ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

В. Є. Коваленко

Анотація


У статті розглядається проблема взаємодії закладів позашкільної та загальної середньої освіти у процесі соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями. Уточнено сутність основних понять, охарактеризовано основні інститути соціалізації, встановлені основні логічні зв'язки між ними. Соціалізація дитини з інтелектуальними порушеннями розглядається як процес і результат засвоєння знань і навичок суспільного життя, формування загальноприйнятих стереотипів, норм і правил поведінки, освоєння прийнятих в суспільстві ціннісних орієнтацій, повноцінного включення в стандартні форми соціальної взаємодії та комунікації. Це в сукупності повинно забезпечити незалежний спосіб життя, ефективну соціальну та культурну інтеграцію. Встановлено, що в ситуації цілеспрямованого позитивного соціалізуючого впливу суспільства в осіб з інтелектуальними порушеннями реально сформувати соціально-значущі якості (інтереси, цінності, ціннісні орієнтації і цілі), які впливатимуть на самодетермінацію особистості на основі її внутрішньої і зовнішньої активності. Компенсаторну функцію в процесі виховання дітей з інтелектуальними порушеннями мають виконувати заклади позашкільної освіти, орієнтовані на соціальне виховання, формування соціально адаптованої особистості. Проаналізовано взаємодію закладів позашкільної і загальної середньої освіти як соціальну систему грамотного педагогічного впливу на соціалізацію дитини з інтелектуальними порушеннями. Формами організації взаємодії закладів позашкільної і загальної середньої освіти у процесі соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями є створення студентських об'єднань на базі закладів загальної середньої освіти художньо-естетичного, мистецького, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, спортивного, соціально-реабілітаційного та оздоровчого напрямів позашкільної освіти. Важливою умовою для цього є модифікація освітніх програм творчих об'єднань позашкільної освіти відповідно до потенційних можливостей і потреб дітей з інтелектуальними порушеннями.


Ключові слова


соціалізація; діти з інтелектуальними порушеннями; позашкільна освіта; заклад загальної середньої освіти; заклад спеціальної освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями

Повний текст:

PDF

Посилання


Гладченко І., Супрун М., Висоцька А. Соціалізація дитини з обмеженими розумовими можливостями в сучасному освітньому вимірі. Київ: Інститут спеціальної педагогіки, 2014. 214 с.

Ермолаев Д.О. Социализация детей с интеллектуальными недостатками развития. Фундаментальные исследования. 2013. № 9-1. С. 32–36. URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32172 (дата звернення: 29.08.2020).

Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Київ, 2001. C. 21.

Мойсеюк Н. Педагогіка. Вінниця: Універсум-Вінниця, 1998. 348 с.

Москаленко В.В. Соціальна психологія. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 688с.

Мосякова І. Ю. Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти: практико орієнтований посібник. Київ : Педагогічна думка, 2018. Ч.1. 121 с.

Москаленко В. В. Соціалізація особистості: монографія. Київ :Фенікс, 2013. 540 с.

Мудрик А.В. Социальная педагогика. Москва : Академия, 2009. 224 с.

Петрочко Ж. В. Дитина в складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав: монографія. Рівне, 2010. 368 с.

Реан А. Психология человека от рождения до смерти. Москва: Издательство ACT, 2015. 656 с.

Циба В. Г. Соціологія особистості: системний підхід (соціально- психологічний аналіз). Київ : МАУП, 2000. 217 с.

References

Hladchenko, I., Suprun, M., Vysotska, A. (2014) Sotsializatsiia dytyny z obmezhenymy rozumovymy mozhlyvostiamy v suchasnomu osvitnomu vymiri. Kyiv: Instytut spetsialnoi pedahohiky, 214 s.

Ermolaev, D.O. (2013) Sotsyalyzatsyia detei s yntellektualnыmy nedostatkamy razvytyia. Fundamentalnіe іssledovanyia. № 9-1. 32-36. URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32172 (data zvernennia: 29.08.2020).

Kapska, A. Y. Sotsialna robota: deiaki aspekty roboty z ditmy ta moloddiu (2001). Kyiv, 21.

Moiseiuk, N. (1998) Pedahohika. Vinnytsia: Universum-Vinnytsia. 348 s.

Moskalenko V.V. Sotsialna psykholohiia. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2008. 688s.

Mosiakova, I. Yu. (2018) Kontseptualni osnovy modernizatsii zmistu pozashkilnoi osvity: praktyko oriientovanyi posibnyk. Kyiv : Pedahohichna dumka. Ch.1. 121 s.

Moskalenko, V. V. (2013) Sotsializatsiia osobystosti: monohrafiia. Kyiv : Feniks. 540 s.

Mudryk, A.V. (2009) Sotsyalnaia pedahohyka. Moskva : Akademyia. 224 s.

Petrochko, Zh. V. (2010) Dytyna v skladnykh zhyttievykh obstavynakh: sotsialno-pedahohichne zabezpechennia prav. Rivne. 368 s.

Rean, A. Psykholohyia cheloveka ot rozhdenyia do smerty. Moskva: Yzdatelstvo ACT, 2015. 656 s.

Tsyba, V. H. (2000) Sotsiolohiia osobystosti: systemnyi pidkhid (sotsialno- psykholohichnyi analiz). Kyiv : MAUP. 217 s.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.09

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.