СУТЬ ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ У КОЛЕДЖАХ

А. В. Маклакова

Анотація


У статті проаналізовано основні підходи до визначення змісту таких понять, як «діяльність», «професійна діяльність», «професія», «проект», «проектування», «проектувальна діяльність». Проектувальна діяльність розглядається не ізольовано, а в аспекті дотичності до конкретної професії. У статті визначаються основні завдання та обов’язки техніків-технологів та розкриває суть і особливості їх цілеспрямованої підготовки до проектувальної діяльності. Підкреслюється, що якісна підготовка майбутніх техніків-технологів машинобудівного профілю в процесі навчання є нагальною потребою сьогодення. У процесі професійної підготовки важливим показником її якості стає ступінь розвитку та володіння майбутніх техніків-технологів проектувальними вміннями, тобто їх готовність до проектувальної діяльності. Робиться висновок, що проектувальна діяльність орієнтована на створення або вдосконалення існуючих і впровадження нових проектів, а готовність майбутнього фахівця технічного профілю виявляється в проектуванні на основі володіння спеціальними проектно-конструкторськими знаннями і вміннями, використанні сучасних технологій і засобів проектування, обґрунтованого вибору і оптимізації в разі багатоваріантності рішень, обліку швидкої зміни технологій, забезпеченні відповідності розроблюваних проектів технічним завданням і чинним нормативним документам з проектування, додержанні високої якості продукції.

 

Ключові слова: технік-технолог, підготовка, проектувальна діяльність, проект, професійна діяльність, коледж.

 

 

В статье проанализированы основные подходы к определению содержания таких понятий, как «деятельность», «профессиональная деятельность», «профессия», «проект», «проектирование», «проектировочная деятельность». Проектировочная деятельность рассматривается не изолированно, а в аспекте отношения к конкретной профессии. В статье рассматриваются основные задачи и обязанности техников-технологов и раскрывает суть и особенности их целенаправленной подготовки к проектировочной деятельности. Подчеркивается, что качественная подготовка будущих техников-технологов машиностроительного профиля в процессе обучения является необходимой на сегодняшний день. В процессе профессиональной подготовки важным показателем ее качества становится степень развития и владения будущих техников-технологов проектировочными умениями, то есть их готовность к проектировочной деятельности. Делается вывод, что проектировочная деятельность ориентирована на создание или совершенствование существующих и внедрение новых проектов, а готовность будущего специалиста технического профиля оказывается в проектировании на основе владения специальными проектно-конструкторскими знаниями и умениями, использовании современных технологий и средств проектирования, обоснованного выбора и оптимизации при многовариантности решений, учета быстрого изменения технологий, обеспечении соответствия разрабатываемых проектов техническим заданиям и действующим нормативным документам по проектированию, соблюдении высокого качества продукции.

Ключевые слова: техник-технолог, подготовка, проектировочная деятельность, проект, профессиональная деятельность, колледж.

 

 

The article analyzes the main approaches to the definition of the content of such concepts as "activity", "professional activity", "profession", "project", "design", "designing activity". Designing activities are not considered in isolation but in attitude to a particular aspect of the profession. The article considers the main tasks and duties of technician and reveals the essence and peculiarities of their preparation for the targeted planning activity. It is emphasized that high-quality training of future machine building technician in the learning process is essential today. In the process of training an important indicator of its quality becomes the degree of development and ownership of future technician designing skills, is their willingness to designing activity. The conclusion is that designing activity is focused on the creation or improvement of existing and introduction of new projects, and the willingness of future technical specialists is the design on the basis of ownership of the special planning and design knowledge and skills, the use of modern technologies and design tools, make informed choices and optimization at multi-variant solutions, taking into account the rapid changes in technology, ensuring compliance with development projects' specifications and the current regulations for the design, compliance with the highest quality products.

Key words: technologist-technician, preparation, designing activity, project, professional activities, college.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бережна Л. Проектування як фактор підвищення професіоналізму вчителя / Л. Бережна // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 1 (100). – С.41–43.

Грачев Н.Н. Введение в психологию инновационной научно-технической деятельности / Н. Н. Грачев. - М.: Высшая школа, 1996. - 286 с

Гуревич К. М. Професійна придатність і основні властивості нервової системи.- М., 1970.

Джонс Дж. К. Методы проектирования / Дж. Джонс : монографія. - М.: Мир, 1986. - 326 с.11

Дидактические аспекты преподавания инженерных дисциплин / [науч. ред. Приходько В. М., Жуковский В. М.]. - М.: МАДИ (ГТУ); Харьков: УИПА, 2006. - 150 с.

ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.

Докучаєва В. В. Теоретико-методологічні засади проектування інноваційних педагогічних систем / В.В. Докучаєва: дис. докт. пед. н.: 13.00.01 / Луганський національний педагогічний університет. – Луганськ, 2007. - 481с.

Є. А. Климов Як вибирати професію. М., 1984.

Кантор К. М. Опыт социально-философского объяснения проектных возможностей дизайна // Вопросы философии. 1981. №11. С. 84—96.

Новиков А. М. Методология образования / А. М. Новиков: науч. пособие. Изд-е 2е. - М.: Эгвес, 2006. - 488с.

Сластенин В.А., Руденко Н.Г. О личностно-ориентированных технологиях подготовки учителя // Педагог. - М 3. - 1998. - С. 15-20.

Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1989. - 1630 с.

Сучасний тлумачний словник української мови, 60000 слів. авт. Кусайкіна Н., Цибульник Ю. - Х.: ВД "ШКОЛА", 2014.

Тондл Л., Пейша И. Методологические аспекты системного проектирования / Л. Тондл, И. Пейша // Вопросы философии. - 1987. - № 2. - С. 87 - 96.

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lektsii.org/3-70326.html

Фонарюк О. В. Проектувальна діяльність майбутніх учителів математики як категорійно-понятійна проблема // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N150/N150p109-116.pdf.

Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека / В. Д. Шадриков. – М.: Логос, 1996. – 320 с
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.575932

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.