ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ІЛЛІ МЕЧНИКОВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ

Л. О. Голубнича

Анотація


У статті розглядаються педагогічні ідеї видатного вченого другої половини ХІХ – початку ХХ століття, Іллі Мечникова з погляду їхнього застосування у сучасній системі освіти та виховання. Актуальність дослідження зазначеної проблеми обумовлюється наступним: оскільки І.І. Мечников  відомий тим, що опередив час, висунувши геніальні ідеї у сфері мікробіології, імунології тощо, то припускаємо, що його педагогічні ідеї також є непересічними та можуть бути корисними для сучасної освітньої системи. Метою наукової розвідки є визначення цінності наукової спадщини досліджуваної персоналії в контексті сучасних реалій освіти та виховання. Завдання статті полягають у: 1) виявленні педагогічних ідей І.І.Мечникова; 2) з’ясуванні значення виявлених ідей для сучасної педагогічної науки. Методами наукового дослідження, що застосовувалися у даній роботі, були теоретичні когнітивно-узагальнюючі методи, як-то: аналіз та синтез різних видів письмових джерел. Результатами дослідження стало: 1) виявлення  наступних педагогічних ідей І.І.Мечникова: гуманізація навчання; викладання на основі моральності, творчості, науковості, історичності із використанням науково-практичного та особистісно-орієнтованого підходів; популяризація та підтримка освіти дорослих; удосконалення інтелектуальної природи людини шляхом навчання «правильному життю» та виховання позитивного мислення;  2) з’ясування того, що гуманізація навчання, за І.І.Мечниковим, реалізується у сучасному індивідуальному та компетентнісному підходах до навчання. Зазначені підходи до викладання відповідають сучасним освітнім стандартам. Сьогодні освіта дорослих, яку популяризував науковець, корелює із неперервною освітою або навчанням впродовж життя. На сучасному етапі формування оптимістичного світогляду це можна вважати елементом гармонійного розвитку особистості.


Ключові слова


І.І.Мечников; педагогічні ідеї; гуманізація навчання; освіта дорослих; позитивне мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Аржанов Н. П. Иммунитет к трудностям: финансисты, титаны и стоики Харьковского Медицинского Общества. Retrieved from http://www.provisor.com.ua/archive/1999/N6/arganov.php

Бойчук Ю.Д., Зуб О.В., Галій А.І., Бородіна О.С. Педагогічні погляди І. Мечникова / Ю. Д. Бойчук, О. В. Зуб, А. І. Галій, О. С. Бородіна // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І. І. Мечникова / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – С. 16–20.

Гуревич А. Письма из Парижа / А. Гуревич // Фармацевтический вестник. – 1901. – №25. – С. 455 – 460.

Дупленко Ю. К., Бурчинский С. Г. Вклад И. И. Мечникова в развитие геронтологии (к 100-летию со дня смерти) / Ю. К. Дупленко, С. Г. Бурчинский // Проблемы старения и долголетия. – 2016. – Т.25. – № 3. – С. 493 – 503.

Заседение Общества испытателей природы // ЮК : газ. – 1903. – 23 декабря.

Илья Ильич Мечников. Письма (1863-1916) / под ред. А. Е. Гайсиновича, Б. В. Левшина. Москва : Наука, 1974. – 296 с.

Институт Пастера. // ЮК : газ. – 1902. – 27 ноября.

Кабусь Н.Д. Актуальність ідей І. Мечникова для реалізації стратегії сталого розвитку суспільства / Н. Д. Кабусь // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І. І. Мечникова / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – С. 21 – 23.

Калита В. Эмиль Ру. «Институт Пастера многим Вам обязан». Страницы жизни лауреата Нобелевской премии Ильи Мечникова / В. Эмиль Ру Калита // Здоров’я України : газ. – 2006. – № 4.

Костюк Н.Г., Гуцан Т.Г. Життя та діяльність І. Мечникова як приклад служіння майбутньому людства / Н.Г. Костюк, Т. Г. Гуцан // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І. І. Мечникова / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – С. 24 – 26.

Лозинский А. А. К истории некоторых важнейших медицинских проблем XVIII и XIX веков. Дис. ... д-ра мед. наук. – СПб., 1905. – 284 с.

Мечников И. И. Воспитание с антропологической точки зрения / И. И. Мечников// Вестник Европы. – 1871. – №1. – С. 205 – 232.

Мечников И. И. Очерк воззрений на человеческую природу / И. И. Мечников // Вестн. Европы. – 1877. – Кн. 4. – С. 537 – 560.

Мечников И. И. Письма (1863-1916) / И. И. Мечников. – Москва, 1974. – С. 162–163, 265 – 266.

