КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ

І. А. Прокопенко

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки вчителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями. Системний підхід до проблеми дослідження вказує на те, що критерії, показники, рівні готовності майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями не можна розглядати як ізольовані, самодостатні елементи підготовки. Автором доведено, що перехід з рівня на рівень сформованої готовності характеризується створенням нової системи відношень між елементами. Розроблено систему покомпонентних критеріїв та їх якісних показників сформованості готовності майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями відповідно до структури цього феномена, які відображають авторські модельні уявлення про його зміст та характеристики. На основі визначення суті поняття «готовність майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями» схарактеризовано його компоненти. Ціннісно-мотиваційний компонент оцінюється за допомогою мотиваційного критерію, когнітивний – змістового, діяльнісно-операційний – процесуального, рефлексійний – особистісно-рефлексійного. Визначені критерії характеризуються показниками: мотиваційний – ціннісне ставлення до майбутньої педагогічної професії, яке грунтується на засадах фасилітаційної взаємодіїта оволодіння фасилітативною компетентністю; інтерес до опанування форм, методів та прийомів фасилітаційної взаємодії; потреба в досягненні успіху в професійній діяльності на засадах фасилітаційної взаємодії; змістовий – системність,  дієвість,  гнучкість; процесуальний – сформованість умінь (діагностично-прогностичних, інтелектуальних, конструктивних, комунікативних); особистісно-рефлексійний – уміння здійснювати рефлексію, самооцінка, самоаналіз. Автором диференційовано рівні готовності майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями на основі традиційної триступеневої градації (високий, середній, низький). На основі проведеного аналізу автором розкрито суть змісту готовності майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями, схарактеризовано компоненти готовності та обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості означуваної готовності.


Ключові слова


підготовка; готовність; майбутній учитель; фасилітаційна взаємодія; учень; критерій; показник; рівень сформованості

Повний текст:

PDF

Посилання


Безлюдна, В. В. (2013). Фасилітація спілкування іноземною мовою як інноваційний вид формування комунікативної компетенції студентів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 14 (273), 82–86.

Бусел, В. Т. (укл. і ред). (2004). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ : Ірпінь : ВТФ «Перун».

Волошко, Г. В. (2016). Фасилятивний підхід у діяльності викладача як сучасний напрям реформування вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 9 (63), 96–106.

Гарькавець, С. О. (2016). Координати психологічного виміру фасилітативної компетентності педагога. Освіта на Луганщині, 1(42), 4–6.

Гельбак, А. М. (2011). Концептуальне обґрунтування програми фасилітативного впливу вчителя на розвиток комунікативних навичок у підлітків. Актуальні проблеми психології, 20, 96–99.

Гура, Т. В. (2014). Педагогічна фасилітація – механізм розвитку лідерського потенціалу студентів в умовах технічного університету. Теорія і практика управління соціальними системами, 3, 32–44.

Коломійченко, С. Ю. (2010). Підготовка майбутнього вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах до організації фасилітаційного спілкування з учнями. (Дис. … канд. пед. наук). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Краевский, В. В. (1998). Методология педагогического исследования. Самара: Изд-во СамГПИ.

Курлянд, З. Н., Богданова, І. М. (1993). Методика діагностики і формування професійної усталеності майбутніх учителів. Одеса: ОДПІ ім. К. Д. Ушинського.

Курлянд, З., Фокша, О., Поповський, Ю. (2018). Дослідження педагогічної фасилітації учителя як вітагенної педагогічної технології. Наука і освіта, 4, 168–176.

Ліннік, О. О. (2017). Модель системи підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 8 (313), 150–158.

Москаленко, П. Г. (1995). Навчання як педагогічна система. Тернопіль: ТДПІ.

Нестеренко, В. В. (2014). Фасилітативна підтримка студентів у процесі їхньої самореалізації і саморозвитку як суб’єктів самостійної навчальної діяльності. Педагогічні науки, 65, 248–254.

Прокопенко, І. А. (2017). Принципи та методи організації навчального тренінгу. Наукові записки кафедри педагогіки, 40, 141–150.

Фокша, О. М. (2018). Теоретичний аналіз проблеми формування фасилітаційної компетентності в майбутніх учителів. Науковий часопис імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та песпективи, 60, 203 –207.

Bens, I. (2018). Facilitating with Ease!: Core Skills for Facilitators, Team Leaders and Members, Managers, Consultants and Trainers (4th Edition). New Jersey: Wiley & Sons.

Bostrom, R., Anson, R. and Clawson, V. (1993). Group Facilitation and Group Support Systems. New York : Macmillan Publishing Company.

