ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Т. П. Кучай, О. В. Кучай

Анотація


У статті розкриваються аспекти правового виховання та правової культури майбутніх фахівців. З’ясовано, що одним із найважливіших аспектів розвитку особистості є висока правова культура. Виокремлено головні проблеми формування правової культури фахівців. Висвітлено щаблі правового виховання. Розкрито два якісних рівня формування правової культури майбутніх фахівців у вищій школі, а також його ключові напрямки. Встановлено, що правова освіта та виховання лежать у передачі, засвоєнні знань, принципів та норм права, а також у формуванні належного ставлення до права і діяльності його виконання, майстерність застосовувати свої права, дотримуватись заборон та виконувати обов’язки. Серед зразків правового виховання доцільно окреслити нормативно-правові акти, акти використання норм права; ознайомлювальні й роз'яснювальні матеріали про правові акти в засобах масової інформації; правові радіо- і телевізійні часописи; правознавчі газети, ціллю яких є розповсюдження правових знань: прес-конференції, брифінги, зустрічі, лекції, діалоги, семінари, вечори проблем і відповідей, консультації тощо. Формування правової культури та правового виховання здійснюється на всіх етапах становлення особистості, але в силу піднесених і психологічних особливостей в різних щаблях даний процес активізується в періоді навчання у ЗВО при освоєнні правових та професійних дисциплін. Перспективи вбачаємо у прогнозуванні результатів формування. Його результати залежать від різних факторів: від виду організації, професійної підготовки, різних процесів формування правової культури майбутнього фахівця. Для зміни негативних факторів, впливаючи на формування правової культури майбутнього фахівця, цілеспрямовано застосовувати можливість внести в дію: ліцензійні форми і методи правової спрямованості, які здатні спрямувати адаптацію майбутніх фахівців на конкретні правові основи у їхній професійній діяльності.


Ключові слова


правове виховання; правова культура; майбутні фахівці; вища школа; заклади вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Мануйлов Є. М. (2010). Правове виховання студентів в умовах сучасного ВНЗ. Проблеми правового виховання в сучасній Україні: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 16 черв. 2010 р. Х. : НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 40–43.

Зубчевська С. В. (2014). Формування правової культури студента коледжу як складової загальнокультурної компетентності. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 квіт. 2014 р. Житомир : ЖНАЕУ. 44–46.

Чернета С. Ю. (2012). Формування правової культури студентської молоді: соціально-педагогічний аспект. Педагогічні науки: [зб. наук. праць]. – Чернігів : Вісник ЧНПУ. 104. 2. 173–176.

Крук С. Л. (2012). Правова культура у контексті вищої професійної освіти. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 1/2012.

Кравченко А., Бартош О. (2016). Правове виховання як складник формування громадянина України. Педагогічні науки. 65.

Дьоміна О. С. (2007). Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства : авт. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. Київ. 20 с.

Штангрет М. Й. (2007). Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України) : авт. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.12. Львів. 20 с.

Коломійцев О. А. (2005). Правова поведінка особистості у соціально-психологічному вимірі. Український науковий журнал. 6 (14). 144–150.

References:

Manuylov, Ye. M. (2010). Pravove vykhovannya studentiv v umovakh suchasnoho VNZ. Problemy pravovoho vykhovannya v suchasniy Ukrayini: materialy mizhvuz. nauk.-prakt. konf., 16 cherv. 2010 r. KH. : NYUAU im. Yaroslava Mudroho. 40–43. (in Ukrainian)

Zubchevsʹka, S. V. (2014). Formuvannya pravovoyi kulʹtury studenta koledzhu yak skladovoyi zahalʹnokulʹturnoyi kompetentnosti. Suchasni tendentsiyi rozbudovy pravovoyi derzhavy v Ukrayini ta sviti : zb. nauk. st. za materialamy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 10 kvit. 2014 r. Zhytomyr : ZHNAEU. 44–46. (in Ukrainian)

Cherneta, S. YU. (2012). Formuvannya pravovoyi kulʹtury student•sʹkoyi molodi: sotsialʹno-pedahohichnyy aspekt. Pedahohichni nauky: [zb. nauk. pratsʹ]. – Chernihiv : Visnyk CHNPU. 104. 2. 173-176. (in Ukrainian)

Kruk, S. L. (2012) Pravova kulʹtura u konteksti vyshchoyi profesiynoyi osvity. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny 1/2012. (in Ukrainian)

Kravchenko, A., Bartosh, O. (2016). Pravove vykhovannya yak skladnyk formuvannya hromadyanyna Ukrayiny. Pedahohichni nauky. 65. (in Ukrainian)

Dʹomina, O. S. (2007). Formuvannya pravovoyi kulʹtury student•sʹkoyi molodi v umovakh suchasnoho ukrayinsʹkoho suspilʹstva : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01. Kiyv. 20. (in Ukrainian)

Shtanhret, M. Y. (2007). Filosofsʹki problemy pravovoho vykhovannya molodi (na prykladi zakladiv osvity MVS Ukrayiny) : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.12. Lʹviv. 20. (in Ukrainian)

Kolomiytsev, O. A. (2005). Pravova povedinka osobystosti u sotsialʹnopsykholohichnomu vymiri. Ukrayinsʹkyy naukovyy zhurnal. 6 (14). 144-150. (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.11

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.