ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ

О. В. Малишевський

Анотація


У статті обґрунтовано актуальність дослідження педагогічних умов формування готовності до професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Окреслено комплекс педагогічних умов досліджуваної якості. Перша умова – створення інформаційного освітнього середовища, як педагогічної умови, що впливає на забезпечення єдиного інформаційного та професійного простору в професійній підготовці інженерів-викладачів у галузі комп’ютерних технологій. Друга умова – інтеграція змістового, технологічного та методичного забезпечення інженерно-педагогічної підготовки. Акцентовано увагу на проектному значенні як умові розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів-викладачів. Визначено суть проектної діяльності. Це важливо для формування та розвитку комунікативного потенціалу майбутнього фахівця та адаптивних якостей співробітництва в колективі. Виділено етапи проектування та типи проектів, необхідних для розвитку професійної готовності до мобільності. Забезпечення моніторингу як умови розвитку досліджуваної якості є певним технологічним процесом. Це передбачає процедуру визначення компонентів готовності, їхніх критеріїв, показників, розробки та впровадження загальної моделі моніторингу. Визначено, що педагогічні умови формування готовності до професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю передбачають сукупність педагогічних заходів і суб’єкт-суб’єктних стосунків. Вони допомагають підвищити ефективність професійної підготовки. Наголошено, що реалізація педагогічних умов сприяє цілісності системи формування готовності до професійної мобільності, забезпечує позитивну динаміку саморозвитку та самоудосконалення майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Перспективи подальших розвідок з формування готовності до професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю пов’язані із дослідженням шляхів підвищення ефективності їх фахової підготовки засобами проєктної технології навчання.


Ключові слова


педагогічні умови; професійна мобільність; інженери-педагоги комп’ютерного профілю; проєктувальна діяльність; інформаційне освітнє середовище; інтеграція змісту фахової підготовки; моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Діденко О, Совва С. Обґрунтування педагогічних умов формування міжнародної правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2016. Вип. 4. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_4_8.

Вороновська Л. П. Формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Харків, 2016. 267 с.

Хом’юк І. В. Система формування професійної мобільності майбутніх інженерів машинобудівної галузі : автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2012. 37 с.

Посталюк Н. Ю. Творческий стиль деятельности: педагогический аспект. Казань: Издательство Казанского университета, 1989. 207 с.

Истомина С. М. Педагогическая импровизация как условие включения детей 6–7 лет в процесс музыкального творчества : автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.07. Екатеринбург, 2005. 22 с.

Дубич К. В. Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища вищого навчального закладу : дис. … канд. пед. наук: 13.00.07. Рівне, 2007. 267 с.

Гончаренко С. У. [та ін.]. Професійна освіта: словник : навч. посібник / за ред. Н. Г. Ничкало. Київ: Вища школа, 2000. 380 с.

Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Бех І. Д. [та ін.]. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. Київ; Сімферополь: Універсум, 2012. 535 c.

Пєхота О. М., Будак В. Д., Старєва А. М. [та ін.]. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій / за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. Київ: Видавництво А.С.К., 2003. 240 с.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики : навч. посіб.: у 3 ч. / за ред. М. І. Жалдака. Київ: Навчальна книга, 2004. Ч. ІІ. : Методика навчання інформаційних технологій. 287 с.

Хилл П. Наука и искусство проектирования: методы проектирования, научное обоснование решений. Москва: Мир, 1973. 263 с.

Referenses

Didenko, O, Sovva, S. (2016). Obgruntuvannia pedahohichnykh umov formuvannia mizhnarodnoi pravovoi kultury maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. (Pedahohika), issue 4. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_4_8 (in Ukrainian).

Voronovska, L. P. (2016). Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh fakhivtsiv komunalnoho hospodarstva. Candidate’s thesis. Kharkiv (in Ukrainian).

Khomiuk, I. V. (2012). Systema formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh inzheneriv mashynobudivnoi haluzi. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv (in Ukrainian).

Postalyuk, N. Yu. (1989). Tvorcheskii stil deyatelnosti: pedagogicheskii aspekt. Kazan: Izdatelstvo Kazanskogo universiteta (in Russian).

Istomina, S. M. (2005). Pedagogicheskaya improvizatsiya kak uslovie vklyucheniya detei 6–7 let v protsess muzykalnogo tvorchestva. Extended abstract of candidate’s thesis. Ekaterinburg (in Russian).

Dubych, K. V. (2007). Osobystisno oriientovane vykhovannia studentiv v umovakh sotsiokulturnoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu. Candidate’s thesis. Rivne (in Ukrainian).

Honcharenko, S. U. [et al.]. (2000). Profesiina osvita: slovnyk. N. H. Nychkalo (Ed.). Kyiv: Vyshcha shkola (in Ukrainian).

Alieksieienko, T. F., Basiuk, T. P., Bekh, I. D. [et al.]. (2012). Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery. I. D. Zvierieva (Ed.). Kyiv; Simferopol: Universum (in Ukrainian).

Piekhota, O. M., Budak, V. D., Starieva, A. M. [et al.]. (2003). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do vprovadzhennia pedahohichnykh tekhnolohii. I. A. Ziaziun, O. M. Piekhota (Eds.). Kyiv: Vydavnytstvo A.S.K. (in Ukrainian).

Morze, N. V. (2004). Metodyka navchannia informatyky. (Vols. 1–3); Vol. 2 : Metodyka navchannia informatsiinykh tekhnolohii. M. I. Zhaldak (Ed.). Kyiv: Navchalna knyha (in Ukrainian).

Khill, P. (1973). Nauka i iskusstvo proektirovaniya: metody proektirovaniya, nauchnoe obosnovanie reshenii. Moskva: Mir (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.12

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.