Brockett, R. (1983). Facilitator Roles and Skills. Lifelong Learning: the adult years, 6(5), 7–9.

Church, A. H., Waclawski, J. and Burke, W. W. (1996). OD Practitioners as Facilitators of Change. Group & Organisation Management, 21(1), 22–66.

Clawson, V. K., Bostrom, R. P. and Anson, R. (1993). The Role of the Facilitator in Computer-Supported Meetings. Small Group Research, 24(4), 12–18.

Hunter D. F., Bailey A. F. and Taylor, В. M. (1994). The Art of Facilitation. Auckland :Tandem Press.

Ichiyama, M. A. (1993). The Reflected Appraisal Process in Small-Group Interaction. Social Psychology Quarterly, 56(2), 87–99.

Roger, С. K. (1967). The interpersonal relatoinship in the facilitation of learning humanazing education. Boston : Houghton Mifflin.

Sapin, K. and Watters, G. (1990). Learning From Each Other. Manchester : The William Temple Foundation.

Schwarz, R. (2017). The Skilled Facilitator: A Comprehensive Resource for Consultants, Facilitators, Coaches and Trainers (3rd Edition). New Jersey: Jossey-Bass.

Sykes, P. and Gachago, D. (2018). Creating "Safe-ish" Learning Spaces - Attempts to Practice an Ethics of Care. South African Journal of Higher Education, 32(6), 83–98. DOI: 10.20853/32-6-2654

Tharayil, S. et al. (2018). Strategies to Mitigate Student Resistance to Active Learning. International Journal of STEM Education, Volume: 5. Article Number: UNSP 7. DOI: 10.1186/s40594-018-0102-y

References

Bezliudna, V. V. (2013). Fasylіtatsіia spіlkuvannia іnozemnoiu movoiu yak іnnovatsіinyi vyd formuvannia komunіkatyvnoi kompetentsіi studentіv [Facilitation of communication in a foreign language as an innovative type of formation of students' communicative competence]. Vіsnyk LNU іmenі Tarasa Shevchenka [Bulletin of Taras Shevchenko LNU], 14(273), 82–86. (in Ukrainian).

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. (2004). ukl. і hol. red. V. T. Busel. K. : Irpіn : VTF «Perun». (in Ukrainian).

Voloshko, H. V. (2016). Fasyliatyvnyi pіdkhіd u dіialnostі vykladacha yak suchasnyi napriam reformuvannia vyshchoi osvіty [Facilitative approach in the activities of the teacher as a modern direction of reforming higher education]. Pedahohіchnі nauky: teorіia, іstorіia, іnnovatsіinі tekhnolohіi [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 9 (63), 96–106. (in Ukrainian).

Harkavets, S. O. (2016). Koordynaty psykholohіchnoho vymіru fasylіtatyvnoi kompetentnostі pedahoha [Coordinates of the psychological dimension of the facilitative competence of the teacher]. Osvіta na Luhanshchynі [Education in Luhansk region], 1 (42), 4–6. (in Ukrainian).

Helbak, A. M. (2011). Kontseptualne obgruntuvannia prohramy fasylіtatyvnoho vplyvu vchytelia na rozvytok komunіkatyvnykh navychok u pіdlіtkіv [Conceptual substantiation of the program of facilitative influence of the teacher on the development of communication skills in adolescents]. Aktualnі problemy psykholohіi [Current problems of psychology], 20, 96–99. (in Ukrainian).

Hura, T. V. (2014). Pedahohіchna fasylіtatsіia – mekhanіzm rozvytku lіderskoho potentsіalu studentіv v umovakh tekhnіchnoho unіversytetu [Pedagogical facilitation - a mechanism for developing the leadership potential of students in a technical university]. Teorіia і praktyka upravlіnnia sotsіalnymy systemamy [Theory and practice of social systems management], 3, 32–44. (in Ukrainian).

Kolomіichenko, S. Yu. (2010). Pіdhotovka maibutnoho vchytelia u vyshchykh pedahohіchnykh navchalnykh zakladakh do orhanіzatsіi fasylіtatsіinoho spіlkuvannia z uchniamy. (Dys. … kand. ped. nauk). [Preparation of future teachers in higher pedagogical educational institutions for the organization of facilitation communication with students (Thesis for e Degree Candidate of Pedagogical Scienses)]. Kharkіvskyi natsіonalnyi pedahohіchnyi unіversytet іmenі H. S. Skovorody. (in Ukrainian).

Kraevskij, V. V. (1998). Metodologiya pedagogicheskogo issledovaniya [Methodology of pedagogical research]. Samara : Izd-vo SamGPI. (in Russian).

