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194852

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.