КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

В. М. Олішевич

Анотація


У  статті  йдеться  про  компетентнісний  підхід  у  науковій  площині. Визначаються  концептуальні  проблеми  впровадження  компетентнісного підходу.  На  підставі  аналізу  науково-методичної  літератури  зазначено,  що компетентнісний підхід є ключовим об’єктом рефлексії в сучасній українській педагогіці.  «Компетентність»  розглядається  як  альтернативна  класична тріада «знання – уміння  – навички». Виявляються ключові суперечності між різними методологіями визначення термінології компетентнісної парадигми.  У  роботі  виявляється  сукупність  концептуальних  припущень,  що складають  підґрунтя  відмінних  визначень  освітніх  компетентностей.  При цьому проводиться логічний аналіз цих припущень і установлюються критерії концептуальної  оцінки  відмінних  методологій  розуміння  компетентнісного підходу.

Ключові слова: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, компетентнісна освіта, парадигма. 

 

В статье говорится о компетентностном подходе в научной плоскости. Определяются  концептуальные  проблемы  внедрения  компетентностного подхода.  На  основании  анализа  научно-методической  литературы  отмечено, что  компетентностный  подход  является  ключевым  объектом  рефлексии  в современной украинской педагогике. «Компетентность» рассматривается как альтернативная классическая триада «знания - умения - навыки». Выявляются ключевые  противоречия  между  различными  методологиями  определения терминологии компетентностной парадигмы. В  работе  выявляется  совокупность  концептуальных  предположений, составляющих  основу  отличительных  определений  образовательных компетенций. При этом проводится логический анализ этих предположений, и устанавливаются  критерии  концептуальной  оценки  отличительных методологий понимание компетентностного подхода.

 

Ключевые  слова:  компетенция,  компетентность,  компетентностный подход, компетентностное образование, парадигма.

 

The  article  refers  to  the  competence  approach  in  the  scientific  plane. Conceptual  problems  of implementing  the  competence approach are identified. On the basis of the scientific literature it is indicated that the competence approach is a key object of reflection in modern Ukrainian pedagogy. "Competence" is considered as  an  alternative  classical  triad  "knowledge  -  skills  -  abilities".  The  key contradictions between different methodologies of determining the terminology of the competence paradigm are identified. The  work  reveals  a  set  of  conceptual  assumptions  that  form  the  basis  of different  definitions  of  educational  competencies.  It  is  made  a  logical  analysis  of these assumptions and it is established criteria of conceptual assessment of different methodologies for understanding the competence approach.

Key  words:  competence,  competence  approach,  competence  education, paradigm.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук Ю.Д. Компетентнісний підхід як основа модернізації сучасної освіти / Бойчук Ю. Д. // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : наук. метод. журн. – Чернівці : Черемош, 2013. – Вип. 13. – С. 130–135.

Бондар І.С. Компетентнісний підхід як сучасний інструмент державного управління розвитком вищої освіти в Україні / І. С. Бондар // Інвестиції: практика і досвід. – 2015. – №8. – С. 112–115.

Гулай О.І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти / О. І. Гулай // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. – 2009. – №2. – С. 41–51.

Кристопчук Т.Є. Компетентнісний підхід: європейський вимір / Т. Є. Кристопчук // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2011. – №6. – С. 33–41.

Куликовський С. Генеза поняття «компетентність» у європейській та українській педагогічній науці / С. Куликовський // Людинознавчі студії. Педагогіка. – 2014. – Випуск 29. – С. 92–103.

Логвінова Я. Обґрунтування сутності компетентнісного підходу в освіті у працях українських і зарубіжних учених / Я. Логвінова // Порівняльно-педагогічні студії. – 2011. – №3–4. – С. 48–55.

Локшина О.І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : [монографія] / О. І. Локшина. – К.: Богданова А.М., 2009. – 404 с.

Закон України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01 липня 2014 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – №37-38. – Ст. 2004.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.581083

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.