ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

S. Yu. Masych

Анотація


У статті на основі аналізу наукової літератури розглянуто суть і особливості процесу індивідуалізації професійної підготовки майбутнього фахівця. Аналіз наукової літератури дозволяє розглянути індивідуалізацію навчання майбутнього фахівця як процес трансформації особистості під впливом внутрішніх та зовнішніх, об'єктивних та суб'єктивних чинників у їх взаємозв'язку, що сприяє розвитку навичок вирішення важливої проблеми професійного розвитку на основі професійного та культурного досвіду. Зазначається, що індивідуалізація має зовнішній та внутрішній аспекти. Зовнішній аспект індивідуалізації включає адаптацію змісту та форм навчального процесу до індивідуальних особливостей студента, надання педагогічної підтримки з метою розвитку його індивідуальності, а також мотивацію студента, що стимулює до зміни себе та змін своєї діяльності. Внутрішній аспект визначає спрямованість майбутнього фахівця на розгортання та реалізацію індивідуальних устремлінь і становлення індивідуальної позиції у власній професійній діяльності. Індивідуалізація здійснюється в процесі педагогічної взаємодії викладачі зі студентом, що враховує як індивідуально-освітній потенціал останнього, так і систему соціальних цінностей, вимог, а також цілей професійної підготовки.

 

Ключові слова: індивідуалізація, індивід, предмет, професійна підготовка, майбутній фахівець, чинники, простір.

 

 

In the article on the basis of the analysis of scientific literature the essence and features of the process of individualization of professional training of the future specialist are considered. Analysis of scientific literature allows to consider the individualization of the training of a future specialist as a process of transformation of the individual under the influence of internal and external, objective and subjective factors in their interconnection, which promotes the development of skills for solving an important problem of professional development based on professional and cultural experience. It is noted that individualization has external and internal aspects. The external aspect of individualization involves the adaptation of the content and forms of the educational process to the individual characteristics of the student, the provision of teaching support in order to develop his personality, as well as the motivation of the student, which stimulates to change himself and change his activities. The internal aspect determines the focus of the future specialist on the deployment and implementation of individual aspirations and the formation of an individual position in their own professional activities. Individualization is carried out in the process of pedagogical interaction between teachers and the student, which takes into account both the individual and educational potential of the latter, and the system of social values, requirements, as well as the objectives of vocational training.

 

Key words: individualization, individual, subject, professional training, future specialist, factors, space.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Сериков В. В. Образование и личность : теория и практика проектирования педагогических систем. М. : Логос, 1999. 272 с.

Гребенюк О. С. Педагогика индивидуальности : учеб. пособ.Калининград, 2000. 572 с.

Гребенюк Т. Б. Формирование индивидуальности будущего педагога в процессе профессиональной подготовки : дис. …д-ра пед.наук. Ярославль, 2000. 452 с.

Психологический словарь / под ред. : В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Педагогика-Пресс, 1999. 440 с.

Психолого-педагогический словарь / под ред. И. И. Пидкасистого.Ростов-н/Д. : Феникс, 1998. 540 с.

Холодная М. А. Формирование персонального познавательного стиля ученика как одно из направлений индивидуализации обучения Школьные технологии. 2000. № 4. С. 12-16.

Шадриков В. Д. Индивидуализация содержания образования. Школьные технологии. 2000. № 3. С. 72-83.

Слободчиков В. И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека : Развитие субъективной реальности в онтогенезе : учеб. пособ. М. : Школа-Пресс, 2000. 416 с.

Резвицкий И. И. Личность. Индивидуальность. Общество : Проблема индивидуализации и ее социально-философский смысл. М. : Политиздат, 1984. 141 с.

Бурлакова Т. В. Методические основы индивидуализации образовательного процесса в педагогическом вузе : монография / Т. В. Бурлакова. Шуя : ШГПУ, 2011. 160 с.

Весна Е. Б. Социализация и индивидуализация. Закономерности и механизмы : монография / Е. Б. Весна. М. : Петропавловск-Камчатский, 1997. 200 с.

Братусь Б. С. К проблеме развития личности в зрелом возрасте Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 1980. № 2
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1117003

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.