ФУНКЦІОНАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНСПЕКТОРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ

І. С. Каменська, O. М. Бокшиц

Анотація


У статті проаналізовано проблеми забезпечення якості знань з охорони праці в процесі підготовки майбутніх фахівців з охорони праці та визначені основні напрямки їх вирішення. Розглянуто функції та права інспектора з охорони праці, які вони повинні своєчасно та повністю використовувати у наглядовій роботі. Визначенні основні поняття дослідження. З’ясовано, що функціональна компетентність є складовою професійної компетентності інспектора з охорони праці і базується на його функціональних обов’язках і ролях. Встановлено, що діяльність майбутнього інспектора з охорони праці вимагає постійного професійного зростання у всіх сферах виробництва, що дозволить підвищити конкурентоспроможність на ринку праці та забезпечити виробництво кваліфікованими фахівцями з охорони праці.

Ключові слова: функціональна компетентність, професійна компетентність, інспектор з охорони праці, професіоналізм, професійна підготовка.

 

 

В статье проанализированы проблемы обеспечения качества знаний по охране труда в процессе подготовки будущих специалистов по охране труда и определены основные направления их решения. Рассмотрены функции и права инспектора по охране труда, которые они должны своевременно и полностью использовать в надзорной работе. Определены основные понятия исследования. Выяснено, что функциональная компетентность является составляющей профессиональной компетентности инспектора по охране труда и базируется на его функциональных обязанностях и ролях. Установлено, что деятельность будущего инспектора по охране труда требует постоянного профессионального роста во всех сферах производства, что позволит повысить конкурентоспособность на рынке труда и обеспечить производство квалифицированными специалистами по охране труда.

Ключевые слова: функциональная компетентность, профессиональная компетентность, инспектор по охране труда, профессионализм, профессиональная подготовка.

 

In the article the problem of ensuring the quality of knowledge on labor protection in the process of training future specialists for labor protection are analyzed and the main directions of their solution are determined. The functions and rights of labor protection inspector, they must promptly and fully use in the oversight work are considered. The main concepts of the study are defined. It is found that functional competence is a component of professional competence of the inspector for the protection of labor and is based on its functional responsibilities and roles. It is established that the activity of the future inspector for labour protection requires continuous professional growth in all spheres of production, which will enhance the competitiveness on the labour market and ensure the production of qualified labor protection specialists.

Key words: functional competence, professional competence, labor protection inspector, professional training.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлова Ю.Ю. Модель професійної компетентності майбутнього інженера машинобудівної галузі / Ю.Ю. Бєлова // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – №4. – С. 33-38.

Боделан М.В. Функціональна компетентність соціального працівника щодо вуличної соціальної роботи / Боделан М.В. // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2016. – IV (48), Issue: 102 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/pedagogy_psychology_iv_48__102.pdf.

Вдовенко І.С. Формування виробничої компетентності майбутніх учителів професійного навчання засобами проектування / І.С. Вдовенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №13. Проблеми трудової та професійної підготовки : Зб. Наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 7. – С. 53-56.

Драч І.І. Соціально-психологічні функції компетентнісно орієнтовного управління професійною підготовкою майбутніх викладачів ВНЗ / Драч І.І. // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 4. – С. 66-71.

Компетентнісний підхід у вищій освіті: світовий досвід / [Антонюк Л.Л., Василькова Н.В., Ільницький Д.О. та ін.]. – К. : КНЕУ, 2016. – 64 с.

Овчарук О.В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / Овчарук О.В. // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – С. 5-14.

Перелік прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці. Затверджено Головою Держнаглядохоронпраці від 12.11.1993. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://otipb.at.ua/load/perelik_prav_posadovikh_osib_derzhavnikh_inspektoriv_sistemi_derzhavnogo_komitetu_ukrajini_po_nagljadu_za_okhoronoju_praci/23-1-0-1621

Сорокіна Г.Ю. Функціональні компетентності майбутнього фахівця зв’язку / Сорокіна Г.Ю. // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – № 09 (196). – С. 272-278.

Управління охороною праці: навч. посібник. / [Ткачук К.Н., Мольчак Я.О., Каштанов С.Ф. та ін.]. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 288 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.578074

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.