ГЕНЕРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНТЕНТУ ЯК КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ЖУРНАЛІСТА

А. А. Житницька

Анотація


Розвиток цифрового суспільства зумовлює нові виклики перед представниками всіх сфер людської діяльності, зокрема й журналістами, що сприяє перегляду компетентнісної парадигми їхньої підготовки. У нових умовах на журналістську професію впливає підвищення оперативності доставки інформації, багатоканальність комунікацій, візуалізація інформації як провідний засіб комунікації в медіасередовищі. Ера дигіталізації (переведення аналогових даних у цифрові формати) прискорює трансформаційні процеси суспільства, спричиняє глобальні зміни в житті людей, медійні зміни, уявлення про журналістську діяльність. Логічними продуктами дигіталізації є новації в підготовці майбутніх журналістів з огляду на новітні форми, способи збору та генерування медіа-контенту. Однією з актуальних і ключових компетентностей майбутнього журналіста є генерування інформаційного контенту в текстовому форматі як письмового, так і усного мовлення. У статті розкрито сутність генерування інформаційного контенту та виявлено форми дигітальної журналістики: крос-медіа та трансмедіа. У ході аналізу стану компетентнісної парадигми підготовки майбутніх журналістів виявлено один з найактуальніших її складників – генерування інформаційного контенту, під яким ми розуміємо підготовку та трансляцію текстів як носіїв інформації в мас-медіа. З розвитком дигітальної журналістики виникла потреба в розробці інноваційних форм подачі інформації, а саме – крос-медіа та транс-медіа: при транс-медіа частини історії (сторітелінгу) в різних медіа-форматах доповнюють одна одну, а крос-медіа – це властивість мережевого видання, яка полягає в здатності працювати більш, ніж на одній платформі, тобто це подання матеріалів, які розкривають одну тему, у різних формах і на різних платформах. Перспективами подальших наукових розвідок вбачаємо аналіз процесу генерування інформаційного контенту в практичній діяльності журналіста в епоху цифрової комунікації.


Ключові слова


компетентність; журналіст, інформація; текст; дигітальність, крос-медіа; трансмедіа

Повний текст:

PDF

Посилання


Городенко Л. Теорія мережевої комунікації : монографія. Київ : Академія Української Преси, 2012, 387с.

Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред. упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; за науковою редакцією В.В. Різуна. Київ : Цент вільної преси, 2013. 352 с.

Сарміна Г.Л. Новітні форми журналістики дигітальної ери масової комунікації. European Сooperation. 2017. Vol. 3(22). Р.64 –75.

Хворостина О.В. Явище трансмедіації контенту мережевих видань. Наукові записки інституту журналістики. 2016. Вип. 62. С. 33 –41.

Шевченко Г.О. Особливості функціонування крос-медіа в контексті конвергенції ЗМІ. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Соціальні комунікації». 2016. Вип.16. с. 159 –163

Transmedia Storytelling. URL: http://www.tstoryteller.com/transmedia-storytelling (дата звернення: 07.08. 2020)

Behmer M., Müller H. Warum crossmedial arbeiten? Innovation in den Medien. München: Verlag Dr. Gabriele Hooffacker, 2013. S. 24–39.

Jenkins H. Transmedia storytelling 101. Confessions of Aca-Fan. The Official Weblog of Henry Jenkins. 2007. URL: http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html (дата звернення: 07.08.2020)

Köhler-Noak C. Entwicklung von Crossmedia in Deutschland. Marketing-Börse. URL: https://www.marketing-boerse.de/fachartikel/details/entwicklung-von-crossmedia-in-deutschland/31861#:~:text=%3A%2F%2FTopOnlineExperten.de-,Ursprünglich%20resultiert%20Crossmedia%20aus%20zwei%20Konvergenzschüben%20aus%20der%20Vergangenheit.,wiederum%20mit%20den%20Medien%20zusammenwuchs. (дата вернення: 07.08.2020)

Salkowitz R. The future of reading: 10 trends for 2014 and beyond. Publishers weekly. 2014. 20, pp. 24–25.

References

Gordenko, L. (2012). The theory of network communication. Kyiv: The academy of Ukrainian Press. (in Ukrainian)

Media education and media literacy. (2013). Eds. Ivanov, V.F., Voloshe.niuk, O.V., Ruzin, V. V. Kyiv: The Center of Free Press. (in Ukrainian)

Sarmina, G. L. (2017). The latest forms of journalism of the digital era of mass communication. European Cooperation. Vol. 3, pp. 64-75. (in Ukrainian)

Khvorostyna, O. V. (2016). The phenomenon of transmediation of content of online publications. Scientific Notes of the Institute of Journalism, 62, 33 –41. (in Ukrainian)

Shevchenko, G. O. (2016). Features of cross-media functioning in the context of media convergence. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Social Communications Series, 16, 159 –163. (in Ukrainian)

Transmedia Storytelling (n.d.). Retrieved from http://www.tstoryteller.com/transmedia-storytelling (07.08.2020)

Behmer, M., Müller, H. (2013). Warum crossmedial arbeiten? Innovation in den Medien München: Verlag Dr. Gabriele Hooffacker. (pp. 24–39).

Jenkins, H. (n.d.) Transmedia storytelling 101. Retrieved from http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html (07.08.2020).

Köhler-Noak, C. (n.d.) Entwicklung von Crossmedia in Deutschland. Marketing-Börse. Retrieved from https://www.marketing-boerse.de/fachartikel/details/entwicklungvoncrossmediaindeutschland/31861#:~:text=%3A%2F%2FTopOnlineExperten.de,Ursprünglich%20resultiert%20Crossmedia%20aus%20zwei%20Konvergenzschüben%20aus%20der%20Vergangenheit.,wiederum%20mit%20den%20Medien%20zusammenwuchs. (07.08.2020).

Salkowitz, R. (2014). The future of reading: 10 trends for 2014 and beyond. Publishers weekly, 20, pp. 24–25.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.06

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.