КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ У 2000-НІ РОКИ

М. Е. Пісоцька

Анотація


У статті проаналізовано періодичні видання та архівні матеріали, що стосуються комп’ютерної підтримки індивідуалізації учбово-пізнавальної діяльності студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних університетів України у 2000-ні роки ХХІ століття. На основі врахування різних підходів до визначення ключового поняття виділені ознаки індивідуалізації навчання. Підкреслено, що впровадження в навчальний процес електронних підручників, навчальних посібників, мультимедійних енциклопедій та різних програмних засобів, призначених для супроводу навчального процесу, діагностики, оцінки, обліку знань студентів, придало новий імпульс удосконаленню існуючих та появі нових способів індивідуалізації навчання на лекціях, практичних заняттях, лабораторних роботах, при організації різних типів дистанційного навчання. Наведено приклади мультимедійної підтримки, гнучкої організації процесу навчання, здійснення допомоги студентам у виконанні завдань, надання різнорівневих завдань та інші.

 

Ключові слова: індивідуалізація навчання, педагогічні університети України, 2000-ні роки ХХІ століття, природничо-математичні спеціальності, комп’ютерна підтримка.

 

 

В статье проанализированы периодические издания и архивные материалы, касающиеся компьютерной поддержки индивидуализации учебно-познавательной деятельности студентов естественно-математических специальностей педагогических университетов Украины в 2000-е годы XXI века. На основе учета различных подходов к определению ключевого понятия выделены признаки индивидуализации обучения. Подчеркнуто, что внедрение в учебный процесс электронных учебников, учебных пособий, мультимедийных энциклопедий и различных программных средств, предназначенных для сопровождения учебного процесса, диагностики, оценки, учета знаний студентов, придало новый импульс усовершенствованию существующих и появлению новых способов индивидуализации обучения на лекциях, практических занятиях, лабораторных работах, при организации различных типов дистанционного обучения. Приведены примеры мультимедийной поддержки, гибкой организации процесса обучения, осуществления помощи студентам в решении задач, предоставления разноуровневых заданий и другие.

 

Ключевые слова: индивидуализация обучения, педагогические университеты Украины, 2000-е годы XXI века, естественно-математические специальности, компьютерная поддержка.

 

 

The article analyzes scientific periodicals and archival materials related to computer support of the individualization of educational activities of students of natural and mathematical specialties of the pedagogical universities of Ukraine in the 2000s of the 21st century. Based on the consideration of different approaches to the definition of the key concept, the signs of the individualization of teaching are highlighted. It is emphasized that this is a process aimed at the development of individuality, providing for the allocation of a student in order to account for the inherent individual characteristics in teaching, which requires a certain organization of this process. Gradual introduction of computer equipment from the second half of the 80's into the educational process of the country's pedagogical universities is noted. Interesting ways of individualizing the teaching of students of natural-mathematical specialties with the help of a computer, used by teachers in lectures, practical classes, in the organization of distance learning, mixed instruction, and home independent work are considered. Examples of multimedia support are given. The options for teachers to use the computer capabilities for flexible organization of the learning process are discussed. The implementation of the corresponding software for the organization of students' advancement in the process of teaching at an individual pace is ascertained. The ways of individualization of teaching to solve problems, in the basis of which is the organization of help for students with the means of certain software are considered. The organization of students performing different levels of tasks with the help of computer support by the teachers of the country's pedagogical institutes is noted. It is stressed that the created electronic textbooks, teaching aids, multimedia encyclopedias and various software tools designed to accompany the educational process, diagnosis, accounting and assessment of students' knowledge made it possible not only to diversify the process of individualization of teaching, but also to improve it qualitatively.

 

 Key words: individualization of teaching, the pedagogical universities of Ukraine, the 2000's of the 21st century, the natural and mathematical specialties, computer support.


Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Од. зб. 326. «Протоколи № 1‒11 засідань кафедри математики та документи до них. 30 серпня 2001 р. 23 червня 2002 р.». 53 арк.

Архів Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Од. зб. 402. «Протоколи № 1‒16 засідань кафедри хімії та документи до них. 10 вересня 2002 р. ‒ 03 червня 2003р.». 62 арк.

Балик Н., Шмигер Г. Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2011. № 1. С. 9‒16.

Верещак І. М. Методика створення форм у середовищі MS ACCESS.Комп’ютер у школі та сім’ї. 2006. № 2 (50). С. 27‒29.

Гризун Л. Е. Організація навчальної діяльності з використанням сучасного комп’ютерного підручника. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за заг. ред.: акад. І. Ф. Прокопенко, чл.-кор. В. І. Лозової. Х.: ХДПУ, 2001. Вип. 19, ч. 2. С. 105‒108.

Дідора Т., Мохун С., Іванко В. Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів ВНЗ з теоретичної фізики. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2011. № 1. С. 128‒134.

Каневська М. В. Комп’ютерні навчальні середовища як засіб розвитку дослідницьких вмінь студентів-математиків. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за заг. ред.: акад. І. Ф. Прокопенко, чл.-кор. В. І. Лозової. Х.: ХДПУ, 2001. Вип. 19, ч. 2. С. 125‒128.

Лоток Ю. Г. Застосування математичних пакетів у викладанні математики у вищому навчальному закладі. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2001. № 3 (15). С. 21‒24.

Мастерова С. Г., Шавальова В. І. Використання персонального комп’ютера у вивченні проективної геометрії. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2001. № 4 (16). С. 15‒17.

Носенко Т. І. Інтерактивні SMART-технології як основний інструмент у викладацькій діяльності. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2008. № 3. С. 28‒30.

Рамський Ю., Хазіна С. Дистанційна підтримка наскрізного навчання комп’ютерному моделюванню майбутніх вчителів фізики. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2011. № 1. С. 3‒9.

Сінько Ю. І. Система комп’ютерної підтримки практичних занять з математичної логіки “МатЛог”. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2008. № 3. С. 30‒31.

Співаковський О. В. Круглик В. С. Ієрархія компонент розв’язання задач із курсу “Лінійна алгебра”. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2004. № 7 (39). С. 22‒27.

Харченко Л. П., Ликова І. О. Особливості викладання цитології, гістології і ембріології при підготовці вчителя біології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі” (ХХІІІ Каришинські читання) (м. Полтава, 19-20 травня 2016 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава, 2016. С. 454‒455
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1116985

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.