МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

С. М. Хатунцева

Анотація


У статті проаналізовано науково-теоретичне підґрунтя проблеми самовдосконалення вчителя. Обґрунтовано методологічні підходи формування у майбутніх учителів готовності до самовдосконалення в процесі індивідуалізації професійної підготовки. Наголошено, що складність та багатогранність зазначеної проблеми зумовлює необхідність комплексного аналізу концептуальних підходів до обраної теми. Встановлено, що складність зазначеної проблеми зумовила його розгляд на методологічному рівні у вимірах цілісного, аксіологічного, акмеологічного, культурологічного й діяльнісного підходів у їхній єдності. Обґрунтовано, що потреба у самоосвіті, саморозвитку та самовихованні особистості майбутнього вчителя – це акмеологічні цінності. Наголошено, що формування готовності до самовдосконалення передбачає: перетворення знань майбутніх педагогів про самовдосконалення як трьохвекторний процес самоосвіти, самовиховання та саморозвитку в особистісно значущі; сформованість умінь цілепокладання, які сприяють досягненню та втіленню бажаного результату; сформованість умінь подолання бар’єрів самоосвіти та самовиховання.

 

Ключові слова: самовдосконалення, методологія, формування, професійна підготовка, особистість, саморозвиток, майбутній учитель, індивідуалізація.

 

 

В статье проанализированы научно-теоретические основы проблемы самосовершенствования учителя. Обоснованы методологические подходы формирования у будущих учителей готовности к самосовершенствованию в процессе индивидуализации профессиональной подготовки. Отмечено, что сложность и многогранность данной проблемы вызывает необходимость комплексного анализа концептуальных подходов к выбранной теме. Установлено, что сложность данной проблемы обусловила ее рассмотрение на методологическом уровне в измерениях целостного, аксиологического, акмеологического, культурологического и деятельностного подходов в их единстве. Обосновано, что потребность в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании личности будущего учителя – это акмеологические ценности. Отмечено, что формирование готовности к самосовершенствованию предусматривает: превращение знаний будущих педагогов про самосовершенствование как трехвекторний процесс самообразования, самовоспитания и саморазвития в личностно значимые; сформированность умений целеполагания, которые способствуют достижению и воплощению желаемого результата; сформированность умений преодоления барьеров самообразования и самовоспитания.

 

Ключевые слова: самосовершенствование, методология, профессиональная подготовка, личность, саморазвитие.

 

 

The article analyzes the scientific and theoretical basis of the problem of self-improvement of a teacher. The methodological approaches to the disclosure of the problem of formation in future teachers readiness for self-improvement in the process of individualization of their professional training are substantiated. It was emphasized that complexity and versatility of this problem require comprehensive analysis of conceptual approaches to the researched problem. The purpose of the article is to elucidate the positions of various approaches to the disclosure of the problem of formation in future teachers readiness for self-improvement in the process of individualization of their professional training. It was established that one of the requirements for the organization and conduct of scientific research is study of a set of basic cognitive methods and techniques used in pedagogy in order to determine the position regarding this readiness. It is stressed that a future teacher should be prepared for constant updating of knowledge, be able to provide self-education, identify pedagogical barriers and be able to break them down or prevent. It was established that the complexity of this problem led to its consideration at the methodological level in measurements of integral, axiological, archeological, cult urological and activity approaches in their unity. It is substantiated that the need for self-education, self-development and self-education of a personality of a future teacher are akmeological values. It is emphasized that formation of readiness for self-improvement involves: transformation of knowledge of future teachers about self-improvement as a three-vector process of self-upbringing, self-education and self-development into personally significant ones; mastering the theory of constructing and implementing the concept of "I" - a person oriented towards the heights of self-improvement; the formation of goal-setting skills that contribute to the achievement and implementation of the desired result; the formation of abilities to break down barriers of self-upbringing and self-education. It has been determined that self-knowledge is a basis and stimulus for self-education, self-development and self-upbringing, a factor of self-actualization. Scientific interpretation on this problem has been analyzed.

 

Key words: self-improvement, methodology, professional training, personality, self-upbringing , self-development, self-education

Повний текст:

PDF

Посилання


Бастун М. В. Культурологічній підхід в освіті як засіб соціалізації особистості майбутнього педагога // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота: зб. наук. праць. – К., 2012. – № 6. – С. 37–39.

Балл Г. О., Мєдінцев В. О. Особистість як індивідуальний модус культури і як інтегративна якість особи / Г. О. Балл, В. О. Мєдінцев // Горизонти освіти. – 2011. – № 3. – С. 7–14.

Бондаренко В. І. Теоретичні і методичні засади формування іміджу майбутнього вчителя технологій у системі виховної роботи педагогічного університету : дис. … доктора пед. наук : 13.00.07 / Бондаренко Володимир Іванович. – Київ, 2016. – 489 с.

Вінник Т. О. Культурологічна підготовка майбутніх учителів початкових класів у системі навчально-виховної роботи університетів / Т. О. Вінник // Педагогічні науки : [зб. наук. праць / ред. кол. : Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 58. – С. 260–264.

Волкова В. Н. Теория систем : учеб. пособие / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. – М. : Высшая школа, 2006. – 511 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – К. ; Вінниця : Вінниця, 2008. – 278 с.

Енциклопедія освіти / АПН України ; [голов. ред. В. Г. Кремень]. – К. :Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя: методологічні, змістові та методичні засади : монографія / за ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Видавництво «МакДен», 2011. – 432 с.

Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – К. : Академвидав, 2010. – 200 с.

Новейший философский словарь / [сост. и глав. науч. Редактор А. А. Грицанов]. – 3-е изд. исправл. – Мн. : Книжный Дом, 2003. – 1280 с.

Размолодчикова І. В. Формування професійного іміджу вчителя початкових класів у процесі вивчення фахових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Размолодчикова Іванна Вікторівна. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2011. – 254 с.

Сухомлинский В. А. Сто советов учителю / В. А. Сухомлинский // Избранные произведения : в 5 т. – К. : Радянська школа, 1979. – Т. 2. – С. 420.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1117035

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.