РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У КНР

Лю Чан, Сунь Цзінцю

Анотація


У статті визначено суть понять «розвиток особистості», «розвиток музично-творчих здібностей учнів» та на основі наукової літератури схарактеризовано основні закономірності розвитку музично-творчих здібностей учнів у КНР. Проведений аналіз свідчить про те, що в КНР розвиток музично-творчих здібностей учнів у навчально-виховному процесі найбільш ефективний шляхом реалізації таких педагогічних умов: поінформованість учителя про рівень розвитку музично-творчих здібностей кожного з учнів; поетапність включення учнів у музично-творчу діяльність; залучення учнів до такої музично-творчої діяльності на уроці, яка вимагає вияву означених здібностей у комплексі; створення сприятливої мотиваційної атмосфери та ситуації успіху в процесі навчання. Авторами зазначено, що головною метою у роботі вчителя музичного мистецтва в КНР є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, підготовка дитини до майбутнього життя та самореалізації. У процесі музичної гри учитель розвиває естетичні та художні смаки учнів, поглиблює їх знання, розвиває їх творчі здібності, виховує почуття краси.

 

Ключові слова: учні, розвиток, музично-творчі здібності, навчально-виховний процес, КНР.

 

 

В статье определено суть понятий «развитие личности», «развитие музыкально-творческих способностей учащихся» и на основе научной литературы охарактеризовано основные закономерности развития музыкально-творческих способностей учащихся в учебно-воспитательном процессе в КНР. Проведенный анализ свидетельствует о том, что в КНР развитие музыкально-творческих способностей учащихся в учебно-воспитательном процессе наиболее эффективен при реализации педагогом таких педагогических условий: осведомленности учителя об уровне развития музыкально-творческих способностей каждого из учащихся; поэтапность включения учащихся в музыкально-творческую деятельность; привлечение учащихся к такой музыкально-творческой деятельности на уроке, которая требует проявления указанных способностей в комплексе; создание благоприятной мотивационной атмосферы и ситуации успеха в процессе обучения. Авторами отмечено, что главной целью в работе учителя музыкального искусства в КНР является создание условий для творческого, интеллектуального, духовного и физического развития детей и учащейся молодежи, подготовка ребенка к будущей жизни и самореализации.

 

Ключевые слова: учащиеся, развитие, музыкально-творческие способности, учебно-воспитательный процесс, КНР.

 

 

The article defines the essence of the concepts «personality development», «development of musical and creative abilities of students» and on the basis of scientific literature characterizes the main laws of development of musical and creative abilities of students in the process of playing the piano in the China. The analysis shows that in the China the development of musical and creative abilities of students in the process of playing the piano is most effective when the teacher implements such pedagogical conditions: the teacher's awareness of the level of development of the musical and creative abilities of each student; gradual inclusion of students in music and creative activities; attraction of students to such musical and creative activity in the lesson, which requires the manifestation of these abilities in a complex; creating a favorable motivational atmosphere and a situation of success in the learning process. The author states that the main goal in the work of the teacher of musical art in China is to create conditions for the creative, intellectual, spiritual and physical development of children and students, preparing the child for a future life and self-realization. In the course of playing piano, the teacher develops aesthetic and artistic taste of students, deepens their knowledge, develops their creative abilities, cultivates a sense of beauty. At piano lessons students are actively mastering piano skills, they have the opportunity to independently perform a musical composition. The very process of piano-performing studies has considerable reserves of general, musical, and creative development of children. An effective way of developing musical and creative abilities in the process of musical activity is the application of a method of stimulating the creative self-realization of a child, including it in various types of creative activity in order to develop common intelligence and creative thinking. During the musical game the teacher develops aesthetic and artistic tastes of the students, deepens their knowledge, develops their creative abilities, cultivates a sense of beauty. At musical lessons, students actively master the skills and skills of possessing musical instruments, they have the opportunity to independently perform a musical composition.

 

Key words: pupils development, musical and creative abilities, educational process, China.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз матеріалів зарубіжної музичної освіти / за ред. Чжоу Шібіня, Гун Чжена.Шанхай, 2007. 372 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К., 1997. 376 с.

Жерновникова О. А., Сунь Цзінцю. Досвід упровадження методу «Сузукі» у дошкільних навчально-виховних закладах Китаю. Суспільні дослідження у 21 сторіччі : матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25 березня 2017 р., м. Краматорськ). Вінниця, 2017. С. 81‒82.

Золотухіна С. Т. Використання ідей В.Сухомлинського в підготовці творчої особистості майбутнього вчителя. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Кіровоград, 2013. Вип. 123, том 1. С. 45‒49.

Педагогический словарь в 2 т. / под ред. И. А. Каирова. М., 1960. 498 с.

Психологический словарь / под общ. ред. : А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп. М., 1987. 494 с.

Стецюк К. В. Розвиток музично-творчих здібностей учнів у навчально-виховному процесі мистецьких шкіл: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Луганськ, 2005. 22 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1117072

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.