ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н. І. Вересоцька

Анотація


У статті розглянуто зміст поняття «мультимедійні технології», «мультимедійні засоби», «інформаційно-комунікаційні технології» обговорено деякі види мультимедійних технологій та обґрунтовано доцільність їх використання на заняттях технологій як засобу розвитку творчої особистості студентів технологічної освіти. Аналізуються різні аспекти тлумачень змісту категорії «творчість», висвітлюється сутнісний зміст педагогічної творчості у контексті трудової підготовки. На підставі аналізу психолого-педагогічної, методичної літератури вивчено стан проблеми у педагогічній теорії та практиці. Проаналізовано погляди сучасних дослідників на проблему розвитку творчої особистості в мультимедійному середовищі, виявлено основні шляхи розвитку креативності майбутніх учителів трудового навчання використовуючи мультимедійні технології. Наведені приклади подання навчального матеріалу з дисципліни «Основи педагогічної творчості вчителя технологій» – для студентів зі спеціальності «Технологічна освіта» використовуючи мультимедійні технології. Розкрито позитивні та негативні сторони використання мультимедійних технологій при формуванні творчої особистості студентів технологічної освіти.

Ключові слова: мультимедійні технології, мультимедійні засоби, творчість, педагогічна творчість, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

 

 

В статье обобщены содержание понятия «мультимедийные технологии», «мультимедийные средства», «информационно-коммуникационные технологии» рассмотрены некоторые виды мультимедийных технологий и обоснована целесообразность их использования на уроках технологии как средства развития творческой личности будущего педагога общетехнических дисциплин. Анализируются различные аспекты толкований содержания категории «творчество», освещается сущностное содержание педагогического творчества в контексте трудовой подготовки. На основании анализа психолого-педагогической, методической литературы изучено состояние проблемы в педагогической теории и практике. Проанализированы взгляды современных исследователей на проблему развития   личности в мультимедийном среде, выявлены основные пути развития креативности будущих учителей трудового обучения используя мультимедийные технологии. Приведенные примеры представления учебного материала по дисциплине «Основы педагогического творчества учителя технологии» – для студентов по специальности «Технологическое образование» используя мультимедийные технологии. Раскрыто положительные и отрицательные стороны использования мультимедийных технологий при формировании творческой личности студента технологического образования.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, мультимедийные средства, творчество, педагогическое творчество, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

 

 

The article summarizes the concept of «multimedia technologies», «multimedia», «information and communication technologies». It describes some types of multimedia technologies and the expediency of their use on the lessons of informatics as means of development of creative personality of a future teacher. Different aspects of interpretations of the content in the category «creativity», the essential content of the pedagogical creativity is illuminated in the context of labour training. Based on the analysis of psycho-pedagogical and methodical literature, the problem is studied in the pedagogical theory and practice. The article analyzes the views of modern researchers on the problem of development creative personality in the media environment, the main ways developing creativity in future teachers of labor learning are studied, using multimedia technology. It contains examples of educational material on the discipline «Bases of pedagogical creativity technology teacher» for the students specialty «Technological education» with using multimedia technology. Positive and negative aspects of using multimedia technologiesare revealed in the making up a creative personality of a future teacher of technology.

Key words: multimedia technologies, multimedia tools, creativity, pedagogical creativity, information and communication technology (ICT).


Повний текст:

PDF

Посилання


Беспалько В.П. Методические рекомендации по программированному обучению / В.П. Беспалько. – М. : Республиканский учебно-методический кабинет, 1966. – 233 с.

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – № 2.

Мультимедиа / Под ред. Петренко А.И. – М. : Бином, 1994. – 270 с.

Мультимедіа власноруч : текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О.Данилова, В. Манако, Д. Манако. – К. : Вид. Дім "Шкільний світ": Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с.

Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання : посібник / ав.: Жалдак М. І., Шут М. І., Жук Ю. О., Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., Соколюк О. М., Соколов П. К./ За редакцією: Жука Ю. О. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 112 с.

Основи нових інформаційних технологій навчання : посібник [для вчителів] / авт. кол. ; за ред. Ю. І. Машбиця / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К. : ІЗМН, 1997. – 264 с.

Психологія і педагогіка життєтворчості : навчально-методичний посібник (ред. рада: В.Даній (голова), Г.М.Несен (заст. голови), Л.В.Сохань, І.Т.Єрмаков (наук. ред). та ін. – К., 1996. – 792 с
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.577867

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.