СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ КУРСАНТІВ ДСНС УКРАЇНИ

М. O. Демент

Анотація


У статті розкрито засади створення сприятливого освітнього простору для курсантів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України). У роботі використовувався комплекс методів теоретичного дослідження: порівняльний аналіз наукової, навчально-методичної та військової літератури з метою визначення стану розробленості проблеми дослідження; аналіз нормативної документації щодо організації навчально-виховного процесу вишів ДСНС України з метою визначення особливості створення освітнього простору для курсантів ДСНС; класифікація та систематизація різних поглядів на проблему сучасних напрямів і шляхів розвитку освітнього простору для курсантів. Основні результати роботи полягають в визначенні поняття «освітній простір» курсанта, засад його створення, з’ясування його основних складників. Результатом проведеного дослідження є запропонований автором підхід щодо створення сприятливого освітнього простору для курсантів ДСНС України, що сприяє подальшій успішній професійній діяльності.

 

Ключові слова: створення, освітній простір, курсант, майбутній офіцер, ДСНС України, професійна діяльність.

 

 

В статье раскрыты основы создания благоприятного образовательного пространства для курсантов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины). В работе использовался комплекс методов теоретического исследования: сравнительный анализ научной, учебно-методической и военной литературы для определения разработанности проблемы исследования; анализ нормативной документации по организации учебно-воспитательного процесса вузов ГСЧС Украины для определения особенности создания образовательного пространства для курсантов; классификация и систематизация разных взглядов на проблему современных направлений и путей развития образовательного пространства для курсантов. Основные результаты работы заключаются в анализе понятия «образовательное пространство» курсанта, рассмотрении основ его создания, выяснения его основных составляющих. Результатом проведенного исследования является предложенный автором подход по созданию благоприятного образовательного пространства для курсантов ГСЧС Украины, который способствует успешной профессиональной деятельности.

 

Ключевые слова: создание, образовательное пространство, курсант, будущий офицер, ГСЧС Украины, профессиональная деятельность.

 

 

In the article the bases of creation of favorable educational environment for cadets of State Emergency Service of Ukraine are offered. The complex of methods of theoretical research was used in the article: comparative analysis of scientific, learning, methodical, military sources in order to determine the state of the research problem; analysis of nomenclature documents of organization of learning process at universities of State Emergency Service of Ukraine in order to find out the features of creation of educational environment for cadets of State Emergency Service of Ukraine; classification and systematization of different points of views to the problem of modern directions and ways of development of educational environment for cadets of State Emergency Service of Ukraine.

 The basic results of the article are the analysis of term «educational environment», the underpinnings of its creation and its main components. The term «educational environment» in our research is interpreted as a form of existence of integrated educational processes, events and phenomena, that are filled by human senses, well-organized to the varieties of intellectual activity and co-operation. We selected two basic components of cadets’ educational environment.

The organizational and administrative component of educational environment foresees logistical, educational and technological (methods, forms, learning tools, educational technologies etc) support of educational process; co-operation in the link ‘cadet – teacher – officer’, administration, representatives of universities (library, computer class etc); creation of favorable conditions for cadets’ professional activity; improvement of officers’ and teachers’ professional activity as well.

The content and informational component provides the information ground, its accompaniment, satisfaction of cadets’ educational needs and is directed to cadets’ getting competencies and forming skills (informative, operational, organizational etc) by means of information technologies. The information technologies develop the educational environment greatly. The approach to creation of favorable educational environment for cadets of State Emergency Service of Ukraine offered by the author is the main result of the research, it influences to cadets’ successful professional activity.

 

Key words: creation, educational environment, cadet, future officer, State Emergency Service of Ukraine, professional activity.


Повний текст:

PDF

Посилання


Демент М. О. Аналіз результатів педагогічного експерименту у формуванні готовності майбутнього офіцера МНС до професійної діяльності. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб. наук. статей. Ялта, 2013. Вип. 39, ч. 2. С. 59–64.

Демент М. О. Готовність курсантів до професійної діяльності в умовах освітнього простору: базові принципи моделювання. Психологічна безпека особового складу силових структур та персоналу екстремальних професій: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Академії ВВ МВС України. Х., 2013. С. 65–67.

Демент М. О. Освітній простір як педагогічна умова формування готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності. Імідж сучасного педагога. 2013. № 5. С. 44–47.

Демент М. О. Професійна підготовка майбутнього офіцера до взаємодії в освітньому просторі. Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис: зб. наук. праць. К., 2009. Додаток 4, том IV (16). С. 125–130.

Демент М. О. Психолого-педагогічна готовність майбутнього офіцера до взаємодії в освітньому просторі. Психологічна безпека особового складу силових структур та персоналу екстремальних професій: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Академії ВВ МВС України. Х., 2009. С. 150–151.

Капля А. М. Організаційно-педагогічні умови соціалізації курсантів у вищому навчальному закладі МНС України: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05. К., 2008. 18 с.

Кущенко О. С. Формування культури Інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук. 13.00.04. Запоріжжя, 2008. 23 с.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. К., 2009. 472 с. URL: http://pidruchniki.ws/12281128/pedagogika/osvitniy_svitoviy_prostir

Ткач Т. В. Психологічні засади проектування освітнього просторуособистості: автореф. дис. … д-p псих. наук: 19.00.07. К., 2010. 50 с
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1116999

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.