СИСТЕМА ЦІННІСНИХ ІНДИКАТОРІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Н. О. Ткачова, А. С. Ткачов

Анотація


Статтю присвячено визначенню системи ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти. Доведено, що сьогодні вища освіта є важливим фактором реформування суспільства, тому визначення науково обґрунтованої системи ціннісних індикаторів поліпшення її якості є важливою передумовою успішної реалізації місії освіти. Установлено, що окремі аспекти досліджуваної проблеми розкрито в публікаціях І. Беха, О. Вишневського, А. Кірьякової та інших авторів, однак існує потреба в продовженні наукового пошуку в окресленому напрямі. Мета статті – визначити систему ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти. Завдання дослідження: розкрити суть поняття «ціннісний індикатор», висвітлити точки зору зарубіжних учених про визначення ціннісних пріоритетів сучасної вищої освіти, проаналізувати позиції вітчизняних українських дослідників щодо основних показників якості вищої освіти, запропонувати авторську систему ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти. У дослідженні використовувався комплекс таких методів: теоретичних (аналіз, зіставлення, узагальнення думок науковців щодо визначення основних показників (індикаторів) поліпшення якості вищої освіти); емпіричних (бесіди, анкетування, експертне оцінювання для систематизації висновків фахівців  з порушеного питання). На основі аналізу наукової літератури визначено, що ціннісні індикатори в системі освіти являють собою певні аксіологічні імперативи, базові цінності, які, з одного боку, детермінуються наявною соціокультурною ситуацію на конкретному етапі розвитку суспільства, а з іншого боку, – значною мірою визначають подальші тенденції розвитку освіти зокрема та людства загалом. На основі врахування різних точок зору науковців та представленої в раніше опублікованих авторських наукових працях сукупності основних освітніх цінностей зроблено загальний висновок про те, що система ціннісних  індикаторів поліпшення якості вищої освіти в Україні має включати такі складники: загальнолюдські цінності, демократичні цінності, академічні цінності, сімейні цінності й особистісні цінності. У публікації також визначено, що тільки системне використання зазначених ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти дозволить успішно виконати її місію

Ключові слова


система; ціннісний індикатор; якість; вища освіта. загальнолюдські цінності; демократичні цінності; академічні цінності; сімейні цінності; особистісні цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Coote C. R. (1954): Sir Winston Churchill : A Self-Portrait. London : Eyre & Spottiswoode. 304 р.

Musil C. M. (2010). Caryn McTighe Musil. Higher education for modern societies – Competences and values [Bergan S., Damian R. (eds)]. Council of Europe Publishing. No. 15. P. 87-100.

National Strategy for Higher Education to 2030 Report of the Strategy Group (January, 2011). 130 р. Retrieved from: https://www.education.ie/en/publications/policy-reports/national-strategy-for-higher-education-2030.pdf.

Olds K. (2012). Affirming Academic Values in Internationalization of Higher Education: A Call for Action. Retrieved from: https://www.insidehighered.com/blogs/globalhighered/affirming-academic-values-internationalization-higher-education-call-action.

Priorities for Progress: Advancing Higher Education in America (Commission on the Future of Undergraduate Education) (2017). Retrieved from: https://www.amacad.org/news/priorities-progress-advancing-higher-education-america

Андрієнко О. В. Особистість у світоглядній системі координат демократичного суспільства. Наука. Релігія. Суспільство. 2010. № 1. С. 6.

Андрущенко В. П., Андрущенко Т. В., Савельєв В. Л. Конституціалізація освітнього простору Європи: аксіологічний вимір. Київ : «МП Леся», 2017. 464 с.

Гончаров В. І. Аксіологічні індикатори підвищення якості освіти та професійних компетенцій сучасного педагога. Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. Київ, 2013. Вип. 70. С. 626–630.

Кирьякова А. В. Ценностные ориентиры университетского образования. Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 2 (121). С. 27–33.

Кирьякова А. В., Мосиенко Л. В., Ольховая Т. А. Аксиологические индикаторы качества образования в контексте Болонского процесса. Фундаментальные исследования. 2011. № 8. Ч. 3. С. 519–523.

Огнев’юк В. О. На шляху становлення до нового наукового напряму «освітологія». Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер Всеукр. науково-практ. конф. (Київ, 16 грудня 2010 р.). Київ : Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2010. С. 3–9.

Ткачова Н., Ткачова А. Аксіологічні засади організації навчання здібних і обдарованих учнів. Рідна школа. 2013. Вип. 10. С. 14–18.

Ткачова Н.О. Теоретичні засади ціннісно орієнтованого шкільного педагогічного процесу як цілісної системи. Системний підхід у сучасних педагогічних дослідженнях в Україні : монографія [за ред. С.Я. Харченка]. Старобільськ : ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2016. С. 119–152.

Фещур Р. В., Самуляк В. Ю. Групи показників (індикаторів) оцінювання рівня розвитку підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. пр. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. № 691. С. 231–239.