Мечников И. И. Сорок лет исканий рационального мировоззрения / И. И. Мечников. – Москва, 1913. – 291 с.

Мечников И. Страницы воспоминаний : сборник автобиографических статей / И. И. Мечников. Москва : Академ. наука, 1946. – 279 с.

Мечников И. И. Этюды о природе человека (1903) / И. И. Мечников. – Москва, 1961. – 290 с.

Мечников И. И. Этюды оптимизма (1907) / И. И. Мечников. – Москва, 1964. – 339 с.

Мечникова О. Н. Жизнь Ильи Ильича Мечникова / О. Н. Мечникова. – Москва – Ленинград : Госиздат, 1926. – 232 с.

Міхеєнко О.І. Життєвий шлях та наукова спадщина І. Мечникова в аспекті вивчення феномену здоровʼя організму людини / О.І. Міхеєнко // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І. Мечникова / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – С. 27 – 30.

Петрюк П.Т., Кучма И.Ю., Резник В.И. Илья Ильич Мечников: биографические, научные и психиатрические аспекты (к 165-летию со дня рождения) / П. Т. Петрюк, И. Ю. Кучма, В. И. Резник // Аннали Мечниковського інституту. – 2010. – № 2. – С. 53 – 62.

Пугач Б.Я. Научные школы Харьковского университета в микробиологии / Б. Я. Пугач. – Х. : ХНУ имени В.Н.Каразина, 2016. – 276 с.

Русанова Е. Г., Русанов К. В. Императорский Харьковский университет в воспоминаниях Ильи Мечникова / Е. Г. Русанова, К. В. Русанов // UNIVERSITATES. Наука и просвещение. – 2015. – №1. – С. 26 – 37.

Русские учителя за границей. Москва : Учебный отдел О.Р.Т., 1913. – 252 с.

Собрание О-ва грамотности // ЮК : газ. – 1915. – 9 января.

Holubnycha L., Kostikova I., Maslova N., Tanko A., & Sikora V. Modern Types of Historiographic Sources in Pedagogy / L. Holubnycha, I. Kostikova, N. Maslova, A. Tanko, V. Sikora // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2019. – № 11 (2). – С. 326-340. Retrieved from http://dx.doi.org/10.18662/rrem/133

Vikhanski L. Immunity: How Elie Metchnikoff Changed the Course of Modern Medicine. Chicago : Chicago Review Press, 2016. 336 p.

References

Arzhanov, N. P. (1999). Immunitet k trudnostyam: finansisty, titany i stoiki Khar'kovskogo Meditsinskogo Obshchestva [Immunity to difficulties: financiers, titans and stoics of the Kharkov Medical Society]. Retrieved from http://www.provisor.com.ua/archive/1999/N6/arganov.php

Boychuk, Yu. D., Zub, O.V., Haliy, A.I., Borodina, O.S. (2015). Pedahohichni pohlyady I. Mechnykova [Pedagogical views of I. Mechnikov]. Pedahohika zdorovʺya: zbirnyk naukovykh pratsʹ V Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 170-richchyu z dnya narodzhennya I. I. Mechnykova (for general. ed. acad. IF Prokopenko). Kharkiv: KhNPU im. H. S. Skovorody. 16 – 29.

Gurevich, A. (1901). Pis'ma iz Parizha [Letters from Paris]. Farmatsevticheskiy vestnik, 25. 455 – 460.

Duplenko, Yu. K., Burchinskiy, S. G. (2016). Vklad I. I. Mechnikova v razvitiye gerontologii (k 100-letiyu so dnya smerti) [Contribution of II Mechnikov to the development of gerontology (to the 100th anniversary of his death)] Problemy stareniya i dolgoletiya, 25. (3). 493– 503.

Zasedeniye Obshchestva ispytateley prirody [Meeting of the Society of Nature Testers]. YuK (nеwspaper). 23.12.1903.

Gaysinovich, A. Ye. & Levshin, B. V. (Eds.). (1974). Il'ya Il'ich Mechnikov. Pis'ma (1863-1916) [Ilya Ilyich Mechnikov. Letters (1863-1916)]. Moskva: Nauka.

Institut Pastera [Institut Pasteur]. YuK (nеwspaper). 27.11.1902.

Kabusʹ, N.D. (2015). Aktualʹnistʹ Idey I. Mechnykova dlya realyzatsyy stratehiyi staloho rozvytku Suspilʹstva [The relevance of I. Mechnikov's ideas for the implementation of the strategy of sustainable development of society]. Pedahohika zdorovʺya: zbirnyk naukovykh pratsʹ V Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 170-richchyu z dnya narodzhennya I. I. Mechnykova (for general. ed. acad. IF Prokopenko). Kharkiv: KhNPU im. H. S. Skovorody. 21–23.

