УНИКНЕННЯ ПОМИЛОК ПРИ ВИБОРІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ПРОФЕСІЇ ЯК ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

О. М. Пильтяй

Анотація


У статті автор аналізує основні помилки та труднощі, які виникають у старшокласників під час вибору професії, розглядає шляхи їх уникнення. На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури з’ясовано, що вибір професії передбачає потребу у виявленні інтересу, нахилів і здібностей та інших індивідуально-психологічних якостей, необхідних для оволодіння професією. Доцільною є систематична профорієнтаційна робота з учнями як в школі, так і вдома. Для того, щоб уникнути розчарувань у майбутньому, важливо звертати увагу на фізичний розвиток і стан здоров’я старшокласника. Адже урахування стану здоров’я при вихованні інтересу до професії попередить зайві переживання, які можуть виникнути пізніше, коли молода людина дізнається, що вона непридатна для омріяної професії. Простежено, що для уникнення труднощів у старшокласників при виборі професії, потрібно добре володіти інформацією про шляхи одержання професії і про самі професії; знати свої індивідуальні особливості та можливості; чітко володіти інформацією про стан свого здоров’я; мати відповідність інтересів і нахилів обраній професії; розуміння та допомога сім'ї у професійному виборі старшокласника; впевненість у прийнятті рішення щодо вибору професії.

Ключові слова: професійна орієнтація, вибір професії, професія, старшокласники, професійний шлях.

 

 

В статье автор анализирует основные ошибки и трудности, которые возникают у старшеклассников вовремя выбора профессии, рассматривает пути их избегания. На основании анализа психолого-педагогической литературы выяснено, что выбор профессии предусматривает потребность в выявлении интереса, склонностей, способностей и других индивидуально-психологических качеств, необходимых для овладения профессией. Целесообразной является систематическая профориентационная работа с учениками как в школе, так и дома. Для того, чтобы избежать разочарований в будущем, важно обращать внимание на физическое развитие и состояние здоровья старшеклассника. Ведь учитывание состояния здоровья при воспитании интереса к профессии предупредит лишние переживания, которые могут возникнуть позже, когда молодой человек узнает, что он непригоден для избранной профессии. Прослежено, что во избежание трудностей у старшеклассников при выборе профессии, нужно: хорошо владеть информацией о путях получения профессии о самих профессиях; знать свои индивидуальные особенности и возможности; четко владеть информацией о состоянии своего здоровья; иметь соответствие интересов и склонностей к избранной профессии; понимание и помощь семьи в профессиональном выборе старшеклассника; уверенность в принятии решения относительно выбора профессии.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, выбор профессии, профессия, старшеклассники, профессиональный путь.

 

 

In the article the author analyzes the main errors and difficulties encountered by students when choosing a profession and considers ways to avoid them. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature it is established that the choice of a profession implies a need to identify interest, attitudes and abilities, and other individually-psychological qualities necessary for mastering the profession. Appropriate systematic career guidance works with students both in school and at home. In order to avoid disappointments in the future, it is important to pay attention to physical development and health status of high school students. After taking into account the state of health in the education of interest to the profession, it will warn you the extra experience that may arise later, when a young man learns what is unsuitable for the desired profession. Traced that to avoid the difficulties of high school students when choosing a career, you need: to be proficient in the information on the ways of getting profession and their specifics; to know their individual features and capabilities; to have clearly information about the state of your health; to match the interests and aptitudes of the profession; understanding and assistance in vocational choice of high school; confidence in making decisions regarding career choices.

Key words: professional orientation, career choice, profession, senior, professional way.


Повний текст:

PDF

Посилання


Як обрати професію: методичні рекомендації / Авт.-уклад. В.В.Синявський. – Чернігів, 2005. – 20 с.

Барабаш Ю.Г. Психолого-педагогічні основи вибору професії: [навч. посіб.] // Барабаш Ю.Г., Позінкевич Р.О. – РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 201 с.

Помилки при виборі професій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kkz.net.ua/index.php?option=com_content&view=article&id

Кулик Н. Вибір професії. Міфи та реальність.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : /http://old.dyvensvit.org/articles/6141.html

Михайлов Ф.Р. Бесіда для батьків восьмикласників про підготовку підлітків у сім’ї до вибору професії / Ф.Р.Михайлов// Питання професійної орієнтації учнів : збірник праць. – К. : Радянська школа, 1969. – С. 228-236.

Кондратюк Б.К. Вивчення здібностей і нахилів учнів – важлива умова їх професійного спрямування /Б.К. Кондратюк// Питання професійної орієнтації учнів : збірник праць. – К. : Радянська школа, 1969. – С. 224-228.

Що потрібно врахувати при виборі професії. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://chutosvita.at.ua/publ/3-1-0-26

Про систему професійної освіти в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режимдоступу:http://elprivod.nmu.org.ua/ua/entrant/advices/edu_system.php
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.577743

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.