СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

І. Ф. Прокопенко, О. А. Мкртічян

Анотація


Сучасні умови, орієнтація суспільства на демократичні засади, модернізація системи дошкільної освіти (різноманіття форм дошкільного виховання, варіантність навчальних програм) зумовлюють необхідність змін в системі підготовки вихователів. У статті висвітлено актуальну проблему підготовки майбутніх вихователів до професійної діяльності з дітьми дошкільного віку, яка знайшла відбиття в багатьох сучасних науково-педагогічних дослідженнях. Проведено аналіз теоретичної бази дослідження, зокрема, найбільш відомих учених у галузі професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти таких, як Г. Аніщенко, Г. Бєлєнької, І. Бутенко, О. Вашак, С. Гаврилюк, Н. Давкуш, І. Дичківської, А Залізняк, С. Петренко, Т. Філімонової, Т. Танько та ін. Мета статті: на основі аналізу науково-педагогічних джерел визначити суть поняття «підготовка майбутніх вихователів», розкрити роль та значення підготовки фахівців у професійній діяльності в закладах дошкільної освіти. У процесі дослідження використано такі методи: аналіз, порівняння, узагальнення для вивчення наукової літератури з окресленої проблеми, що дозволило визначити суть і особливості підготовки майбутніх вихователів у закладах вищої освіти (ЗВО). Зазначено, що нині значна увага приділяється проблемі підготовки студентів факультету дошкільної освіти, адже головною постаттю, від якої залежить навчання, виховання та розвиток дітей дошкільного віку, є вихователь закладу дошкільної освіти (ЗДО). Визначено та уточнено суть поняття «підготовка майбутніх вихователів» та розкрито зміст професійної підготовки студентів дошкільної освіти у ЗВО та здатності, якими вони мають володіти для успішної професійної діяльності. Комплексний аналіз проблеми підготовки майбутнього вихователя в науковій психолого-педагогічній літературі свідчить про те, що у сучасних умовах система підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти розглядається вченими як багатофакторна структура, головне завдання якої полягає в набутті кожним студентом особистісного сенсу діяльності, формуванні професійної майстерності, постійно зростаючий інтерес до роботи з дітьми та їхніми батьками, а також у розвитку успішності в діяльності, на основі якої по-новому вирішуються питання підвищення ефективності виховання у ЗДО.


Ключові слова


майбутні вихователі; освітній процес; підготовка; дошкільна освіта; заклад дошкільної освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахіча Е. Е. Досвід підготовки майбутніх вихователів до професійної діяльності в полікультурному просторі Криму. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Ялта : РВВ КГУ, 2009. Вип. 21. Ч. 5. С. 122-126.

Бахіча Е. Е. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності в полікультурному середовищі Криму : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.08. Одесса, 2011. 21 с.

Бутенко В. Г. Підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Суми, 2018. 23 с.

Бутенко В. Г. Сучасний стан підготовки майбутніх вихователів до формування здоровʼязбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 62. С.22-34.

Вашак О. О. Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 22с.

Вашак О. О. Специфіка підготовки майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки. Педагогічні науки. Полтава, 2009. Вип. 2. С. 49-54.

Віттенберг К. Ю. Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій до навчання дітей іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2010. 23с.

Волинець Ю. О. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід / За загальною редакцією Г. В. Бєлєнької, О. А. Половіної. К., 2015. С.194-217.

Гаврилюк С. М. Принципи розвитку педагогічної творчості майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. № 2 (46). С. 303–314.

Гаврилюк С. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.04. Умань, 2016. 31 с.

Галаманжук Л.Л. Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до комплексного використання творів пластичного мистецтва у професійній діяльності. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ, 2007. № 2. С. 14-17.

Галаманжук Л. Л. Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до комплексного використання творів пластичного мистецтва у вихованні старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2007. 22 с.

Грама Г. П. Підготовка майбутніх вихователів до формування елементарних математичних уявлень у дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Одесса, 2010. 20 с.

Грама Г. П. Підготовка майбутнього вихователя до формування математичних уявлень у дошкільників. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одесса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2007. Вип. 1-2. С. 111–117.

