СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НЕПЕРЕРВНОЇ САМООСВІТИ

О. П. Кірдан

Анотація


У статті обґрунтовано структуру готовності майбутніх економістів до професійної діяльності та постійної самоосвіти, що забезпечує здобуття студентами вищої освіти готовності до діяльності у цьому напрямку, їх доступ до рівня постійного професійного та особистісного саморозвитку та самовдосконалення. На основі аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників запропоновано авторське визначення поняття «готовність майбутніх економістів до професійної діяльності та неперервної освіти» як інтегративне особистісне утворення, що є результатом професійної підготовки у закладах вищої освіти та охоплює здатність провадити ефективну професійну економічну та неперервну самоосвітню діяльність, спрямовану на професійно-особистісний розвиток відповідно до особистих потреб та актуальних професійних вимог до фахівців-економістів. Виокремлено сутнісні характеристики та індикатори готовності майбутніх економістів до професійної діяльності та неперервної самоосвіти: особистісна мотивація та суб’єктивне значення професійної діяльності та безперервна самоосвіта; незалежність та ефективність професійної діяльності за фахом, наступність та систематичність професійної самоосвіти; цілеспрямованість та активність професійної рефлексії, самовиховання, саморозвиток, самовдосконалення. Висвітлено перелік показників готовності майбутніх економістів до професійної діяльності та неперервної самоосвіти, що охоплюють різні її аспекти. Обґрунтовано та схарактеризовано мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексійно-поведінковий компоненти готовності майбутніх економістів до професійної діяльності та неперервної самоосвіти. А саме: мотиваційно-ціннісний (мотиваційно-ціннісна сфера, прагнення до досягнення успіху, готовність до постійної самоосвіти тощо); пізнавальний (галузь компетенції, формування теоретичних знань та практичних навичок, включаючи постійну самоосвіту тощо); оперативний (здатність до ефективної професійної діяльності та постійне самовиховання тощо) та рефлексивно-поведінковий (рефлекторні здібності, здатність розвивати індивідуальний стиль економічної поведінки, формувати індивідуальну професійну концепцію тощо) компоненти.


Ключові слова


готовність до професійної діяльності; майбутні економісти; структура готовності; індикатори готовності; компоненти готовності; неперервна самоосвіта; система неперервної освіти; заклади вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Єсіна О.Г. Критерії оцінки якості підготовки сучасних фахівців. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць. Випуск VII. Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. С. 84–90.

Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: монографія. Київ; Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. С.10–18.

Максимчук Л.В. Філософсько-методологічний аналіз понятійно-категоріального апарату професійної підготовки економістів-міжнародників в системі вищої освіти. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Випуск 3. URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe

Малихін О.В. Формування у майбутніх учителів потреби в професійній самоосвіті: автореф дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Харків, 2000. 17 с.

Новикова Е.Ю. Ценности и экономическая деятельность. Вестник РЭА им. Г.В. Плеханова. 2008. №4. С.14–21.

Остапенко Е.О. Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2015. 20 с.

Светлова В.А. Формирование готовности личности педагога к самообразованию как научная проблема. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=9929.

Фрицюк В.А. Сутнісні характеристики готовності майбутніх фахівців до професійного саморозвитку. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2016, № 50-51. С. 374–384.

Юдакова С.В. Профессионально-педагогическое самообразование. Владимир, 2010. 131 с.

References

Yesina, O.H. (2012). Kryterii otsinky yakosti pidhotovky suchasnykh fakhivtsiv. Teoriia ta metodyka navchannia fundamentalnykh dystsyplin u vyshchii shkoli : zbirnyk naukovykh prats, issue VII, 84–90 (in Ukrainian).

Ziaziun, I.A. (2005). Filosofiia postupu i prohnozu osvitnoi systemy. Pedahohichna maisternist: problemy, poshuky, perspektyvy: monohrafiia. Kyiv; Hlukhiv: RVV HDPU (in Ukrainian).

Maksymchuk, L.V. (2013). Filosofsko-metodolohichnyi analiz poniatiino-katehorialnoho aparatu profesiinoi pidhotovky ekonomistiv-mizhnarodnykiv v systemi vyshchoi osvity. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, issue 3. URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe (in Ukrainian).

Malykhin, O.V. (2000). Formuvannia u maibutnikh uchyteliv potreby v profesiinii samoosviti. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Novikova, E.Ju. (2008). Cennosti i jekonomicheskaja dejatel'nost'. Vestnik RJeA im. G.V. Plehanova. 2008. №4. 14–21. (in Russian).

Ostapenko, E.O. (2015). Formuvannia hotovnosti maibutnikh ekonomistiv do profesiinoho samorozvytku Extended abstract of candidate’s thesis. Kiyv (in Ukrainian).

Svetlova, V.A. (2013). Formirovanie gotovnosti lichnosti pedagoga k samoobrazovaniju kak nauchnaja problema. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. № 4. URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=9929. (in Russian).

Fricjuk, V.A. (2016). Sutnіsnі harakteristiki gotovnostі majbutnіh fahіvcіv do profesіjnogo samorozvitku. Problemi іnzhenerno-pedagogіchnoї osvіti, № 50-51, 374–384. (in Ukrainian).

Judakova, S.V. (2010). Professional'no-pedagogicheskoe samoobrazovanie. Vladimir (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.08

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.