Kurliand, Z. N., Bohdanova, I. M. (1993). Metodyka dіahnostyky і formuvannia profesіinoi ustalenostі maibutnіkh uchytelіv [Methods of diagnosis and formation of professional stability of future teachers]. Odesa : ODPI іm. K. D. Ushynskoho. (in Ukrainian).

Kurliand, Z., Foksha, O., Popovskyi, Yu. (2018). Doslіdzhennia pedahohіchnoi fasylіtatsіi uchytelia yak vіtahennoi pedahohіchnoi tekhnolohіi [Research of pedagogical facilitation of the teacher as vitagenic pedagogical technology]. Nauka і osvіta [Science and education], 4, 168–176. (in Ukrainian).

Lіnnіk, O. O. (2017). Model systemy pіdhotovky maibutnoho vchytelia do orhanіzatsіi subiekt-subiektnoi vzaiemodіi z uchniamy pochatkovoi shkoly [Model of the system of preparation of the future teacher for the organization of subject-subject interaction with primary school students]. Vіsnyk Luhanskoho natsіonalnoho unіversytetu іmenі Tarasa Shevchenka. Pedahohіchnі nauky [Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Pedagogical sciences], 8 (313), 150–158. (in Ukrainian).

Moskalenko, P. H. (1995). Navchannia yak pedahohіchna systema [Learning as a pedagogical system]. Ternopіl : TDPI. (in Ukrainian).

Nesterenko, V. V. (2014). Fasylіtatyvna pіdtrymka studentіv u protsesі yikhnoi samorealіzatsіi і samorozvytku yak subiektіv samostіinoi navchalnoi dіialnostі [Facilitative support of students in the process of their self-realization and self-development as subjects of independent educational activity]. Pedahohіchnі nauky [Pedagogical sciences], 65, 248–254. (in Ukrainian).

Prokopenko, I. A. (2017). Pryntsypy ta metody orhanіzatsіi navchalnoho trenіnhu [Principles and methods of organizing training]. Naukovі zapysky kafedry pedahohіky [Scientific notes of the department of pedagogy], 40, 141–150. (in Ukrainian).

Foksha, O. (2018). M. Teoretychnyi analіz problemy formuvannia fasylіtatsіinoi kompetentnostі v maibutnіkh uchytelіv [Theoretical analysis of the problem of formation of facilitation competence in future teachers]. Naukovyi chasovys іmenі M. P. Drahomanova. Serіia 5. Pedahohіchnі nauky: realіi ta pespektyvy [Scientific journal named after M. P. Drahomanov. Series 5. Pedagogical sciences: realities and perspectives], 60, 203 –207. (in Ukrainian).

Bens, I. (2018). Facilitating with Ease!: Core Skills for Facilitators, Team Leaders and Members, Managers, Consultants and Trainers (4th Edition). New Jersey: Wiley & Sons. (in English).

Bostrom, R., Anson, R. and Clawson, V. (1993). Group Facilitation and Group Support Systems. New York : Macmillan Publishing Company. (in English).

Brockett, R. (1983). Facilitator Roles and Skills. Lifelong Learning: the adult years, 6 (5), 7–9. (in English).

Church, A. H., Waclawski, J. and Burke, W. W. (1996). OD Practitioners as Facilitators of Change. Group & Organisation Management, 21 (1), 22–66. (in English).

Clawson, V., Bostrom, R. and Anson, R. (1993). The Role of the Facilitator in Computer-Supported Meetings. Small Group Research, 24 (4), 12–18. (in English).

Hunter D. F., Bailey A. F., Taylor В. M. (1994). The Art of Facilitation. Auckland :Tandem Press. (in English).

Ichiyama, M. A. (1993). The Reflected Appraisal Process in Small-Group Interaction. Social Psychology Quarterly, 56 (2), 87–99. (in English).

Roger С. K. (1967) The interpersonal relatoinship in the facilitation of learning humanazing education. Boston : Houghton Mifflin. (in English).

Sapin, K. and Watters, G. (1990). Learning From Each Other. Manchester : The William Temple Foundation. (in English).

Schwarz, R. (2017). The Skilled Facilitator: A Comprehensive Resource for Consultants, Facilitators, Coaches and Trainers (3rd Edition). New Jersey: Jossey-Bass. (in English).

Sykes, P.; Gachago, D. (2018). Creating "Safe-ish" Learning Spaces - Attempts to Practice an Ethics of Care. South African Journal of Higher Education, 32 (6), 83-98. DOI: 10.20853/32-6-2654 (in English).

Tharayil, S. et al. (2018). Strategies to Mitigate Student Resistance to Active Learning. International Journal of STEM Education, 5:7. DOI: 10.1186/s40594-018-0102-y (in English).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.18

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.