Давкуш Н. В. Зміст підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу» (11–12 березеня 2010 р.). Ялта : РВНЗ КГУ, 2010. С. 50-56.

Давкуш Н. В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до прогностичної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Ялта, 2011. 20 с.

Дичківська І. М. Підготовка вихователя як суб’єкта інноваційної педагогічної діяльності в контексті сучасних тенденцій розвитку. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Рівне : РДГУ, 2004. Вип.29. С. 24-31.

Дичківська І. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів до інноваційної педагогічної діяльності : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2018. 40 с.

Дяченко С. В. Зміст професійної підготовки майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності в старших дошкільників. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (8-10 квітня 2008 р., м. Луганськ). Луганськ : Альма-матер, 2008. С. 116-118.

Дяченко С. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ, 2009. 20 с.

Ємельянова Н. Л. Підготовка майбутніх вихователів до роботи над засвоєнням старшими дошкільниками народознавчої лексики : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Одесса, 2003. 21 с.

Ємельянова Н. Л. Професійна діяльність як педагогічна проблема. Міжнародна науково-методична конференція «Теорія та практика управління педагогічним процесом». Одеса, 2002. С. 269-274.

Залізняк А. М. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2009. 22 с.

Залізняк А. М. Сучасний стан підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. Вип. 8 (18). С. 106-109.

Захарасевич Н. В. Підготовка майбутніх вихователів до рольової діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Івано-Франківськ, 2018. 22 с.

Захарасевич Н. В. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: методологічні підходи. Гірська школа Українських Карпат. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 18. С. 183-187.

Книш Т.В. Валеологічна підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2001. 19 с.

Книш Т. В. Фізична підготовленість студентів – майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти. Проблеми педагогічних технологій. Луцьк, 2000. Вип.1. С. 90-94.

Миськова Н. М. Підготовка майбутніх вихователів до використання технологій вітагенного навчання у формуванні навичок сталого розвитку у дітей дошкільного віку. Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4–5 трав. 2018 р.). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. С. 49–51.

Миськова Н. М. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування у старших дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2018. 23с.

Нечай С. П. Про підготовку майбутніх педагогів до музичного виховання дошкільників в умовах сучасної вищої освіти. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. Вип. 17. С. 80–87.

Нечай С. П. Теорія і практика підготовки майбутніх вихователів до поліфункціонального застосування музики в аудіальному розвитку дошкільників : дис... докт. пед. наук: 13.00.08. Київ, 2015. 493с.

Петренко С. А. Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь і навичок : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2007. 21с.

Петренко С. А. Творча діяльність педагога як важливий засіб формування у дошкільників основних рухових умінь та навичок. Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки. Київ: КиМУ, 2005. Випуск № 7. С. 186-195.

Попович О. М. Основні категорії дослідження процесу підготовки майбутніх педагогів до організації конструктивної діяльності дітей. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. № 6 (32). С. 216–222.

Попович О. М. Підготовка майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2017. 24с.

Сорока О. Ю. Підготовка вчителів іноземної мови до роботи в дошкільному закладі. Удосконалення професійної підготовки вчителя початкових класів засобами дисциплін гуманітарного циклу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 25-26 жовтня 2005 року). Херсонськ. держ. ун-т. Херсон: Айлант, 2005. С.241-244.

Танько Т. П. Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів у педагогічних університетах : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04. Х., 2004. 41 с.

Трубник І. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування екологічно мотивованої поведінки старших дошкільників : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Ялта, 2009. 23с.

Трубник І. В. Професійно-екологічна компетентність вихователя дошкільного закладу. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). Бердянськ : БДПУ, 2007. №3. С. 17-22.

Філімонова Т. В. Етапи підготовки майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2018. Вип. 61. С. 306–310.

Філімонова Т. В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Кропівницький, 2019. 24 с.

References

Bakhіcha, E. E. (2009). Dosvіd pіdhotovky maibutnіkh vykhovatelіv do profesіinoi dіialnostі v polіkulturnomu prostorі Krymu [The experience of training of future educators for professional activities in the multicultural space of Crimea]. Problemy suchasnoi pedahohіchnoi osvіty – Problems of modern pedagogical education. Series: Pedagogy and psychology ,21, 122-126. Yalta (in Ukranian).

