ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ

В. В. Костіна

Анотація


У статті проаналізовано інноваційні філософські ідеї, підходи і принципи організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, визначено його основні завдання та результати. Узагальнення і систематизація наукових досліджень в галузі філософії освіти, соціальної педагогіки та соціальної роботи дозволили виділити важливі концептуальні підходи, які є методологічним підґрунтям для реалізації системи професійної підготовки фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів, а також для розробки її методичного забезпечення. Обґрунтовано вибір методів і засобів у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях. Виділено професійно-значущі особистісні характеристики та якості, розвиток яких у майбутніх фахівців соціальної сфери забезпечить зростання рівня їхньої професійної компетентності в профілактичній роботі з дезадаптованими учнями.

Ключові слова: фахівець соціальної сфери, профілактика дезадаптації учнів, філософські підходи, професійна підготовка.

 

 

В статье проанализированы инновационные философские идеи, подходы и принципы организации процесса профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы, определены его основные задания и результаты. Обобщение и систематизация научных исследований в области философии образования, социальной педагогики и социальной работы позволили выделить важные концептуальные подходы, которые являются методологическим основанием для реализации системы профессиональной подготовки специалистов социальной сферы к профилактике дезадаптации учащихся, а также для разработки ее методического обеспечения. Обоснован выбор методов и средств в подготовке будущих специалистов социальной сферы к профилактике дезадаптации уащихся в различных социальных институциях. Выделены профессионально-значимые личностные характеристики и качества, развитие которых у будущих специалистов социальной сферы обеспечит повышение уровня их профессиональной компетентности в профилактической работе с дезадаптированными учащимися.

Ключевые слова: специалист социальной сферы, профилактика дезадаптации учащихся, философские подходы, профессиональная подготовка.

 

 

The article analyzes innovative philosophical conceptual ideas and approaches to the organization of the process of professional training of future specialists in the social sphere to prevent maladjustment of pupils; a set of theoretical and methodological grounds for its effective organization is substantiated. The generalization and systematization of scientific research led to the conclusion that under modern conditions a new philosophical educational paradigm has been formed, which is described by the following characteristics: humanism, systemic, reflexive, facilitation, focus on the development of research activity, creativity and critical thinking of future specialists, as well as the problem-centrist and dialogical approach in the interaction of subjects of the pedagogical process. The analysis of scientific research has made it possible to identify important conceptual approaches that should be used in the process of professional training of future specialists in the social sphere to prevent the maladjustment of pupils in various social institutions: systemic, integrated, personally-involved, dialogical, culturological, ethnology-pedagogical, axiological, anthropological, acmeological, synergistic, competent. The above ideas and approaches are the methodological basis for the implementation of the system of professional training of specialists to the specified type of activity, as well as in the development of its methodological support. Professionally-significant personal characteristics and qualities are singled out, development of which in future specialists of the social sphere will ensure the increase of their professional competence level in preventive work with maladjusted pupils. It is established that in the process of training specialists in the social sphere to prevent the maladjustment of pupils, it is necessary to intensify the processes of personal self-determination of specialists and contribute to mastering the innovative experience of preventive work in various social institutions.

Key words: specialist in the social sphere, prevention of pupils' maladjustment, philosophical approaches, professional training.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ века: Учебное пособие для самообразования. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 512с.

Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи [текст] // Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: [монографія] / І.А. Зязюн. – К.; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – С. 10–18.

Коротяєв Б.І. Педагогічна філософія: колективна монографія / Б.І. Коротяєв, В.С. Курило, С.В. Савченко; Держ. Закл. «Луган. Нац.. у-т імені Тараса Шевченка» . – Луганськ : Вид-во «ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 340с.

Методология и методы социально-педагогических исследований: Науч., учеб.-метод. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов в области воспитания и образования, соц. пеагогов и соц. работников / М-во образования и науки Украины; Луган. Гос. Пед. Ун-т им. Т. Шевченко; Авт.-сост.: С.Я. Харченко, Н.С. Катинов, А.Н. Чиж, В.А. Кратинова. – Луганск: Альма-матер, 2001. – 216с.

Пазинич С.М., Пономарьов О.С. Філософська рефлексія сьогодення: монографія. – Харків: ХДАДМ, 2011. – 348с.

Філософські абриси сучасної освіти: Монографія / Авт. кол.: Предборська І., Вишинська Г., Гайденко В., Гамрецька Г. та ін.; За заг. ред. І.Педборської. – Суми: ВТД «Університецька книга», 2006. – 226 с.

Цикин В.А. Философский дискурс современного инновационного образования: монография / В.А.Цикин, И.А.Брижатая. – Сумы: ИПП «Мрія-1», 2014. – 224с.

Черепанова С.О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина – наука – культура – мистецтво – стиль мислення: монографія / С.О. Черепанова. – Л. : Світ, 2011. – 408с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.578122

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.