ТЕОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ВІД ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ ДО СКЛАДОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

О. Л. Свистак-Яроцька

Анотація


Стаття присвячена аналізу теоретичних основ екологічної освіти від перших спроб пов`язати стан навколишнього середовища зі станом освіти в кінці ХІХ ст. до сучасного визначення екологічної освіти як необхідної складової освіти для сталого розвитку. Зазначено, що в науковій педагогічній літературі використовуються поняття «природоохоронна освіта» (natural study), «освіта в галузі охорони навколишнього середовища» (conservational education), «екологічна освіта» (environmental education). Відмічено, що обговорення терміну «екологічна освіта» на міжнародному рівні розпочалось в 60-ті роки і було пов`язане зі зростанням усвідомлення світовою громадськістю екологічних проблем. Показано генезис визначення поняття «екологічна освіта», починаючи від першого вживання поняття як педагогічного терміну Томасом Притчардом в 1948 році до початку ХХІ століття. Акцентовано увагу на велику роль міжнародних конференцій з екологічної освіти в Белграді (1975), Тбілісі (1977), Москві (1987) для закладення теоретичних основ здійснення екологічної освіти; на активізацію наукових досліджень, присвячених розробці теорії екологічної освіти після прийняття Генеральною Асамблеєю ООН в 1982 році «Всесвітньої хартії природи», в якій сказано про відповідальність кожної країни за збереження природи для теперішнього та майбутніх поколінь. Проаналізовано погляди науковців щодо ролі освіти та екологічної освіти зокрема для розвитку суспільства. Зазначено міжнародні події, визначальні для теорії та практики екологічної освіти. Зроблено висновок, що викладені визначення екологічної освіти, цілі і завдання екологічної освіти, численні наукові публікації щодо теоретичних основ екологічної освіти виявляють значне місце екологічної освіти для вирішення проблем довкілля та гармонійного існування людства.

Ключові слова: екологічна освіта, природоохоронна освіта, сталий розвиток, екологічні проблеми, екологічна культура.

 

 

Статья посвящена анализу теоретических основ экологического образования от первых попыток связать состояние окружающей среды с состоянием образования в конце ХIХ в. до современного определения экологического образования как необходимой составляющей образования в интересах устойчивого развития. Отмечено, что в научной педагогической литературе используются понятия «природоохранное образование» (natural study), «образование в сфере охраны окружающей среды» (conservational education), «экологическое образование» (environmental education). Также отмечено, что обсуждение термина «экологическое образование» на международном уровне началось в 60-х годах и было связано с ростом понимания мировой общественностью экологических проблем. Показан генезис определения понятия «экологическое образование», начиная от первого употребления понятия как педагогического термина Томасом Притчардом в 1948 году до начала ХХI в. Акцентировано внимание на роль международных конференций по экологическому образованию в Белграде (1975), Тбилиси (1977), Москве (1987) для создания теоретических основ осуществления экологического образования; на активизацию научных исследований, посвященных разработке теории экологического образования после принятия Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году «Всемирной хартии природы», в которой говорится об ответственности каждого государства за сохранение природы для современных и будущих поколений. Осуществлен анализ взглядов ученых на роль образования и экологического образования в частности в развитии общества. Сделан вывод о том, что изложенные определения экологического образования, цели и задания экологического образования, многочисленные публикации, посвященные теоретическим основам экологического образования, определяют значительное место экологического образования для решения проблем окружающей среды и гармоничного существования общества.

Ключевые слова: экологическое образование, природоохранное образование, экологические проблемы, устойчивое развитие, экологическая культура.

 

 

This article is dedicated to analysis of the theoretical foundations of the environmental education since the first attempts to link environment with the condition of education in the late nineteenth century to the modern definition of environmental education. It is pointed out on the using of approaches to the definitions «environmental education», «natural study», «nature protection», «conservational education», «sustainable development» in scientific pedagogical literature. It is mentioned in the article that the discussion of the term "environmental education" at the international level began in the 1960s and was connected with the increasing world awareness of environmental problems. The article also indicates the genesis of the definition of "environmental education" from the first use of the concept as a teaching period by Thomas Pritchard in 1948 to the beginning of the XXI century. The article focused on the important role of international conferences on environmental education in Belgrade (1975), Tbilisi (1977), Moscow (1987) for creation the theoretical foundations of the implementation of environmental education; research on the development of the environmental education theory after the adoption of the UN General Assembly in 1982, "World Charter for Nature" states the responsibility of each country for the preservation of nature for present and future generations. It was analyzed the views of scientists on the role of education and environmental education in particular for the social development. The international events which are defining the theory and practice of environmental education are mentioned. It is concluded that the definitions of the environmental education, goals and objectives of environmental education, numerous scientific researches on the theoretical foundations of environmental education find a significant place of the environmental education for solving the environmental problems and the harmonious human existence.

Key words: environmental education, natural study, sustainable development, environmental culture, environmental problems.


Повний текст:

PDF

Посилання


Palmer, J. (2002). Environmental education in the 21st century: theory, practice, progress and promise. London and New York: Routledge.

WheelerK. (1975) The Genesis of Environmental Education, in G. Martin and K. Wheeler(eds), Insіghts into Environmental Education. – Edinburgh : Oliver and Boyd.

Stapp, Watal, The Concept of Environmental Education. The Journal of Environmental Education,1(1), 1969th ser., 30-31.

U. (n.d.). Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment United Nations Environment Programme. Retrieved January 21, 2017, from http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503.

Major environmental problems in contemporary society: Intergovernmental Conference on Environmental Education. (1977). Paris: UNESCO.

Palmer, J., &Neal, P. (1994). The handbook of environmental education. London: Routledge.

Owens, D. J. (n.d.). Nature`s Classroom: an Ethnographic Case Study of Environmental Education. Retrieved January 21, 2017, from http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5388&context=etd

Висоцька О.Є. Освіта для сталого розвитку: науково-методичний посібник / О.Є. Висоцька. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011. – 200 с.

Stevenson, R. B., Brody, M., Dillon, J., &Wals, A. E. (2013). An Orientation to Environmental Education and the Handbook, International Handbook of Research on Environmental Education. New York and London: Routledge.

Каропа Г.Н. Экологическое образование школьников: ведущие тенденции и парадигмальные сдвиги / Г.Н.Каропа. – Минск.:Национальный институт образования, 2000. – 294с.

UNESES trategy for Education for Sustainable Development, adopted at the High-level meeting, UNEconomic and Social Council. (2005, March 23) Retrieved from http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.3.rev.1.e.pdf

Вербицький В. В. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925-2000 pp.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора педагогічних наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» [Текст] / Київ. – 2004.

Про концепцію екологічної освіти в Україні [Текст] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – № 7. – 2002. – С.3-23.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.575935

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.