МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Н. O. Пономарьова

Анотація


У статті описано розроблену структурно-функціональну модель підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. До основи створення моделі покладено дослідження сутності та компонентів готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності. Встановлено етапи формування готовності майбутніх вчителів інформатики до здійснення профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності: базовий, продуктивний, рефлексивно-корекційний. Схарактеризовано мету, завдання та специфіку етапів формування готовності майбутніх вчителів інформатики до здійснення профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності. На кожному із встановлених етапів розкрито шляхи формування мотиваційного, когнітивного, практично-діяльнісного, рефлексивного компонентів готовності майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. Описаний багатоетапний процес підготовки майбутніх вчителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності знайшов відображенні у цілепокладальному, змістовно-процесуальному та результативному блоках розробленої моделі.

 

Ключові слова: підготовка вчителя інформатики; професійна орієнтація; ІТ-спеціальності; етапи підготовки вчителя інформатики; модель підготовки вчителя інформатики.

 

 

В статье описано разработанную структурно-функциональную модель подготовки в высших педагогических учебных заведениях будущего учителя информатики к профессиональной ориентации школьников на ІТ-специальности. В основу создания модели положены исследования сущности и компонентов готовности будущего учителя информатики к профориентационной работк со школьниками на ІТ-специальности. Установлены этапы формирования готовности будущих учителей информатики к осуществлению профориентационной работы со школьниками на ІТ-специальности: базовый, продуктивный, рефлексивно-коррекционный. Охарактеризован цели, задачи и специфику этапов формирования готовности будущих учителей информатики к осуществлению профориентационной работы со школьниками на ІТ-специальности. На каждом из установленных этапов раскрыты пути формирования мотивационного, когнитивного, практически-деятельностного, рефлексивного компонентов готовности будущего учителя информатики к профессиональной ориентации школьников на ІТ-специальности. Описанный многоэтапный процесс подготовки будущих учителей информатики к профессиональной ориентации школьников на ІТ-специальности нашел отражении в целеустанавливающем, , содержательно-процессуальном и результативном блоках разработанной модели.

 

Ключевые слова: подготовка учителя информатики; профессиональная ориентация; ІТ-специальности; этапы подготовки учителя информатики; модель подготовки учителя информатики.

 

 

The article describes the developed structural-functional model of the preparation in higher pedagogical institutions of the future teacher of informatics to career guidance of pupils on IT-specialties. The basis for the development of this model is the research of the essence and components of the readiness of the future teacher of informatics for the career guidance of pupils on IT-specialties. The basics, the main didactic requirements, the settings for the learning process, the implementation of which ensures its effectiveness are the principles of preparation of future teachers of informatics to career guidance the pupils on IT-specialty (the general principles and the special principles). Are defined stages of formation of readiness of the future teacher of informatics to career guidance of pupils on IT-specialties: the basic stage, the productive stage and the reflexive-correctional stage. The named stages are logically interconnected, each of them based on the results of  the previous, broadens and deepens the knowledge, abilities and skills of students and complements them with new ones. The purpose, tasks and specificity of all stages of the preparation of the future teacher of informatics to career guidance of pupils on IT-specialties are described. At each of the set stages are revealed ways of formation of motivational, cognitive, practical-activity, reflexive components of readiness of the future teacher of informatics to career guidance of pupils on IT-specialties. To check the readiness of the future teacher of informatics to career guidance of pupils on IT-specialty is made on the criteria (motivational, cognitive, practical-activity and reflective) and indicators, which are determined in accordance with the structural components of this readiness. The readiness of the future teacher of informatics to the career guidance of pupils on IT-specialty can be found on the initial, medium, sufficient or high levels. A diagnostic apparatus to determine the level of readiness includes observation, questionnaires, surveys, tests, analysis of products of cognitive activity of students, etc. Described in the article process of preparation of the future teacher of informatics to the career guidance of pupils on the ІТ-specialty, is reflected in the goal-setting, content-procedural and productive blocks of this model.

 

Key words: preparation of the teacher of informatics; career guidance; IT-specialty; stages of preparation of the teacher of informatics; model of preparation of the teacher of informatics.


Повний текст:

PDF

Посилання


Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012‒2021 роки. URL: http://www.kharkivosvita.net.ua/ files/Rozv_osviti.pdf.

Пономарьова Н. О. Аналіз стану підготовки майбутніх вчителів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах України до роботи з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2017. – № 7 (15). – С. 45–48, DOI: 10.15587/2519– 4984.2017.107978

Пономарьова Н. О. Готовність вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи на ІТ-спеціальності як педагогічна проблема [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. ‒ № 59 (3). – С. 168‒178. ‒ Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/ article/view/1614/1198.

Пономарьова Н. О. Принципи підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності [Електронний ресурс] // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2017. ‒ № 5 (2). – С. 256‒269. ‒ Режим доступу: http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/25.%20Ponomarova%20s.%20256-269.pdf.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1117023

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.