Bakhіcha, E. E. (2011). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv doshkіlnykh navchalnykh zakladіv do profesіinoi dіialnostі v polіkulturnomu seredovyshchі Krymu [Training of future educators of preschool educational institutions for professional activity in the multicultural environment of Crimea]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odessa (in Ukranian).

Butenko, V. H. (2018). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv do formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnostі doshkіlnykіv zasobamy іhrovoi dіialnostі [Training of future educators for the formation of health competence of preschoolers by means of play activities]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy (in Ukranian).

Butenko, V. H. (2018). Suchasnyi stan pіdhotovky maibutnіkh vykhovatelіv do formuvannia zdorovʼiazberezhuvalnoi kompetentnostі doshkіlnykіv zasobamy іhrovoi dіialnostі [The current state of training of future educators for the formation of health-preserving competence of preschoolers by means of play activities]. Naukovyi chasopys NPU іmenі M. P. Drahomanova – Scientific journal of NPU named after M. P. Drahomanov. Series 5 Pedagogical sciences: realities and prospects,62, 22-34. Kyiv (in Ukranian).

Davkush, N. V. (2010). Zmіst pіdhotovky maibutnіkh vykhovatelіv doshkіlnykh navchalnykh zakladіv [The content of training of future educators of preschool educational institutions]. Proceedings of the: mіzhnarodna naukovo-praktychna konferentsіia «Rozvytok mіzhnarodnoho spіvrobіtnytstva v haluzі osvіty u kontekstі Bolonskoho protsesu» – International scientific-practical conference «Development of international cooperation in the field of education in the context of the Bologna process». (pp. 50-56). Yalta: RVNZ KHU (in Ukranian).

Davkush, N. V. (2011). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv doshkіlnykh navchalnykh zakladіv do prohnostychnoi dіialnostі [Training of future educators of preschool educational institutions for prognostic activity]. Extended abstract of candidate’s thesis. Yalta (in Ukranian).

Diachenko, S. V. (2009). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv do formuvannia osnov kompiuternoi hramotnostі starshykh doshkіlnykіv [Training of future educators for the formation of the basics of computer literacy of senior preschoolers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Luhansk (in Ukranian).

Diachenko, S. V. (2008). Zmіst profesіinoi pіdhotovky maibutnіkh vykhovatelіv do formuvannia osnov kompiuternoi hramotnostі v starshykh doshkіlnykіv [The content of professional training of future educators to form the basics of computer literacy in senior preschoolers]. Proceedings of the: II Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Suchasnі tendentsіi rozvytku іnformatsіinykh tekhnolohіi v nautsі, osvіtі ta ekonomіtsі» – Second Ukrainian Scientific and Practical Conference «Modern Trends in the Development of Information Technologies in Science, Education and Economics». (pp. 116-118). Luhansk : Alma-mater (in Ukranian).

Dychkіvska, I. M. (2004). Pіdhotovka vykhovatelia yak subiekta іnnovatsіinoi pedahohіchnoi dіialnostі v kontekstі suchasnykh tendentsіi rozvytku [Educator training as a subject of innovative pedagogical activity in the context of modern development trends]. Onovlennia zmіstu, form ta metodіv navchannia і vykhovannia v zakladakh osvіty – Update the content, forms and methods of teaching and education in educational institutions, 29, 24-31. Rіvne : RDHU (in Ukranian).

Dychkіvska, I. M. (2018). Teoretyko-metodychnі zasady pіdhotovky maibutnіkh vykhovatelіv doshkіlnykh zakladіv do іnnovatsіinoi pedahohіchnoi dіialnostі [Theoretical and methodological principles of Training of future educators of preschool institutions for innovative pedagogical activity]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kharkіv (in Ukranian).

