НЕЙРОНАУКИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДО КОРЕКЦІЇ СЕНСОМОТОРИКИ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ

І. М. Мойсеєнко

Анотація


У сучасному науковому світі щодня з'являються різні напрями досліджень, що приводить до виникнення нових дисциплін. Здобутки нейропсихології, нейробіології та нейрофізіології є новим поштовхом для розвитку педагогічного напряму корекції психофізичних порушень у дітей з особливими освітніми потребами. Спеціальні педагоги встановлюють цілі та завдання розвитку дитини з розладами аутичного спектру (РАС), нейрології допомагають їх виконувати. Вирішення проблеми вимагає компетентності психологів, клініцистів, педагогів, які можуть забезпечити відповідну нейрокорекцію. Спільна робота вчених різних сфер діяльності – фізіологів, психологів, викладачів – допоможе зрозуміти та розробити нові методи допомоги дітям із РАС. Мета статті – висвітлити клінічні особливості функціональних порушень нервової системи дітей з РАС. У статті зроблено аналіз стратегій, технологій, емпіричних здобутків сучасних нейронаук та їхній вплив на розробку педагогічних технологій допомоги дітям з особливими освітніми потребами. На основі всебічного дослідження було визначено ряд питань. Діти з аутизмом мають неврологічні розлади. У галузі корекційної педагогіки виникають труднощі дітей з РАС у імітації, розподілі м’язового тонусу, рухи погано скоординовані, порушена орієнтація в просторі, відчуття тіла, звуків, фарб, форм навколишнього середовища. Неповна інтеграція рефлекторних моделей може спричинити функціональні та структурні проблеми в організмі. Нейрофізіологічною основою центральної нервової системи став початок нових підходів до діагностики та педагогічної допомоги дітям з РАС. Розробка авторської методики "Сенсомоторний розвиток" базується на знаннях нейрофізіології. На основі комплексного дослідження зроблений аналіз авторської методики, що спрямована на стимуляцію органів вестибулярної системи та пропріоцепцію дітей з РАС. Спеціальні вправи стимулюють мозочок, стовбур мозку, мієлінізацію нервових волокон. Теоретичні та експериментальні дослідження дали можливість розробити структуру діагностики сенсомоторних навичок. На основі результатів діагностики було розроблено авторську методику формування сенсомоторних навичок.


Ключові слова


нейронаука; розлади аутичного спектру; методи допомоги; сенсомоторика; вестибулярна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Айрес Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем. Москва: Теревинф, 2009. 272 с.

Бернштейн Н. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. Москва: 1966. 346 с.

Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. Москва: Теревинф, 1997. 253 с.

Риндер І. Д. Статус сенсомоторних порушень в симптоматичній картині аутизму [Електронний ресурс]. 2013. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21 DBN= UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ooop_ 2013_ 4(2)_ _36.pdf

Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском ворасте. Метод замещающего онтогенеза. (7-е издание). Москва: Генезис, 2015. 474 с.

Скрипник Т. В. Феноменологія аутизму: монографія. Київ: Фенікс, 2010. 368 с.

Шарман А. Приоритеты: очерки, блоги, беседы о здоровье, долголетии, науке, технологиях, близких людях, духовности. Алматы: Meloman publishing, 2018. 235 с.

Masgutova S. Neuro-Structural Reflex Integration Therapy. Warsaw: Institute of Movement Development and Reflex integration, 2006.

References

Ayres J. (2009). Rebenok i sensornaya integratsiya. Ponimaniye skrytykh problem. Moskva: Terevinf. [in Russian].

Bernshteyn N. (1966). Ocherki po fiziologii dvizheniy i fiziologii aktivnosti. Moskva. [in Russian]

Nikol'skaya O., Bayenskaya Ye. R., Libling M. M. (1997). Autichnyy rebenok. Puti pomoshchi. Moskva: Terevinf. [in Russian]

Rynder I. (2013). Status sensomotornykh porushenʹ v symptomatychniy kartyni autyzmu http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ooop_2013_4(2)__36.pdf [in Ukrainian]

Semenovich A. (2015). Neyropsikhologicheskaya diagnostika i korrektsiya v detskom voraste. Metod zameshchayushchego ontogeneza. Moskva: Genezis, (7-ye izdaniye). [in Russian]

Skrypnyk T. (2010). Fenomenolohiya autyzmu: monohrafiya. Kyyiv: Feniks. [in Ukrainian]

Sharman A. (2018). Prioritety: ocherki, blogi, besedy o zdorov'ye, dolgoletii, nauke, tekhnologiyakh, blizkikh lyudyakh, dukhovnosti. Almaty: Meloman publishing. [in Russian]

Masgutova S. (2006). Neuro-Structural Reflex Integration Therapy. Warsaw: Institute of Movement Development and Reflex integration.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.14

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.