ПРАВОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВНЗ: КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

А. Д. Мекшун

Анотація


У статті розкриті основні проблеми на шляху правової підготовки майбутніх соціальних працівників. Автор виділив основні принципи побудови педагогічної діяльності для ефективної організації учбового процесу. Визначені основні нормативно-законодавчі недоліки професійної освіти, які негативно позначилися на теоретичній і практичній підготовці майбутніх соціальних працівників, що стосуються правових аспектів майбутньої професійної діяльності. Матеріал: проведений аналіз науково-методичної і психолого-педагогической літератури, що розкриває проблему правової підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, яка забезпечує їх конкуренцію в умовах ринкової економіки, а також у зв'язку з розвитком цілісної особистості в контексті освіти, спрямованої на духовність і культуру молоді і їх затребуваності в континуумі єдиних освітніх стандартів. Результат: доведено, що специфічною особливістю підготовки фахівця соціальної сфери, повинна стати практика в польових умовах, а саме в соціальних службах різноманітного типу, громадських організаціях і т.д. Висновки: встановлено, що ключовим компонентом у підготовці фахівця повинна стати професійно-орієнтована практика, оскільки вона визначає ті загальні і конкретні завдання, практичні знання і навички, які повинен мати висококваліфікований фахівець соціальної сфери.

 

Ключові слова: майбутній фахівець соціальної сфери, правова підготовка, професійна підготовка.

 

В статье раскрыты основные проблемы на пути правовой подготовки будущих социальных работников. Автор выделил основные принципы построения педагогической деятельности для эффективной организации учебного процесса. Определены основные нормативно-законодательные недостатки профессионального образования, которые негативно обозначились на теоретической и практической подготовке будущих социальных работников, касающихся правовых аспектов будущей профессиональной деятельности. Материал: проведен анализ научно-методической и психолого-педагогической  литературы, раскрывающей проблему правовой подготовки будущих специалистов социальной сферы, которая обеспечивает их конкуренцию в условиях рыночной экономики, а также в связи с развитием целостной личности в контексте образования, направленного на духовность и культуру молодежи и их востребованности в континууме единых образовательных стандартов. Результат: доказано, что специфической особенностью подготовки специалиста социальной сферы, должна стать практика в полевых условия, а именно в социальных службах разнообразного типа, общественных организациях и т.д.. Выводы: установлено, что ключевым компонентом в подготовке специалиста должна стать профессионально-ориентированная практика, поскольку она определяет те общие и конкретные задачи, практические знания и навыки, которыми должен обладать высококвалифицированный специалист социальной сферы.

 

Ключевые слова: будущий специалист социальной сферы, принципы построения педагогической деятельности, правовая подготовка, профессиональная подготовка.

 

The article reveals the main problems in the way of legal preparation of future social workers. The researcher stresses that higher education today as priority characteristics allocates competence, erudition, individual creativity, to search for knowledge and the need to improve them, the high culture of the individual. Formation of readiness of students for future work in the social sphere is a complicated process due to the interaction of all components of vocational training in high school. Therefore, it is important to study the existing professional education teaching experience with the formation of future social workers to exercise legal action. The author singled out the basic principles of constructing pedagogical activity for the effective organization of the educational process. The main legislative and regulatory deficiencies in vocational education have been identified, which have been negatively reflected in the theoretical and practical training of future social workers concerning the legal aspects of future professional activity. Material: the analysis of scientific and methodological and psychological and pedagogical literature revealing the problem of legal training of future specialists in the social sphere that ensures their competition in a market economy, as well as in connection with the development of a complete personality in the context of education aimed at the spirituality and culture of youth and Their relevance in the continuum of unified educational standards.

Result: it has been proved that the specific feature of training a specialist in the social sphere should be practice in field conditions, namely in social services of various types, public organizations, etc.

Conclusions: it has been established that professional-oriented practice should become a key component in the training of a specialist, since it determines the general and specific tasks, practical knowledge and skills that a highly qualified specialist in the social sphere must possess.

 

Key words: future specialist in social sphere, legal training, vocational training.


Повний текст:

PDF

Посилання


Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття): затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896. Вища освіта в Україні: Норм.-правове регулювання. К., 2003. С. 52-93.

Жильцова И. Ю. Компетентностный подход в социально-гуманитарном образовании. Вестник социально-гуманитарного образования и науки. Екатеринбург: издательство УМЦ УПИ, 2011. № 1. С. 94‒98.

Капська А. Й. Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2010. № 15. С. 12‒16.

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 787. URL: http://zakon2.rada.gov.ua.

Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія", 2000. 544 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1117015

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.