ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер

Анотація


У статті порушено проблеми набуття дитиною важливих соціальних навичок, досвіду соціальної взаємодії через використання лялькотерапії: психодіагностика; розвиток самоконтролю; розвиток комунікативних навичок; розвиток самосвідомості; розвиток емоційної та моторної адекватності; розв’язання внутрішніх конфліктів; профілактика й корекція страхів; розвиток мовлення. Доведено, що лялькотерапія сприяє розвиткові природних здібностей, образного мислення, удосконаленню пам’яті, поглибленню емоційної сфери, самосвідомості й самоконтролю, оптимізує формування позитивних настанов, емоційної та моторної адекватності, комунікативних навичок, допомагає в лікуванні страхів, заїкання, полегшує соціальну реабілітацію людей з інвалідністю, інтенсифікує внутрішні резерви для боротьби з хворобою та для її подолання. Відрефлектовано світовий досвід розвитку лялькотерапії, що представлений у психолого-педагогічних працях. Виокремлено три основні напрями лялькотерапії, що використовують у процесі становлення дитячої особистості: 1) терапевтично-стабілізаційний, що передбачає роботу з хворими дітьми в умовах тимчасового перебування особи, яка має важкий стан, у лікарні; 2) психокорекційний, що застосовують у роботі з дітьми, які вимагають посиленої уваги (лялька слугує засобом у психокорекційній діяльності та соціально-навчальних проектах); 3) навчально-виховний напрям. Проаналізовано наявні класифікації ляльок, із якими працюють під час навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами (ляльки-маріонетки; пальчикові; тіньові; мотузкові; площинні ляльки; ляльки-рукавички; ляльки-костюми; логопедичні ляльки; ляльки-«моральні путівники»; «Я-ляльки»). Перспективний вектор дослідження пов’язаний із формулюванням науково-методичних рекомендацій для фахівців галузі спеціальної та інклюзивної освіти щодо використання різних видів ляльок під час навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема в ході лекційних, семінарсько-практичних занять, вебінарів, майстер-класів, воркшопів, тренінгів.


Ключові слова


лялька; лялько терапія; дитина з особливими освітніми потребами; навчання; виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бегас Л. Використання логопедичної ляльки під час ігрових занять з дітьми із розладами мовлення. URL: http://dspace.udpu.edu.ua:8080/jspui/handle/6789/8718 (дата звернення: 16.08.2020).

Використання лялькотерапії для розвитку дошкільників із вадами мовлення та для гармонізації сімейних стосунків. URL: http://snvk10.in.ua/list/storinka-logopeda/32-vikoristannya-lyalkoterapii-dlya-rozvitku-doshkilnikiv-iz-vadami-movlennya-ta-dlya-garmonizacii-simeynih-stosunkiv.html (дата звернення: 15.08.2020).

Вознесенська О. Лялькотерапія: особливості та ризики використання ляльки в терапії. Простір арт-терапії: зб. наук. праць. 2018. Вип. 1 (23). С. 12–25.

Гром М. Застосування методу лялькотерапії у гармонізації сімейних стосунків. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/842 (дата звернення: 14.08.2020).

Калініна Л. А. Використання лялькотерапії як напрямку корекційної педегогики у роботі з дітьми з особливими потребами. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наук. праць. 2008. № 5 (7). URL: http://ap.uu.edu.ua/article/510 (дата звернення: 10.08.2020).

Куклотерапия как средство развития речевой активности дошкольников. URL: https://pedsovet.org/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie/kukloterapiya-kak-sredstvo-razvitie-rechevoy-aktivnosti-doshkolnikov (дата звернення: 14.08.2020).

Лохвицька Л. МІІМІ (метод інтегрованої ігрової моральної інклюзії) у моральному вихованні дошкільників: використання ляльок-«моральних путівників». URL: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/8989898989/1620/%D0%9B%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%206.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 14.08.2020).

Лялькотерапія. URL: https://studfile.net/preview/5601417/page:7/ (дата звернення: 14.08.2020).

Лялькотерапія як зона ігрової корекції. URL: https://studopedia.su/16_189031_lyalkoterapIya-yak-zona-Igrovoyi-korektsIyi.html (дата звернення: 14.08.2020).

Рібцун Ю. В. Логопедична лялька як важлива складова ігор-занять у спеціальному ДНЗ компенсуючого типу. Дефектологія. 2012. № 4. С. 20–25.

Татаринцева А. Ю. Детские страхи: куклотерапия в помощь детям. СПб.: Речь, 2007. 218 с.

Федій О. А. Лялькотерапія у професійній діяльності педагога. Постметодика. 2009. № 1. С. 46–50.

Федій О. Зарубіжний досвід використання лялькотерапії у роботі з дітьми дошкільного віку. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди»: наук.-теор. зб. Переяслав-Хмельницький, 2008. Вип. 14. С. 312–316.

Хлопоніна Н. Є. Лялькотерапія як метод психологічної корекції. Науковий часопис. Корекційна педагогіка. НПУ імені М. П. Драгоманова. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23223/1/Khloponina.pdf (дата звернення: 14.08.2020).