Fіlіmonova, T. V. (2018). Etapy pіdhotovky maibutnoho vykhovatelia do patrіotychnoho vykhovannia dіtei starshoho doshkіlnoho vіku [Stages of preparation of the future educator for patriotic education of children of senior preschool age]. Naukovyi chasopys NPU іmenі M. P. Drahomanova. Serіia 5. Pedahohіchnі nauky: realіi ta perspektyvy – Scientific journal of NPU named after MP Drahomanov. Series 5. Pedagogical sciences: realities and prospects, 61, 306-310. Kyiv (in Ukranian).

Fіlіmonova, T. V. (2019). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv doshkіlnykh navchalnykh zakladіv do patrіotychnoho vykhovannia dіtei starshoho doshkіlnoho vіku [Training of future educators of preschool educational institutions for patriotic education of children of senior preschool age]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kropіvnytskyi (in Ukranian).

Halamanzhuk, L. L. (2007). Pіdhotovka maibutnіkh doshkіlnykh pedahohіv do kompleksnoho vykorystannia tvorіv plastychnoho mystetstva u profesіinіi dіialnostі [Training of future preschool teachers for the integrated use of works of plastic art in professional activities]. Naukovі zapysky Ternopіlskoho natsіonalnoho pedahohіchnoho unіversytetu. Serіia: Pedahohіka – Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University. Series: Pedagogy, 2, 14-17. Ternopіl: TNPU (in Ukranian).

Halamanzhuk, L. L. (2007). Pіdhotovka maibutnіkh doshkіlnykh pedahohіv do kompleksnoho vykorystannia tvorіv plastychnoho mystetstva u vykhovannі starshykh doshkіlnykіv [Training of future preschool teachers for the integrated use of works of plastic art in the education of senior preschoolers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ternopіl (in Ukranian).

Havryliuk, S. M. (2015). Pryntsypy rozvytku pedahohіchnoi tvorchostі maibutnіkh vykhovatelіv dіtei doshkіlnoho vіku [Principles of development of pedagogical creativity of future educators of preschool children]. Pedahohіchnі nauky: teorіia, іstorіia, іnnovatsіinі tekhnolohіi – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 2 (46), 303–314. Sumy (in Ukranian).

Havryliuk, S. M. (2016). Teoretyko-metodychnі zasady profesіinoi pіdhotovky maibutnіkh vykhovatelіv doshkіlnykh navchalnykh zakladіv do pedahohіchnoi tvorchostі [Theoretical and methodological principles of professional training of future educators of preschool educational institutions for pedagogical creativity]. Doctor’s thesis. Uman (in Ukranian).

Hrama H. P. (2007). Pіdhotovka maibutnoho vykhovatelia do formuvannia matematychnykh uiavlen u doshkіlnykіv [Training of future educator for the formation of mathematical concepts in preschoolers]. Naukovyi vіsnyk Pіvdennoukrainskoho derzhavnoho pedahohіchnoho unіversytetu іmenі K. D. Ushynskoho – Scientific Bulletin of the South Ukrainian State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, 1-2, 111–117. Odessa: PDPU іmenі K. D. Ushynskoho (in Ukranian).

Hrama, H. P. (2010). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv do formuvannia elementarnykh matematychnykh uiavlen u doshkіlnykіv [Training of future educators for the formation of elementary mathematical concepts in preschoolers. Extended abstract of candidate’s thesis. Odessa (in Ukranian).

Knysh, T. V. (2000). Fіzychna pіdhotovlenіst studentіv – maibutnіkh vykhovatelіv doshkіlnykh zakladіv osvіty [Physical fitness of students – future educators of preschool educational institutions]. Problemy pedahohіchnykh tekhnolohіi – Problems of pedagogical technologies, 1, 90-94. Lutsk (in Ukranian).

Knysh, T. V. (2001). Valeolohіchna pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv doshkіlnykh zakladіv osvіty [Valeological training of future educators of preschool educational institutions]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv (in Ukranian).

Myskova, N. M. (2018). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv do vykorystannia tekhnolohіi vіtahennoho navchannia u formuvannі navychok staloho rozvytku u dіtei doshkіlnoho vіku [Training of future educators for the use of technologies of vitagenic learning in the formation of skills of sustainable development in preschool children]. Proceedings of the «Pedahohіka ta psykholohіia: vyklyky і sohodennia» – International scientific-practical conference «Pedagogy and psychology: challenges and present». (pp.49-51). Kyiv: HO «Kyivska naukova orhanіzatsіia pedahohіky ta psykholohіi» (in Ukranian).

