ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ЗАСОБАМИ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ

C. О. Моргунова

Анотація


У статті розглядаються питання використання SMART-технологій для формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутнього менеджера. Підкреслюється, що застосування SMART-технологій створює нові можливості для системи освіти, що полягає в тому числі, і в створенні нових орієнтирів для викладачів в навчанні та оцінці знань. Наводяться приклади використання SMART-технологій в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на заняттях з іноземної мови зі студентами – майбутніми менеджерами. Підкреслюється, що реалізована в ХНАДУ концепція Smart-навчання має на увазі, що функцією викладача є не трансляція готових істин, а якісна навігація контентом. Стверджується, що досвід застосування SMART-технологій на заняттях з іноземної мови в ХНАДУ свідчить, що вони дозволяють ефективно організувати групову та самостійну роботу студентів на занятті, сприяють удосконаленню практичних навичок і умінь студентів, дозволяють індивідуалізувати процес навчання, підвищують інтерес до занять з іноземної мови , активізують пізнавальну діяльність студентів, роблять практичні заняття більш сучасними і привабливими для студента.

Ключові слова: SMART-технології, професійно-комунікативна компетентність, комунікація, інноваційні технології, майбутній менеджер.

 

В статье рассматриваются вопросы использования SMART-технологий для формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущего менеджера. Подчеркивается, что применение SMART-технологий создает новые возможности для системы образования, заключающиеся в том числе, и в создании новых ориентиров для преподавателей в обучении и оценке знаний. Приводятся примеры использования SMART-технологий в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете на занятиях по иностранному языку со студентами – будущими менеджерами. Подчеркивается, что реализуемая в ХНАДУ концепция Smart-обучения подразумевает, что функцией преподавателя является не трансляция готовых истин, а качественная навигация контентом. Утверждается, что опыт применения SMART-технологий на занятиях по иностранному языку в ХНАДУ свидетельствует, что они позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу студентов на занятии, способствуют совершенствованию практических навыков и умений студентов, позволяют индивидуализировать процесс обучения, повышают интерес к занятиям по иностранному языку, активизируют познавательную деятельность студентов, делают практические занятия более современными и привлекательными для студента.

Ключевые слова: SMART-технологии, профессионально-коммуникативная компетентность, коммуникация, инновационные технологии, будущий менеджер.

 

The problems of the usage of SMART-technologies for the formation of foreign language professional communicative competence of the future manager are regarded in the article. It is emphasized that the usage of SMART-technologies creates new opportunities for the education system, consisting in particular, in the establishment of new guidelines for teachers in training and assessment of students. Examples of the usage of SMART-technologies in the Kharkiv National Automobile and Highway University on the lessons of foreign language for students-future managers are given. It is stressed that the concept of Smart-training that is implemented in KHNADU allows teacher not only to broadcast well-known facts but to navigate high-quality content. Alleged that experience of using SMART-technology at the lessons of foreign language in HNADU shows that they can effectively organize the group and independent work of students in the class, contribute to the improvement of skills and abilities of students, allow to individualize the learning process, increase the interest to the lessons of foreign language and stimulates cognitive activity of students to make practical lessons more modern and attractive for students.

Key words: Smart-technologies, professional communicative competence, communication, innovative technologies.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бибикова Э.В. Формирование основ иноязычной коммуникативной компетентности у будущих экологов : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Э.В. Бибикова. – Майкоп, 2006. – 29 с.

Солодовникова Ю.Ю. Формирование иноязычной коммуникативной компетентности как условие совершенствования профессиональной подготовки специалиста социальной работы : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Ю.Ю. Солодовникова. – Курск, 2009. – 28 с.

Тенищева В.Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции : автореф. дис. … д. пед. наук : спец. 13.00.01 / В.Ф. Тенищева. – М., 2008. – 44 с.

Тихомиров В.П. Smart-education: новый поход к развитию образования / В.П. Тихомиров, Н.В. Тихомирова. – Режим доступа : http://www.elearningpro.ru/forum/topics/smart-education

Тихомирова Н.В. Глобальная стратегия развития smart-общества. МЭСИ на пути к Smart-университету / Н.В. Тихомирова. – Режим доступа : http://smartmesi.blogspot.com/2012/03/smart-smart.html
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194853

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.