ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ

В. В. Гаргін

Анотація


У статті визначено наступні етапи проектно-технологічної діяльності: організаційно-підготовчий етап, на якому перед школярами постає проблема; конструкторський етап, де планується технологія виготовлення виробу; технологічний етап, на якому учні виконують технологічні операції; заключний етап, де здійснюється кінцевий контроль, порівняння і випробування проекту. Розглянуто місце проектно-технологічної діяльності в інтелектуальному розвитку дитини, що характеризується високою загальною і спеціальною освіченістю, широким колом і системністю знань про виробництво й природу; культурою розумової праці, умінням користуватися своїми знаннями, застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Досліджено способи спільної діяльності учнів та учителя, в ході яких активізується творче мислення дитини, можливість здійснювати вільне обговорення проблемної ситуації. Зроблено висновки, які вказують на те, що, в ідеальному випадку, учні як майбутні технологи, конструктори, дизайнери мають навчатись бачити проблемну область, виходячи з власних потреб чи потреб суспільства і, працюючи над цією проблемою, застосовувати вказані методи творчої діяльності, шукати шляхи вирішення відповідних проблем.

Ключові слова: проектна технологія, конструкторський, технологічна карта, діяльність, методика, технологія навчання.

 

 

В статье исследуются следующие этапы проектно-технологической деятельности: организационно-подготовительный этап, на котором перед школьниками возникает проблема; конструкторский этап, где планируется технология изготовления изделия; технологический этап, на котором учащиеся выполняют технологические операции; заключительный этап, где осуществляется конечный контроль, сравнение и испытание проекта. Рассмотрено место проектно-технологической деятельности в интеллектуальном развитии ребенка, которое характеризуется высокой общей и специальной образованностью, широким кругом и системностью знаний о производстве и природе; культурой умственного труда, умением пользоваться своими знаниями, применять их в своей практической деятельности. Исследованы способы совместной деятельности учащихся и учителя, в ходе которых активизируется творческое мышление ребенка, возможность осуществлять свободное обсуждение проблемной ситуации. Сделаны выводы, которые указывают на то, что, в идеальном случае, ученики, как будущие технологи, конструкторы, дизайнеры должны учиться видеть проблемную область, исходя из собственных потребностей или потребностей общества и, работая над этой проблемой, применять указанные методы творческой деятельности, искать пути решения соответствующих проблем.

Ключевые слова: проектная технология, конструкторский, технологическая карта, деятельность, методика, технология обучения.

 

 

The article examines following stages of the project-technological activity: organize and preparatory phase, during which the students face the problem; the engineering phase, where the manufacture of products is planned; technological stage, when students perform technological operations; the final stage, where the final inspection, comparison and testing of the project are made. There was considered the place of production-engineering activities in the intellectual development of the child, which is characterized by a high general and special education, a wide range and systematic knowledge about the manufacture and nature; culture of intellectual labor, the ability to use their knowledge and apply them in their practice. There was studied the ways of the joint activity of students and teachers, during which has been activating the creative thinking of a student, the opportunity to exercise free discussions of the problematic situation. The conclusions have been made, which indicate that, in ideal, students as future engineers, constructors, designers must learn to see the problem are a on the basis of their own needs or the needs of society and while working on this problem, should apply these methods of creative activity, seek solutions of the relevant problems.

Key words: project technology, design, process map, activities, methods, education technology.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гільбух Ю. З. Інноваційний експеримент у школі: на допомогу початкуючому дослідникові / Ю. З. Гільбух, М. І. Дробноход. – К., 1994. – 90 с.

Інноваційні педагогічні технології у трудовому нявчанні : навч.-метод. посібник / за заг. ред. О. М. Коберника, Г. В. Терещука. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – 212 с.

Коберник О. М. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці : навч.-метод. посіб. / О. М. Коберник, В. В. Бербець, Н. В. Дубова ін. – К. : Наук. світ, 2003. – 92 с.

Коберник О. М. Психолого-педагогічна діагностика рівня розвитку учнів і колективу школи / О. М. Коберник, О. В. Киричук. – К. : ІЗМН, 1998. – 93 с.

Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления / Т. В. Кудрявцев – М. : Педагогика, 1975. – 304 с.

Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика : монографія / В. В. Бербец, Т. М. Бербец, Н. В. Дубова та інші ; за заг. ред. О. М. Коберника. – К. : Наук. світ, 2003. – 172 с.

Сидоренко В. К. Проектно-технологічна діяльність як основа реалізації змісту трудового навчання в загальноосвітній школі [Текст] / В. К. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. – № 6. – С. 101-106.

Тхоржевський Д. О. Яким бути вчителю трудового навчання / Д. О. Тхоржевський // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1997. – № 3. – С. 2.

Ящук С. М. Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 2. – С. 13-16.

Особливості проектної діяльності на уроках трудового навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.edudirect.net/sopids-59-1.html – Назва з екрана.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.577913

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.