Mіskova, N. M. (2018). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv zakladіv doshkіlnoi osvіty do formuvannia u starshykh doshkіlnykіv navychok, orіientovanykh na stalyi rozvytok [Training of future educators of preschool institutions for the formation of skills in senior preschoolers focused on sustainable development]. Extended abstract of candidate’s thesis. Khmelnytskyi (in Ukranian).

Nechai, S. P. (2011). Pro pіdhotovku maibutnіkh pedahohіv do muzychnoho vykhovannia doshkіlnykіv v umovakh suchasnoi vyshchoi osvіty [About preparation of future teachers for musical education of preschool children in the conditions of modern higher education]. Vіsnyk Instytutu rozvytku dytyny. Serіia: Fіlosofіia, pedahohіka, psykholohіia – Bulletin of the Institute of Child Development. Series: Philosophy, pedagogy, psychology, 17, 80-87. Kyiv: NPU іm. M. P. Drahomanova (in Ukranian).

Nechai, S. P. (2015) Teorіia і praktyka pіdhotovky maibutnіkh vykhovatelіv do polіfunktsіonalnoho zastosuvannia muzyky v audіalnomu rozvytku doshkіlnykіv [Theory and practice of training of future educators for multifunctional application of music in audio development of preschoolers]. Doctor’s thesis. Kyiv (in Ukranian).

Petrenko, S. A. (2005). Tvorcha dіialnіst pedahoha yak vazhlyvyi zasіb formuvannia u doshkіlnykіv osnovnykh rukhovykh umіn ta navychok [Creative activity of a teacher as an important means of forming basic motor skills in preschoolers]. Vіsnyk Kyivskoho mіzhnarodnoho unіversytetu. Serіia: Pedahohіchnі nauky – Bulletin of Kyiv International University. Series: Pedagogical sciences, 7, 186-195. Kyiv: KyMU (in Ukranian).

Petrenko, S. A. (2007). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv do formuvannia u dіtei doshkіlnoho vіku osnovnykh rukhovykh umіn і navychok [Training of future educators for the formation of basic motor skills in preschool children]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv (in Ukranian).

Popovych, O. M. (2013). Osnovnі katehorіi doslіdzhennia protsesu pіdhotovky maibutnіkh pedahohіv do orhanіzatsіi konstruktyvnoi dіialnostі dіtei [The main categories of research of the process of training of future teachers for the organization of constructive activities of children]. Pedahohіchnі nauky: teorіia, іstorіia, іnnovatsіinі tekhnolohіi – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 6 (32), 216-222. Sumy: SumDPU іm. A. S. Makarenka (in Ukranian).

Popovych, O. M. (2017). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv do orhanіzatsіi konstruktyvnoi dіialnostі dіtei doshkіlnoho vіku [Training of future educators for the organization of constructive activities of preschool children]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ternopіl (in Ukranian).

Soroka, O. Yu. (2005). Pіdhotovka vchytelіv іnozemnoi movy do roboty v doshkіlnomu zakladі [Training foreign language teachers to work in preschool]. Udoskonalennia profesіinoi pіdhotovky vchytelia pochatkovykh klasіv zasobamy dystsyplіn humanіtarnoho tsyklu – Improving the professional training of primary school teachers by means of disciplines of the humanities: Proceedings of the Ukrainian scientific-practical conference, (pp. 241-244). Kherson (in Ukranian).

Tanko, T. P. (2004). Teorіia ta praktyka muzychno-pedahohіchnoi pіdhotovky maibutnіkh vykhovatelіv doshkіlnykh zakladіv u pedahohіchnykh unіversytetakh [Theory and practice of music-pedagogical training of future educators of preschool institutions in pedagogical universities]. Extended abstract of doctor’s thesis. Kharkiv (in Ukranian).

