КОМПОНЕНТИ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

І. Є. Семененко

Анотація


Статтю присвячено характеристиці компонентів результативних технологій, спрямованих на підвищення рівня мовної підготовки іноземних студентів в умовах професійно-орієнтованого навчання. Звертається увага на те, що підвищення якості підготовки фахівців для зарубіжних країн з метою набуття статусу конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг неможливе без формування їхньої професійної комунікативної компетенції. У зв'язку з цим завдання викладача з мовної підготовки полягає в тому, щоб зблизити мовну підготовку з підготовкою студента до занять за певним профілем, шукати шляхи, які б дали іноземному студентові можливість швидше включитися в навчальний процес за спеціальністю. Професійно-орієнтоване навчання передбачає професійну спрямованість не тільки змісту навчальних матеріалів, а й діяльності, що містить технології, які формують професійні вміння. Розглядаються компоненти цих технологій:діагностика рівня знань мови; мотивація іноземних студентів щодо оволодіння майбутньою професією; організація навчальної діяльності іноземних студентів; ефективний контроль якості засвоєння матеріалу. Також, зосереджується увага на тому, що використання цих компонентів дозволяють студентам швидше включитися у навчальний процес за спеціальністю, впливають на мотивацію подальшої освіти, формують позитивне ставлення до країни навчання, а також стимулюють пізнавальну діяльність.

Ключові слова: іноземний студент, професійно-орієнтоване навчання, результативні технології, мовна підготовка, компоненти технологій.

 

 

Статья посвящена характеристике компонентов результативных технологий, направленных на повышение уровня языковой подготовки иностранных студентов в условиях профессионально-ориентированного обучения. Обращается внимание на то, что повышение качества подготовки специалистов для зарубежных стран с целью приобретения этими странами статуса конкурентоспособности на рынке образовательных услуг невозможно без формирования профессиональной коммуникативной компетенции таких специалистов. В связи с этим задание преподавателя по языковой подготовке заключается в том, чтобы сблизить языковую подготовку с подготовкой по определенному профилю, искать пути, дающие иностранному студенту возможность быстрее включиться в учебный процесс по специальности. Профессионально-ориентированное обучение предусматривает профессиональную направленность не только содержания учебных материалов, но также и деятельности, которая включает технологии, формирующие профессиональные умения. Рассматриваются компоненты этих технологий: диагностика уровня знаний языка; мотивация иностранных студентов к овладению будущей профессией; организация учебной деятельности иностранных студентов; эффективный контроль качества усвоения материала. Также акцентируется внимание на том, что использование этих компонентов позволяет студентам быстрее включиться в учебный процесс по специальности, влияет на мотивацию дальнейшего образования, формирует позитивное отношение к стране обучения, а также стимулирует познавательную деятельность.

Ключевые слова: иностранный студент, профессионально-ориентированное обучение, результативные технологии, языковая подготовка, компоненты технологий.

 

 

The characteristics of the components of effective technologies aimed at raising a level of language training of foreign students in condition of professionally-oriented education is devoted in the article. An attention to the improving the quality of training of specialists for foreign countries is drawn in order to obtain competitive status in the market of educational services is not possible without formation of professional communicative competence. In connection with this the task of the teacher of language training is to bring together language training with preparation of students for classes on a certain profile, look for ways which would give to a foreign student an opportunity to engage more quickly in the educational process on the specialty. Professionally-oriented training provides professional direction not only educational content of materials, but also an activity that contains technologies, that form a professional skills. Components of these technologies: diagnostics of the level of language knowledge; motivation, organization an educational activity of students and control of quality of mastering the material are considered. Also, an attention is focused on the fact that the use of these components allow students to engage more quickly in the learning process on the specialty, affect on the motivation for further education, form a positive attitude towards the country in which they are trained, as well as stimulate cognitive activity.

 Key words: foreign student, professionally-oriented education, effective language training technology, components of technology

Повний текст:

PDF

Посилання


Моргунова Н.С. Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної / Н.С.Моргунова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 51. – С. 66-76.

Освітні технології : навч.-метод. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

Пиралова О.Ф. Современное обучение инженеров профессиональным дисциплинам в условиях многоуровневой подготовки [Текст] : монография / О. Ф. Пиралова. – М. : Издательство «Академия Естествознания», 2009.

Резван О. О. Розвиток рівня мовної компетенції іноземних студентів як умова їхньої соціалізації у країні навчання / О. О. Резван // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : Зб. наук. пр. – Запоріжжя. – 2008. – Вип. 52. – С. 264 – 268.

Сподін Л. А. Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів освіти : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. А. Сподін. – Київ : Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України, 2001. — 20 с.

Фіцула М. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] – 2-ге вид., доп. / М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с..
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.575934

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.