ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Ю. М. Атаманчук

Анотація


Актуальність дослідження обумовлена відсутністю наукового розуміння проблеми співвідношення традиційного та інноваційного досвіду професійної підготовки майбутніх економістів на сучасному етапі трансформації. У роботі схарактеризовано розвиток професійної підготовки майбутніх економістів у закладах вищої освіти України. Мета статті – проаналізувати особливості традицій та новацій у підготовці майбутніх економістів у вищих навчальних закладах України. Для досягнення мети дослідження були використані такі загальнотеоретичні методи як аналіз педагогічної літератури з проблеми професійної підготовки майбутніх економістів, узагальнення результатів вітчизняних досліджень з даної проблеми. У результаті дослідження підкреслюється важливість та необхідність посилення профорієнтаційної роботи для підвищення мотивації студентів до майбутньої професійної економічної діяльності за фахом. Охарактеризовано розвиток форм та моделей професійної підготовки майбутніх економістів у вищих навчальних закладах України. Вказано на домінування традиційної моделі професійної підготовки майбутніх економістів у системі ступеневої вищої освіти. Стверджується про домінування традиційної моделі, що здійснюється на початковому, першому, другому та третьому рівнях вищої освіти у вищих навчальних закладах. Окреслено інноваційні форми та шляхи удосконалення професійної підготовки майбутніх економістів. Наголошено на потребі оновлення підходів до організації освітнього процесу професійної підготовки майбутніх економістів, розроблення міждисциплінарних освітніх програм, упровадження конструктивного зарубіжного досвіду.

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх економістів; заклади вищої освіти; рівень вищої освіти; якість професійної підготовки, неформальна та інформальна освіта.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бруханський Р.Ф., Пуцентейло П.Р. Формування системи професійної підготовки бухгалтера-аналітика. Інноваційна економіка. 2016. № 5-6. С. 187–198.

Вища освіта в Україні у 2017 році. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Загородня А. А. Аналіз навчальних програм та моделей підготовки фахівців економічної галузі в Україні. Освітологічний дискурс. 2016. № 3(15). С. 152–162.

Кірдан О.П. Професійна підготовка майбутніх економістів періоду української незалежності в дзеркалі наукових досліджень. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. 2018. №5. С. 65–70.

Про вищу освіту: Закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556–VII. Законодавство України. Верхов. Рада України. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145–VIIІ. Законодавство України. Верхов. Рада України. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Атаманчук Ю. М. Вплив інформаційних технологій на якість управлінської діяльності керівника закладу освіти. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2018. № 5. C.18-24

Будянська В.А. Формування культури ділового спілкування майбутніх фахівців економічного профілю : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти». К., 2013. 20 с.

References

Brukhanskyi, R.F., Putsenteilo, P.R. (2016). Formuvannia systemy profesiinoi pidhotovky bukhhaltera-analityka. Innovatsiina ekonomika. №5-6, 187–198 [in Ukrainian].

Vyshcha osvita v Ukraini u 2017 rotsi. URL: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Zahorodnia, A. A. (2016). Analiz navchalnykh prohram ta modelei pidhotovky fakhivtsiv ekonomichnoi haluzi v Ukraini. Osvitolohichnyi dyskurs. № 3(15), 152–162 [in Ukrainian].

Kirdan, O.P. (2018). Profesiina pidhotovka maibutnikh ekonomistiv periodu ukrainskoi nezalezhnosti v dzerkali naukovykh doslidzhen. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K.D.Ushynskoho. №5, 65–70 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 1 lyp. 2014 r. № 1556–VII. Zakonodavstvo Ukrainy. Verkhov. Rada Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page [in Ukrainian].

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145–VIII. Zakonodavstvo Ukrainy. Verkhov. Rada Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Atamanchuk, Yu. M. (2018). Vplyv informatsiynykh tekhnolohiy na yakist upravlinskoyi diyalnosti kerivnyka zakladu osvity. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriya «Pedahohichni nauky» № 5, 18-24. [in Ukrainian].

Budianska, V.A. (2013). Formuvannia kultury dilovoho spilkuvannia maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04. Nats. akad. ped. nauk Ukrainy, DVNZ «Un-t menedzhmentu osvity». K., 20 s. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.01

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.