Trubnyk, I. V. (2007). Profesіino-ekolohіchna kompetentnіst vykhovatelia doshkіlnoho zakladu [Professional and ecological competence of a preschool teacher]. Zbіrnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohіchnoho unіversytetu (Pedahohіchnі nauky) – Collection of scientific works of Berdyansk State Pedagogical University (Pedagogical Sciences), 3, 17-22. Berdiansk : BDPU (in Ukranian).

Trubnyk, I. V. (2009). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv do formuvannia ekolohіchno motyvovanoi povedіnky starshykh doshkіlnykіv [Training of future educators for the formation of environmentally motivated behavior of older preschoolers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Yalta (in Ukranian).

Vashak, O. O. (2009). Spetsyfіka pіdhotovky maibutnіkh vykhovatelіv do ekolohіchnoho vykhovannia doshkіlnykіv na zasadakh etnopedahohіky [Specifics of training of future educators for ecological education of preschoolers on the basis of ethnopedagogy]. Pedahohіchnі nauky – Pedagogical sciences,2, 49-54. Poltava (in Ukranian).

Vashak, O. O. (2010). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv do ekolohіchnoho vykhovannia doshkіlnykіv na zasadakh etnopedahohіky [Training of future educators for ecological education of preschoolers on the basis of ethnopedagogy]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv (in Ukranian).

Volynets, Yu. O. (2015). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv doshkіlnykh navchalnykh zakladіv do doslіdnytskoi dіialnostі [Training of future educators of preschool educational institutions for research activities]. Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv do roboty z dіtmy doshkіlnoho vіku: kompetentnіsnyi pіdkhіd – Preparing future educators to work with preschool children: a competency approach, (pp.194-217). Kyiv (in Ukranian).

Vіttenberh, K. Yu. (2010). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv zasobamy іnformatsіino-komunіkatsіinykh tekhnolohіi do navchannia dіtei іnozemnykh mov [Training of future educators by means of information and communication technologies for teaching children foreign languages]. Extended abstract of candidate’s thesis. Vіnnytsia (in Ukrainian).

Yemelianova, N. L. (2002). Profesіina dіialnіst yak pedahohіchna problema [Professional activity as a pedagogical problem]. Proceedings of the: Mіzhnarodna naukovo-metodychna konferentsіia «Teorіia ta praktyka upravlіnnia pedahohіchnym protsesom» – International scientific-methodical conference «Theory and practice of pedagogical process management». (pp. 269-274). Odesa (in Ukranian).

Yemelianova, N. L. (2003). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv do roboty nad zasvoienniam starshymy doshkіlnykamy narodoznavchoi leksyky [Training of future educators to work on mastering ethnographic vocabulary by senior preschoolers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odessa (in Ukranian).

Zakharasevych, N. V. (2018). Profesіina pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv doshkіlnykh navchalnykh zakladіv: metodolohіchnі pіdkhody [Professional training of future educators of preschool educational institutions: methodological approaches]. Hіrska shkola Ukrainskykh Karpat – Mountain school of the Ukrainian Carpathians, 18, 183-187. Ivano-Frankіvsk (in Ukranian).

Zakharasevych, N. V. (2018). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv do rolovoi dіialnostі dіtei u doshkіlnykh navchalnykh zakladakh [Training of future educators for the role activities of children in preschool educational institutions]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ivano-Frankіvsk (in Ukranian).

Zalіzniak, A. M. (2008). Suchasnyi stan pіdhotovky maibutnіkh vykhovatelіv do roboty z batkamy z moralnoho vykhovannia dіtei starshoho doshkіlnoho vіku [The current state of training of future educators to work with parents on the moral education of older preschool children]. Naukovyi chasopys NPU іmenі M. P. Drahomanova: Serіia 16. Tvorcha osobystіst uchytelia: problemy teorіi і praktyky – Scientific journal of NPU named after MP Drahomanov: Series 16. Creative personality of a teacher: problems of theory and practice, 8 (18), 106-109. Kyiv: NPU іmenі M. P. Drahomanova (in Ukranian).

Zalіzniak, A. M. (2009). Pіdhotovka maibutnіkh vykhovatelіv do roboty z batkamy z moralnoho vykhovannia dіtei starshoho doshkіlnoho vіku [Training of future educators to work with parents on the moral education of older preschool children]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv (in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.17

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.