ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ

В. І. Мірошніченко, Т. Ю. Грузевич

Анотація


Стаття присвячена висвітленню ролі сімейних традицій у формуванні громадянської культури старшокласників. Автори констатують, що кожна сім'я має свої сімейні традиції. Автори розглядають такі чинники, які впливають на формування сімейних традицій: матеріальне та економічне забезпечення, соціальний статус та рівень освіти батьків, місце проживання (місто, село), звичаї та традиції в сім’ї, кількість членів сім’ї, ставлення до дітей тощо. Громадянська культура старшокласника в сучасних умовах розглядається як його готовність та здатність громадянина до активної участі в діяльності суспільства та держави на основі глибокого усвідомлення своїх прав та обов'язків. Запорукою національного відродження України є відновлення духовного багатства, збереження досвіду попередніх поколінь. І, навпаки, кожен незаповнений розрив у системі передачі етнокультурної інформації від одного покоління до іншого продовжуватиме вести до духовного зубожіння етносу, гальмуватиме розвиток патріотичних почуттів. У цьому практичний інтерес до вивчення та примноження українських народних звичаїв та сімейних традицій. Увага приділяється таким звичаям, як розумовий світогляд, втілений в рухах і діях, світосприйняття та відносини між індивідами. Зазначається необхідність проведення найважливіших державних свят у сімейних традиціях для формування громадянської культури старшокласників. Автори звертають увагу на те, що навчально-виховний процес у сім’ї організований педагогічно грамотно, якщо для всієї родини є важливими державні свята, події, історичні дати, а також сімейні традиції. Виокремлено такі напрями впливу сімейних традицій у формуванні громадянської культури старшокласників: інформаційний, емоційний, діяльнісний. Вплив сімейних традицій на формування громадянської культури старшокласників реалізується через них: інформаційний (оволодіння певними знаннями, ідеями, переконаннями щодо соціальних та громадянських цінностей); емоційний (позитивний чи негативний емоційний досвід, уточнення таких понять, як добро, зло, добродушність, грубість тощо); діяльнісний (залучення дітей до спільної суспільно корисної діяльності, надання їм можливості висловити власну громадянську позицію). Основними засобами впливу сім’ї на формування громадянської культури старшокласників є: особистий приклад, батьківський авторитет, духовний і моральний клімат сім’ї, виховні традиції, праця, сімейні звичаї, свята, національна символіка тощо.


Ключові слова


civic culture; family; family traditions; high school students; upbringing; society

Повний текст:

PDF

Посилання


Чеховська І. Державна сімейна політика в Україні: теорія і практика реалізації: монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2013. 736 с.

Боровик О. В. Детермінанти та чинники формування патріотичної свідомості учнів аграрних ліцеїв. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2007. № 38. Ч. ІІ. С. 216–224.

Концепція державної сімейної політики : Постанова Верховної Ради України: від 17.09.1999 р. № 1063-ХІV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063-14

Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: монографія. К. : Фенікс, 2009. 416 с.

Чередняк Ю. Педагогічна спадщина Б.Н. Мітюрова у контексті становлення громадянського українського суспільства. Наук. вісник Чернів. ун-ту : збірник наук. праць «Педагогіка та психологія». Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. Вип. 760. С. 225–231.

Бабакіна О. Формування громадянськості майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки: дис… канд. пед. наук, Слов’янськ, 2008. 230 с.

Оганян М. В. Правове виховання студентської молоді як чинник формування їх громадянськості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. ред. Г. П. Шевченко. Вип. 4 (79). Сєвєродонецьк : вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2017. С. 216–221.

Кремінь В. Г. Філософія освіти ХХІ століття. Освіта України. 2002. 28 грудня.

References

Chekhovska I. (2013). Derzhavna simeina polityka v Ukraini: teoriia i praktyka realizatsii [State family policy in Ukraine]: monohrafiia. Kamianets-Podilskyi: TOV «Drukarnia Ruta», 2013. 736 s. (in Ukrainian)

Borovyk O. V. (2007). Determinanty ta chynnyky formuvannia patriotychnoi svidomosti uchniv ahrarnykh litseiv. [Determinants and factors of students’ formation of patriotic consciousness in agrarian lyceums] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : pedahohichni ta psykholohichni nauky. Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU, 2007. № 38. Ch. II. S. 216–224. (in Ukrainian)

Kontseptsiia derzhavnoi simeinoi polityky (n.d.) [The concept of state family policy]: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy : vid 17.09.1999 r. № 1063-KhIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063-14. (in Ukrainian)

Kravchenko T. V. (2009). Sotsializatsiia ditei shkilnoho viku u vzaiemodii simi i shkoly [Socialization of school-age children in the interaction of family and school]: monohrafiia. K. : Feniks, 2009. 416 s. (in Ukrainian)

Cheredniak Yu. (2015). Pedahohichna spadshchyna B.N. Mitiurova u konteksti stanovlennia hromadianskoho ukrainskoho suspilstva. [Pedagogical heritage of B.N. Mityurov in the context of Ukrainian civil society formation]. Nauk. visnyk Cherniv. un-tu : zbirnyk nauk. prats «Pedahohika ta psykholohiia». Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t, 2015. Vyp. 760. S. 225–231. (in Ukrainian)

Babakina O. (2008). Formuvannia hromadianskosti maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of citizenship for a future primary school teacher in the process of professional training]: dys… kand. ped. nauk, Sloviansk, 2008. 230 s. (in Ukrainian)

Ohanian M. V. (2017). Pravove vykhovannia studentskoi molodi yak chynnyk formuvannia yikh hromadianskosti [Legal education of student youth as a factor in their citizenship formation]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats / hol. red. H. P. Shevchenko. Vyp. 4 (79). Sievierodonetsk : vyd-vo SNU imeni Volodymyra Dalia, 2017. S. 216–221. (in Ukrainian)

Kremin V. H. (2002). Filosofiia osvity KhKhI stolittia [Philosophy of education in the XXI century]. Osvita Ukrainy. 28 hrudnia. (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.13

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.