МОТИВАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Н. A. Хміль

Анотація


У статті наголошується, що професійна готовність майбутнього учителя до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі як цілісне утворення інтегрує в собі мотиваційно-ціннісний компонент, як необхідний та системоутворюючий. Розкривається зміст мотиваційного критерію, який є мірою для оцінки ступеню усвідомлення студентами необхідності опанування хмарних технологій та їх використання для продуктивної організації навчальної, проектної, дослідницької, самостійної та позанавчальної діяльності учнів із метою всебічного розвитку їх особистості. Теоретично обґрунтовуються показники мотиваційного критерію, оцінка яких здійснювалася відповідно до розробленого діагностичного інструментарію: тест-опитувальник для діагностики мотивації досягнення успіху (методика Т. Елєрс), діагностика мотивів навчальної діяльності студентів (методика А. Реан и В. Якунін у модифікації Н. Бадмаєвої), анкета «Педагогічна самооцінка здатності майбутніх учителів до організації навчально-виховного процесу із використанням хмарних технологій» (розроблена самостійно), анкети «Мотивація студентів педагогічного вишу до самоосвіти» (розроблена самостійно). Враховуючи ступінь прояву визначених показників мотиваційного критерію професійної готовності майбутніх учителів, у статті виокремлюються три рівні його сформованості: низький (репродуктивний), середній (рефлексивний), високий (дослідницький).

Ключові слова: майбутні учителі, мотивація, мотиваційний критерій, показники, рівні, мотиваційний критерій, хмарні технології, професійна готовність.

 

 

В статье отмечается, что профессиональная готовность будущего учителя к использованию облачных технологий в учебно-воспитательном процессе как целостное образование интегрирует в себе мотивационный компонент, как необходимый и системообразующий. Раскрывается содержание мотивационного критерия, который является мерой оценки степени осознания студентами необходимости освоения облачных технологий и их использования для продуктивной организации учебной, проектной, исследовательской, самостоятельной и внеучебной деятельности учащихся с целью всестороннего развития их личности. Теоретически обосновываются показатели мотивационного критерия, оценка которых осуществлялась в соответствии с разработанным диагностическим инструментарием: тест-опросник для диагностики мотивации достижения успеха (методика Т. Элерс), диагностика мотивов учебной деятельности студентов (методика А. Реан и В. Якунин в модификации Н. Бадмаевой), анкета «Педагогическая самооценка способности будущих учителей к организации учебно-воспитательного процесса с использованием облачных технологий» (разработана самостоятельно), анкеты «Мотивация студентов педагогического вуза к самообразованию» (разработана самостоятельно). Учитывая степень проявления определенных показателей мотивационного критерия профессиональной готовности будущих учителей, в статье выделяются три уровня его сформированности: низкий (репродуктивный), средний (рефлексивный), высокий (исследовательский).

Ключевые слова: будущий учитель, мотивация, мотивационный критерий, показатели, уровни, мотивационный критерий, облачные технологии, профессиональная готовность, познавательный интерес.

 

 

The article notes stresses that professional readiness of future teachers to using Cloud technologies in educational process as holistic education integrates a motivational and value component, as important and system-building. The article deals with the contents of motivational criterion which, according to the author, is a measure for assessing students ' awareness of the importance of mastering Cloud technologies and their use for productive training, project, research, self and extra-curricular activities of students, aiming at full development of their personalities. Indicators of motivational criterion are theoretically explained. Their assessment is carried out in accordance with the developed diagnostic tools: a test questionnaire for diagnosing succeed motivation (methodology by Ernst Heinrich Ehlers), diagnosing motives of students’ learning activities (methodology by A. Rean and V. Yakunin with modification by N. Badmaev), a questionnaire “Pedagogical self-assessment of future teachers’s abilities to organizing educational process with Cloud technologies” and “Motivation of University students to self-education” (author’s methodology). Taking into account the degree of certain indicators of motivational criterion in professional readiness of future teachers, there are three levels of its formation: low (reproductive), intermediate (reflexive), high (research).

Key words: prospective teacher, motivation, motivational criterion, indicators and levels of motivational criterion, Cloud technologies, professional readiness.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білецька Г.А. Критерії, показники й рівні сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Освіта та педагогічна наука. – 2014. – №2. – С. 19-24.

Воропаева Е.Э. Структура и критерии готовности педагога к инновационной деятельности [Еектронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.science-education.ru/pdf/2014/4/110.pdf.

Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Гавриш Ірина Володимирівна ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2006. – 579 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

Замерченко Н. И. Формирование PR-компетентности бакалавров в условиях вуза как средство повышения конкурентоспособности педагога : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Замерченко Наталия Ивановна. – Москва, 2012. – 185 c.

Занюк С. С. Психологія мотивації: [навч. посібник] / С. С. Занюк. – К. : Либідь, 2011. – 304 с.

Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : Изд. центр «МарТ», 2005. – 174 с.

Решетник С. М. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України до службової діяльності / С.М. Решетник // Зб. наук. праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» – 2013. – №2(8). – С. 217-223.

Романишин Ю. Л. Визначення компонентів та критеріїв готовності майбутніх документознавців-менеджерів до практичної діяльності / Ю. В. Романишин // Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (Кривий Ріг, 9-10 травня 2009 р.). – Кривий Ріг : Видавничий центр КТУ, 2009. – 428 с.

Словник української мови: у 11 т. – Т. 4 . (І-М) – К. : Наук. думка, 1973. – 840 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.576017

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.