МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ

Н. В. Сулаєва

Анотація


У статті на основі аналізу мистецької спадщини пращурів українського народу в часи Київської Русі проаналізовано процес надання мистецької освіти з урахуванням її формальних і неформальних ознак. Акцентовано увагу на тому, що передача досвіду мистецької діяльності в царині образотворчого, літературного, музичного, хореографічного й театрального мистецтва здійснювалася переважно в ході домашнього виховання, а також у процесі приватного навчання при княжих дворах, в майстернях, художніх школах. Вказано на тому, що така освіта мала суто неформальні ознаки. Наголошено, що з кінця Х століття в Київській Русі діяли підтримувані державою, отже, такі, що вирізнялися формальними ознаками, музичні центри (школи співу, деместиків), а також школи книжного вчення, монастирські школи, школи грамоти, жіночі школи, де поряд із загальними дисциплінами викладалися основи різних видів мистецтва. У статті зроблено висновок, що в ІХ-ХІІІ століттях на території сучасної України діяли спеціальні заклади для навчання мистецтву, які функціонували паралельно з неофіційними формами передачі досвіду художньої дії, що свідчить про конвергентність формальних і неформальних ознак (із перевагою останніх) тогочасної мистецької освіти.

Ключові слова: мистецька освіта, формальна освіта, неформальна освіта.

 

В статье на основе анализа художественного наследия предков украинского народа во времена Киевской Руси проанализирован процесс художественного образования с учетом его формальных и неформальных признаков. Акцентировано внимание на том, что передача опыта творческой деятельности в области изобразительного, литературного, музыкального, хореографического и театрального искусства осуществлялась преимущественно в ходе домашнего воспитания, а также в процессе частного обучения при княжеских дворах, в мастерских, художественных школах. Указано на том, что такое образование имело сугубо неформальные признаки. Отмечено, что с конца Х века в Киевской Руси действовали поддерживаемые государством, следовательно, такие, которые отличались формальным признакам, музыкальные центры (школы пения, деместиков), а также школы книжного учения, монастырские школы, школы грамоты, женские школы, где наряду с общими дисциплинами преподавались основы различных видов искусства. В статье сделан вывод, что в IX-XIII веках на территории современной Украины действовали специальные заведения для обучения искусству, которые функционировали параллельно с неофициальными формами передачи опыта художественной деятельности, что свидетельствует о конвергентности формальных и неформальных признаков (с преобладанием последних) художественного образования того времени.

Ключевые слова: художественное образование, формальное образование, неформальное образование.

 

The process of providing art education with consideration of its formal and non-formal features has been analyzed in the article on the basis of the analysis of the artistic heritage of Ukrainian people ancestors while Kyvian Rus’ times. The attention is focused on the fact that the transfer of experience of artistic activities in the field of fine arts, literature, music, choreography and drama was mainly carried out by means of home educationin, as well as private training at princely courts, workshops, art schools. It has been pointed out that such education had purely non-formal features. It has been emphasized that music centres (school of singing, demestyky) acted in Kyvian Rus’from the end of the 10th century; they were supported by the state, therefore, considered to have formal features, as well as book teaching school, monastery schools, literacy schools, women's school where along with Major subjects the basics of various forms of art were taught. The article concluded that there were special institutions for teaching art on the territory of modern Ukraine in the 9th-13th centuries; they functioned in parallel with the non-formal forms of transfer of experience of artistic activities, which indicates the convergence of formal and non-formal features (the latter predominating) of art education.

Key words: art education, formal education, non-formal education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Історія української літератури. Давня література (ХІ – перша половина ХVІІ ст.) / [авт. В. П. Колосова та ін.]. – К. : Наук. думка, 1967. – Т. 1. – 539 с.

Історія української музики : [в 6 т.] / [гол. ред.: М. М. Гордійчук та ін.]. – К. : Наук. думка, 1989. – Т. 1. – 446 с.

Орлов Р. С. Прикладне мистецтво: церковне і народне / Р. С. Орлов // Історія культури давнього населення України / [гол. ред. П. П. Толочко]. – К., 2001. – Т. 1. – С. 921–926.

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1981. – 608 с.

Сулаєва Н. В. Неформальна мистецька освіта майбутніх учителів у художньо-творчих колективах : дис.. … докт. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Наталія Вікторівна Сулаєва. – К., 2014. – 591 с.

Сулаєва Н. В. Підготовка вчителя в педагогічному просторі неформальної мистецької освіти : монографія [Текст] / Наталія Сулаєва. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 408 с.

Тоцька І. Ф. Музика. Театральні видовища / І. Ф. Тоцька // Історія культури давнього населення України / [гол. ред. П. П. Толочко]. – К., 2001. – Т. 1. – С. 826–835.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194930

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.