ВИХОВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ МОТИВІВ ДОШКІЛЬНИКІВ

Л. В. Зімакова

Анотація


Стаття присвячена комунікативно-мовленнєвому розвитку дошкільників в освітніх осередках дитячих садків, зокрема куточку книги. Визначається, що куточок книги ДНЗ не може бути просто книгосховищем, а виступає осередком комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей. У сучасній психології та психолінгвістиці визнано, що важливим фактором формування мовленнєвої особистості дошкільника є виховання його комунікативно-мовленнєвих мотивів. Мовленнєві мотиви формуються упродовж усього дошкільного періоду і вимагають фахової підготовки вихователів. У статті розглянуто специфіку цілеспрямованого, систематичного формування мотивів спілкування дитини дошкільного віку з дорослими і дітьми у куточку книги. Виховання комунікативно-мовленнєвих мотивів – це вся сума впливів на психіку людини, спрямована на активну підготовку її до мовленнєвої діяльності, комунікації, спілкування. Представлено варіанти формулювання мотивів-стимулів для дітей різного дошкільного віку, що дозволять вихователям активно залучати дітей до роботи в куточку книги, «дитячої бібліотеки» ДНЗ, сприятимуть їх успішній комунікації, спілкуванню, мовленнєвому розвитку, формуванню читацької грамотності та підвищенню загального культурного рівня.

Ключові слова: комунікативно-мовленнєвий розвиток, дошкільник, мотив, виховання, куточок книги ДНЗ.

 

 

Статья посвящена коммуникативно-речевому развитию дошкольников в образовательной среде детских садов, в частности уголке книги. Определяется, что уголок книги в ДОУ не может быть просто книгохранилищем, а выступает средой коммуникативно-речевой деятельности детей. В современной психологии и психолингвистике признано, что важным фактором формирования речевой личности дошкольника является воспитание его коммуникативно-речевых мотивов. Речевые мотивы формируются в течение всего дошкольного периода и требуют профессиональной подготовки воспитателей. В статье рассмотрена специфика целенаправленного, систематического формирования мотивов общения ребенка дошкольного возраста со взрослыми и детьми в уголке книги. Воспитание коммуникативно-речевых мотивов – это вся сумма влияний на психику человека, направленная на активную подготовку его к речевой деятельности, коммуникации, общению. Представлены варианты формулировки мотивов-стимулов для детей разного дошкольного возраста, которые позволят воспитателям активно привлекать детей к работе в уголке книги, «детской библиотеке» ДОУ, способствовать их успешной коммуникации, общению, речевому развитию, формированию читательской грамотности и повышению общего культурного уровня.

Ключевые слова: коммуникативно-речевое развитие, дошкольник, мотив, воспитание, уголок книги в ДОУ.

 

 

The article is devoted to communicative speech development of preschoolers at educational centers of kindergartens in particular the book corners. It has been determined that the book corner in kindergarten can not be simply a repository of books and serves as a center of communicative speech activity of children. Modern psychology and psycholinguistics determine an important factor of a preschooler’s speech personality formation is upbringing of his communicative speech motives. Speech motives are formed throughout the preschool period and require professional kindergartener training. The article deals with the specifics of purposeful, systematic formation of a child’s motives of communication with adults and children in the book corner. Upbringing of communicative speech motives is a sum of all influences on a human psyche, aimed at his active preparation for speech activity, communication. The variants of formulation of motives incentives for children of different preschool age have been presented; they will allow kindergarteners to actively involve children in working in book the corner, "Children's Library" of kindergarten and will contribute to successful communication, speech development, formation of readers’ literacy and improvement of general cultural level.

Key words: communicative speech development, preschooler, motive, upbringing, a book corner in a kindergarten.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 304 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене й виправлене. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 552 с.

Дитина : Освітня програма для дітей від 2 до 7 років / наук. кер. проекту В.О. Огнев`юк, авт. колектив – Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко [та ін.]; Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 304 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Калмикова Л.О. Формування у дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої діяльності: діагностико-розвивальний комплекс: навч.-метод. посіб. / Л.О. Калмикова. – К.: ВД «Слово», 2016. – 384 с.

Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения / М. И. Лисина. – М.: Педагогіка, 1986.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І. Білан, Л.М. Возна, О.Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.

Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника / Т. О. Піроженко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 152 с.

Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 800 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.577652

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.