РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

С. О. Бурчак

Анотація


Бажання України потрапити до Європейського Союзу вимагає від неї кардинально змінити власну систему освіти, в тому числі й вищу. Тому публікація присвячена аналізу процесу професійної підготовки майбутніх учителів математики зарубіжних країн (Польща, Болгарія, Великобританія), зокрема, розвитку творчості майбутніх учителів, оскільки система освіти України не може в повному обсязі розв’язувати завдання і проблеми, що виникають під час організації освітнього процесу відомими і звичними способами. Тому є необхідним врахування навчальних і культурних потреб молоді, можливостей використання в освітньому процесі різноманітних інновацій, а також міжнародного педагогічного досвіду. У зв’язку з цим, основним завданням статті є з’ясування стану професійної підготовки майбутніх учителів математики в Польщі, Болгарії й Великобританії, зокрема з питань розвитку їхньої творчості. У статті представлений аналіз навчальних планів окремих педагогічних закладів вищої освіти окреслених країн, компетентностей, набутих випускниками педагогічних університетів. Порівняння процесу фахової підготовки польських і українських здобувачів показало, що найсуттєвішою є відмінність в годинах, відведених на математичну підготовку майбутніх учителів математики. Крім того, практична підготовка здобувачів частково відрізняється, і майбутні вчителі математики в Польщі, навчаючись у закладах вищої освіти, отримують основи розвитку творчості, оскільки серед знань і компетентностей прослідковується розвиток окремих особистісних творчих якостей особистості педагога, визначених у межах нашого дослідження. Майбутні вчителі математики в Болгарії та Великобританії, які навчаються у закладах вищої освіти, також отримують основи творчого розвитку, але фрагментарно, не систематично, оскільки серед знань та компетентностей також простежується розвиток окремих особистісних творчих якостей педагога.


Ключові слова


творчість майбутніх педагогів; заклад вищої освіти; зарубіжні країни; здобувачі вищої освіти; професійна підготовка майбутніх учителів; творчий педагог

Повний текст:

PDF

Посилання


Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Matematyki. [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://matematyka.apsl.edu.pl/dydaktyka/plany-zajec.

Edge Hill University. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.edgehill.ac.uk/courses/secondary-mathematicseducation- with-qts/tab/modules

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyŝszego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardow kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Rezhym dostupu: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000131&type=2

Sunderland university. [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://www.sunderland.ac.uk/courses/educationandsociety/und ergraduate/mathematics-education-11-18-qts/#tab_content

Бурчак С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчого мислення учнів у процесі навчання математики: метод. пос. Суми: РВВ СОІППО, 2010. 116 с.

Кугай Н.В. Методологічні знання майбутнього вчителя математики: монографія. Харків: ФОП Панов А.М., 2017. 336 с.

Новикова Ю.Б. Практико-ориентированный подход к профессиональной подготовке британского учителя (конец ХХ – начало ХХI вв.): дис. канд. пед. наук: 13.00.01. М., 2014. 208 с.

Шуменски университет «Епископ Константин Преславски», Факултет по математика и информатика. URL : http://shu.bg/razpisi-i-grafici?speciality=155

References

Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Matematyki. [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://matematyka.apsl.edu.pl/dydaktyka/plany-zajec.

Edge Hill University. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.edgehill.ac.uk/courses/secondary-mathematicseducation- with-qts/tab/modules

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyŝszego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardow kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Rezhym dostupu: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000131&type=2

Sunderland university. [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://www.sunderland.ac.uk/courses/educationandsociety/und ergraduate/mathematics-education-11-18-qts/#tab_content

Burchak S. (2010) Pіdgotovka majbutnіh uchitelіv pochatkovih klasіv do rozvitku tvorchogo mislennya uchnіv u procesі navchannya matematiki. [Preparing future primary school teachers to develop students' creative thinking in mathematics learning]. Sumi: SOІPPO. 116 p. (in Ukrainian).

Kugaj N.V. (2017) Metodologichni znannya majbutn`ogo vchy`telya matematy`ky`: monografiya. [Methodological knowledge of the future teacher of mathematics: monograph]. Xarkiv: FOP Panov A.M., 2017. 336 р. (in Ukrainian).

Novy`kova Yu.B. (2014) Prakty`ko-ory`enty`rovanniy podxod k professy`onal`noj podgotovke bry`tanskogo uchy`telya (konecz XX – nachalo XXI vv.): [Practice-oriented approach to British teacher training (late twentieth - early twenty-first century)] : dy`s. kand. ped. nauk: 13.00.01. M., 2014. 208 p. (in Russia).

Shumensky` uny`versy`tet «Epy`skop Konstanty`n Preslavsky`», Fakultet po matematy`ka y` y`nformaty`ka. [University of Shumen "Bishop Konstantin Preslavski", Faculty of Mathematics and Informatics]. URL http://shu.bg/razpisi-i-grafici?speciality=155 (in Bulgaria).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.03

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.