КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Л. М. Кісіль

Анотація


У статті розглядаються особливості навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення іноземних студентів технічних спеціальностей. Зазначено, що орієнтація на основні цілі дозволила визначити головні змістові напрями навчання українського професійного діалогічного мовлення іноземних студентів транспортних спеціальностей, зокрема комунікативний, лінгвістичний і культурознавчий. Кожен із цих напрямів має свій обсяг знань, умінь і навичок, що формують мовну і мовленнєву компетенцію іноземних студентів, складовою яких є українське професійне діалогічне мовлення. Доведено, що у процесі визначення змісту навчання вважаються важливими такі критерії, як навчально-методична доцільність, комунікативна необхідність, частотність, відносна замкнутість тощо. Підкреслено, що володіння лексичною системою української мови з метою відбору змісту навчання українського професійного діалогічного мовлення іноземних студентів транспортних спеціальностей має специфічний характер, що пов’язано з особливостями цієї системи. Визначено шляхи стосовно необхідності подальших наукових досліджень окресленої проблеми.

 

Ключові слова: іноземні студенти, професійний діалог, діалогічне мовлення, критерії відбору змісту навчання, професійне мовлення.

 

 

В статье рассматриваются особенности обучения профессионально направленной диалогической речи иностранных студентов технических специальностей. Отмечено, что ориентация на основные цели позволила определить главные содержательные направления обучения украинской профессиональной диалогической речи иностранных студентов транспортных специальностей, в частности коммуникативный, лингвистический и культурологический. Каждый из этих направлений имеет свой объем знаний, умений и навыков, формирует языковую и речевую компетенцию иностранных студентов, составляющей которых является украинская профессиональная диалогическая речь. Доказано, что при определении содержания обучения целесообразность, коммуникативная необходимость, частотность, относительная замкнутость и тому подобное. Подчеркнуто, что владение лексической системой украинского языка с целью отбора содержания обучения украинской профессиональной диалогической речи иностранных студентов транспортных специальностей имеет специфический характер, что связано с особенностями этой системы. Определены пути относительно необходимости дальнейших научных исследований очерченной проблемы.

 

Ключевые слова: иностранные студенты, профессиональный диалог, диалогическая речь, критерии отбора содержания обучения, профессиональная речь.

 

 

The article deals with the peculiarities of teaching professionally directed dialogical broadcasting of foreign students of technical specialties. It was pointed out that the orientation towards the main goals allowed to determine the main content trends of Ukrainian professional dialogical broadcasting of foreign students of transport specialties, in particular, communicative, linguistic and cultural studies. Each of these areas has its own knowledge, skills and skills that form the language and language competence of foreign students, which is part of the Ukrainian professional dialogical broadcasting. In determining the content of training considered important such criteria as educational and methodical expediency, communicative necessity, frequency, relative isolation, etc. Acquisition of the lexical system of the Ukrainian language in order to select the content of training of Ukrainian professional dialogue broadcasting of foreign students of transport specialties has a specific character, which is connected with the peculiarities of this system. It should be noted that taking into account the specifics of teaching foreign students in transport institutions of higher education in selecting the content of educational material allows us to determine the main criteria of linguodidactics, that contribute to the training of Ukrainian professional dialogue broadcasting of foreign students of transport specialties. Ways of the need of further scientific research of designated problem is identified.

 

Key words: foreign students, professional dialogue, dialogue speech, criteria for selecting the content of teaching, professional speech.


Повний текст:

PDF

Посилання


Береза Л. О. Модель формування лінгвокраїнознавчої компетентності студентів технічних спеціальностей у процесі навчання української мови як іноземної. Імідж сучасного педагога. 2016. № 6. С. 53‒58.

Дроздова І. П. Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних факультетів ВНЗ: монографія. Х.: ХНАМГ, 2010. 320 с.

Іванишин Г. Я. Діалогове навчання у системі мовленнєвої підготовки іноземних студентів. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. Вип. 568. С. 57‒62.

Изаренков Д. И. Обучение диалогической речи. М.: Русский язык, 1986. 160 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 364 с.

Палихата Е.Я. Діалог в усномовленнєвому спілкуванні. Мандрівець. 2000. № 1. С. 71‒77
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1116983

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.