ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

О. О. Момот

Анотація


У статті визначено та теоретично обґрунтовано пріоритет сімейного виховання на формування культури здоров’я особистості дитини як сукупність знань, умінь і навичок ведення здорового способу життя, психологічне самовдосконалення, соціальний та фізичний розвиток, що залежить від традиційної складової цього впливу, способу організації життя, участі обох батьків у вихованні, правильної організації вільного часу сім’ї, ставлення батьків до здоров’я. Культура сімейного виховання головним чином визначає культуру особистості дитини. Успіх сімейного виховання багато в чому залежить від організації домашнього життя, традицій сімейного життя. Здоров’я – основна загальнолюдська цінність, тому одним із пріоритетних напрямів культури здоров’я є створення стимулюючої, позитивної, здоров’язберігаючої, духовної та морально-психологічної атмосфери в сім'ї, оволодіння необхідними знаннями, вміннями та навичками для збереження та зміцнення здоров'я, забезпечення відповідних умов для навчання та формування фізично та психічно здорової людини, покликаних формувати здоровий світогляд, культуру здоров'я. Основна вимога до сімейного виховання – це вимога любові. Харчування відіграє важливу роль у формуванні культури здоров’я дитини. Воно має бути раціональним, врівноваженим, помірним та різноманітним, це перший ключ до здоров'я та добробуту, гарантія ефективності навчально-виховного процесу. Роль сімейного виховання у сформованості культури здоров’я дитини визначається рівнем зміцнення здоров’я, вмінням уберегти й покращувати своє здоров’я та оточення і сприймати його як найвищу цінність. Культура здоров’я сприяє формуванню особистості дитини як повноцінного члена суспільства, пристосованого до життя в цьому середовищі та здатного пристосовуватися до змін соціуму.


Ключові слова


здоров’я; культура здоров’я; сімейне виховання; особистість дитини; сім’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко Н. С. До питання формування в підлітків моральних якостей. Таврійський вісник освіти. 2004. № 1(5). С.139.

Гром С. Сімейне виховання та його вплив на морально-особистісне зростання дошкільників. Молодь і ринок. 2012. №2 (85). С. 160-166.

Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: підручник. Київ: Знания-Прес, 2003. 418 с.

Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання: навч. посіб. 2-е вид., випр. і допов. Харків: ОВС, 2002. 400 с.

Мойсеюк Н. Педагогіка: навч. посіб. 5-е вид., допов. і перероб. Київ., 2007. 656 с.

Момот О. Теорія і практика виховання майбутнього вчителя в умовах створення здоров’язбережувального середовища вищого навчального закладу: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.07 «Теорія та методика виховання». Полтава, 2020. 552 с.

Попович Л. М. Любов – світле почуття чи розлад особистості. Психологія [Електронний ресурс]. URL: http://medpsyhology.pp.ua/lubov-pochutta-rozlad (дата звернення: 6.8.2019).

Присяжнюк С. І. Фізичне виховання: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 504 с.

Цьось А. В., Балахнічова Г. В., Заремба Л. В. Сучасні технології викладання спортивних дисциплін: навч. посіб. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. 132 с.

Чельник К. Харчування дітей у школі – як не нашкодити?. Відкритий урок : розробки, технології, досвід. 2008. № 2. С.14–15.

References

Goncharenko, N. S.(2004). To the formation of moral qualities of adolescents. Taurian Bulletin of Education. № 1 (5), 139. (in Ukrainian)

Grom, S. (2012). Family education and its impact on the moral and personal growth of preschoolers. Youth and the market, 2 (85), 160-166. (in Ukrainian)

Kuzminsky, A. I., Omelyanenko, V. L. (2003). Pedagogy: a textbook. Kiev: Knowledge Press. (in Ukrainian)

Lozova, V. I., Trotsko, G. V. (2002). Theoretical foundations of education and training. (2nd ed., еd. and add.). Kharkiv: OVS. (in Ukrainian)

Moiseyuk, N. (2007). Pedagogy. (5th type.). (in Ukrainian)

Momot, O. O. (2020). Theory and practice of educating future teachers in terms of creating a health-preserving environment of higher education. Doctor’s thesis. Poltava: ONTU (in Ukrainian).

Popovich, L. M. Love is the light or the senses. Psychology [Electronic resource]. URL: http://medpsyhology.pp.ua/lubov-pochutta-rozlad (in Ukrainian)

Prisyazhnyuk, S. І. (2008). Physical education. Kiev: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Tsos, A. V., Balakhnichova, G. V., Zaremba, L. V. (2010). Current technologies for teaching sports disciplines. Lutsk: VNU im. Lesi Ukrainka. (in Ukrainian)

Chelnik, K. (2008). Children’s eating school: how not to harm?. Introductory lesson: box, technology, experience. №. 2, 14-15. (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.15

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.