Чебанян Г. Г., Красикова А. Р. Куклотерапия в коррекционной и лечебной педагогике. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. Коллективная монография / под общ. ред. М. А. Поваляевой. Ростов н/Д.: Феникс, 2002.

References

Behas L. Vykorystannya lohopedychnoyi lyal'ky pid chas ihrovykh zanyat' z dit'myiz rozladamy movlennya [The use of a speech therapy puppet during play with children with speech disorders]. Retrieved from: http://dspace.udpu.edu.ua:8080/jspui/handle/6789/8718

Vykorystannya lyal'koterapiyi dlya rozvytku doshkil'nykiv iz vadamy movlennya ta dlya harmonizatsiyi simeynykh stosunkiv [The use of puppet therapy for the development of preschoolers with speech defects and for the harmonization of family relations]. Retrieved from: http://snvk10.in.ua/list/storinka-logopeda/32-vikoristannya-lyalkoterapii-dlya-rozvitku-doshkilnikiv-iz-vadami-movlennya-ta-dlya-garmonizacii-simeynih-stosunkiv.html

Voznesens'ka O. (2018). Lyal'koterapiya: osoblyvosti ta ryzyky vykorystannya lyal'ky v terapiyi [Puppet therapy: features and risks of using a puppet in therapy]. Prostir art-terapiyi Zb. nauk. pr., 1(23), 12-25. Retrieved from:http://lib.iitta.gov.ua/711982/1/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E.%D0%9B.-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F-2018.pdf

Hrom M. Zastosuvannya metodu lyal'koterapiyi u harmonizatsiyi simeynykh stosunkiv [Using method of puppet therapy in the harmonization of family relations]. Retrieved from: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/842

Kalinina L.A. (2008). Vykorystannya lyal'koterapiyi yak napryamku korektsiynoyi pedehohyky u roboti z dit'my z osoblyvymy potrebamy. Aktual'ni problemy navchannya ta vykhovannya lyudey z osoblyvymy potrebamy [The use of puppet therapy as a direction of correctional pedagogy in working with children with special needs]. Zbirnyk naukovykh prats', 5 (7). Retrieved from: http://ap.uu.edu.ua/article/510

Kukloterapija kak sredstvo razvitie rechevoj aktivnosti doshkol'nikov [Puppet therapy as a way of developing preschoolers’ speech activity]. Retrieved from: Retrieved from: https://pedsovet.org/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie/kukloterapiya-kak-sredstvo-razvitie-rechevoy-aktivnosti-doshkolnikov

Lokhvyts'ka L. MIIMI (metod intehrovanoyi ihrovoyi moral'noyi inklyuziyi) u moral'nomu vykhovanni doshkil'nykiv: vykorystannya lyal'ok-«moral'nykh putivnykiv» [method of integrated game moral inclusion in the moral education of preschoolers: the use of puppets-"moral guides"]. Retrieved from: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/8989898989/1620/%D0%9B%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%206.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lyal'koterapiya [Puppet therapy]. Retrieved from: https://studfile.net/preview/5601417/page:7/

Lyal'koterapiya yak zona ihrovoyi korektsiyi [Puppet therapy as a zone of game correction]. Retrieved from: https://studopedia.su/16_189031_lyalkoterapIya-yak-zona-Igrovoyi-korektsIyi.html

Ribtsun Yu. V. (2012). Lohopedychna lyal'ka yak vazhlyva skladova ihor-zanyat' u spetsial'nomu DNZ kompensuyuchoho typu [Speech therapy puppet as an important component of games-classes in a special preschool educational institution of compensatory type]. Defektolohiya, 4, 20-25.

Tatarinceva A.Ju. (2007). Detskie strahi: kukloterapija v pomoshh' detjam [Children’s fears: puppet therapy to help children]. SPb: Rech'.

Fediy O.A. (2009). Lyal'koterapiya u profesiyniy diyal'nosti pedahoha [Puppet therapy in teacher’s professional activity]. Postmetodyka, 1, 46-50.

Fediy O. (2008). Zarubizhnyy dosvid vykorystannya lyal'koterapiyi u roboti z dit'my doshkil'noho viku [Foreign experience of using puppet therapy in working with preschool children]. Humanit. visn. DVNZ «Pereyaslav-Khmel'nyts. derzh. ped. un-t im. H.Skovorody» : nauk.-teor. zb.,14, 312-316.

Khloponina N. Ye. Lyal'koterapiya yak metod psykholohichnoyi korektsiyi [Puppet therapy as a method of psychological correction]. Naukovyy chasopys. Korektsiyna pedahohika. NPU imeni M.P.Drahomanova. Retrieved from: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23223/1/Khloponina.pdf

Chebanjan G.G., Krasikova A.R. (2002). Kukloterapija v korrekcionnoj i lechebnoj pedagogike [Puppet therapy in correctional and medical pedagogy]. Korrekcionnaja pedagogika. Vzaimodejstvie specialistov. Kollektivnaja monografija / Pod obshh. red. M.A. Povaljaevoj. Rostov n/D: Feniks.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.02

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.