Kalita, V. Emil' Ru. (2006,4). «Institut Pastera mnogim Vam obyazan». Stranitsy zhizni laureata Nobelevskoy premii Il'i Mechnikova [«The Pasteur Institute owes a lot to you». Life pages of the Nobel Prize laureate Ilya Mechnikov]. Zdorov’ya Ukraí̈ni (newspaper).

Kostyuk, N.H., Hutsan, T.H. (2015). Zhyttya ta diyalʹnistʹ I. Mechnykova yak pryklad Sluzhinnya Maybutnʹoho lyudstva [The life and work of I. Mechnikov as an example of service to the future of mankind]. Pedahohika zdorovʺya: zbirnyk naukovykh pratsʹ V Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 170-richchyu z dnya narodzhennya I. I. Mechnykova (for general. ed. acad. IF Prokopenko). Kharkiv: KhNPU im. H. S. Skovorody. 24 –26.

Lozinskiy, A. A. (1905). K istorii nekotorykh vazhneyshikh meditsinskikh problem XVIII i XIX vekov [To the history of some important medical problems of the XVIII and XIX centuries]. (Doctor’s thesis). Sant-Peterburg, Russia.

Mechnikov, I. I. (1871). Vospitaniye s antropologicheskoy tochki zreniya [Education from an anthropological point of view]. Vestnik Yevropy, 1. 205 – 232.

Mechnikov, I. I. (1877). Ocherk vozzreniy na chelovecheskuyu prirodu [Essay on views on human nature]. Vestnik Yevropy, 4. 537 – 560.

Mechnikov, I. I. (1974). Pis'ma (1863-1916) [Letters (1863-1916)]. Moskva.

Mechnikov, I. I. (1913). Sorok let iskaniy ratsional'nogo mirovozzreniya [Forty years of searching for a rational worldview]. Moskva.

Mechnikov, I. (1946). Stranitsy vospominaniy : sbornik avtobiograficheskikh statey [Pages of memories: a collection of autobiographical articles]. Moskva : Akadem. nauka.

Mechnikov, I. I. (1961). Etyudy o prirode cheloveka (1903) [Etudes on human nature]. Moskva.

Mechnikov, I. I. (1964). Etyudy optimizma (1907) [Etudes of optimism]. Moskva.

Mechnikova, O. N. (1926). Zhizn' Il'i Il'icha Mechnikova [The life of Ilya Ilyich Mechnikov]. Moskva – Ltningrad: Gosizdat.

Mikheienko, O.I. (2015). Zhyttyevyi shlyakh ta naukova spadshchyna I. Mechnykova v aspekti Vyvchennya fenomenu zdorov'ya orhanizmu lyudyny [I. Mechnikov's way of life and scientific heritage in the aspect of studying the phenomenon of human health]. Pedahohika zdorovʺya: zbirnyk naukovykh pratsʹ V Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 170-richchyu z dnya narodzhennya I. I. Mechnykova (for general. ed. acad. IF Prokopenko). Kharkiv: KhNPU im. H. S. Skovorody. 27 – 30.

Petryuk, P. T., Kuchma, I. Yu., Reznik, V. I. (2010). Il'ya Il'ich Mechnikov: biograficheskiye, nauchnyye i psikhiatricheskiye aspekty (k 165-letiyu so dnya rozhdeniya) [Ilya Ilyich Mechnikov: biographical, scientific and psychiatric aspects (to the 165th anniversary of his birth)]. Annaly Mechnykovs'kogo ínstytutu, 2. 53 – 62.

Pugach, B.Ya. (2016). Nauchnyye shkoly Khar'kovskogo universiteta v mikrobiologii [Scientific schools of Kharkov University in microbiology]. Kharkiv: KHNU imeni V.N.Karazina.

Rusanova, Ye. G., Rusanov, K. V. (2015). Imperatorskiy Khar'kovskiy universitet v vospominaniyakh Il'i Mechnikova [Imperial Kharkov University in the memoirs of Ilya Mechnikov]. UNIVERSITATES. Nauka i prosveshcheniye, 1. 26 – 37.

Russkiye uchitelya za granitsey (1913) [Russian teachers abroad]. Moskva : Uchebnyy otdel O.R.T.

Sobraniye O-va gramotnosti [Meeting of Literacy Community]. YuK (newspaper). 9.01.1915.

Holubnycha, L., Kostikova, I., Maslova, N., Tanko, A., & Sikora, V. (2019). Modern Types of Historiographic Sources in Pedagogy. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11 (2), 326-340. Retrieved from http://dx.doi.org/10.18662/rrem/133

Vikhanski, L. (2016). Immunity: How Elie Metchnikoff Changed the Course of Modern Medicine. Chicago : Chicago Review Press.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.04

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.