Фещур Р. В., Шишковський С. В., Яворська Н. Р. Сутність та класифікація індикаторів соціально-економічного розвитку підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. пр. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. С. 497–500.

References

Coote C. R. (1954): Sir Winston Churchill: A Self-Portrait. London : Eyre & Spottiswoode. 304 р. (in English).

Musil C. M. (2010). Caryn McTighe Musil. Higher education for modern societies – Competences and values [Bergan S., Damian R. (eds)]. Council of Europe Publishing. No. 15. P. 87-100. (in English).

National Strategy for Higher Education to 2030 Report of the Strategy Group (January, 2011). 130 р. Retrieved from: https://www.education.ie/en/publications/policy-reports/national-strategy-for-higher-education-2030.pdf. (in English)

Olds K. (2012). Affirming Academic Values in Internationalization of Higher Education: A Call for Action. Retrieved from: https://www.insidehighered.com/blogs/globalhighered/affirming-academic-values-internationalization-higher-education-call-action. (in English).

Priorities for Progress: Advancing Higher Education in America (Commission on the Future of Undergraduate Education) (2017). Retrieved from: https://www.amacad.org/news/priorities-progress-advancing-higher-education-america. (in English).

Andriyenko O. V. Osobystist u svitoglyadnij systemi koordynat demokratychnogo suspilstva [Personality in the worldview coordinates of a democratic society]. Nauka. Religiya. Suspilstvo. 2010. No. 1. S. 6. (in Ukranian).

Andrushhenko V. P., Andrushhenko T.V., Savelyev V. L. Konstytucializaciya osvitnogo prostoru Yevropy: aksiologichnyj vymir [Structuring of the European educational space: axiological approach]. Kyyiv : «MP Lesya», 2017. 464 s. Retrieved from: https://shron1.chtyvo.org.ua/Andruschenko_Viktor/Konstytutsializatsiia_osvitnoho_prostoru_Yevropy_aksiolohichnyi_vymir.pdf?PHPSESSID=c0dc93fd24edd8c9eb595875f1a1be7e (in Ukranian).

Goncharov V. I. Aksiologichni indykatory pidvyshhennya yakosti osvity ta profesijnyx kompetencij suchasnogo pedagoga [Axiological indicators for the quality of education improvement and professional competencies of a modern teacher]. Gileya: naukovyij visnyk: zb. nauk. pr. Kyyiv, 2013. Vyp. 70. S. 626–630. (in Ukranian).

Kyryakova A.V. Cennostnie oryentyrі unyversytetskogo obrazovanyya [Values of university education]. Vestnyk Orenburgskogo gosudarstvennogo unyversyteta. 2011. No. 2 (121). S. 27–33 (in Russian).

Kyryakova A.V., Mosyenko L.V., Olxovaya T.A. Aksyologycheskye yndykatorі kachestva obrazovanyya v kontekste Bolonskogo processa [Axiological indicators of the quality of education in the context of the Bologna process]. Fundamentalnіe yssledovanyya. 2011. No. 8. Ch. 3. S. 519–523 (in Russian).

Ognevyuk V. O. Na shlyaxu stanovlennya do novogo aukovogo napryamu «osvitologiya» [On the way to foundation of a new scientific approach "educational field"]. Osvitologiya–naukovyj napryam integrovanogo piznannya osvity: mater Vseukr. naukovo-prakt. konf. (Kyyiv, 16 grudnya 2010 r.). Kyyiv : Kyyiv. un-t imeni B. Grinchenka, 2010. S. 3–9. (in Ukranian).

Tkachova N., Tkachova A. Aksiologichni zasady organizaciyi navchannya zdibnyx i obdarovanyx uchniv [Axiological principles of gifted and skilled students’ education]. Ridna shkola. 2013. Vyp. 10. S.14-18. (in Ukranian)

Tkachova N. O. Teoretychni zasady cinnisno oriyentovanogo shkilnogo pedagogichnogo procesu yak cilisnoyi systemy [Theoretical principles of value-oriented school pedagogical process as a holistic system]. Systemnyj pidxid u suchasnyx pedagogichnyx doslidzhennyax v Ukrayini : monografiya [za red. S.Ya. Xarchenka]. Starobilsk : DZ «Lugan. nacz. un-t imeni Tarasa Shevchenka», 2016. S. 119-152. (in Ukranian).

Feshhur R.V., Samulyak V.Yu. Grupy pokaznykiv (indykatoriv) ocinyuvannya rivnya rozvytku pidpryyemstv [The groups of indicators (factors) for the level of enterprise development estimation]. Visnyk Nacionalnogo universytetu «Lvivska politexnika»: zb. nauk. pr. Lviv: Vyd-vo Nacz. un-tu «Lviv. politexnika», 2010. No. 691. S. 231–239. (in Ukranian).

Feshhur R. V., Shyshkovskyj S. V., Yavorska N. R. Sutnist ta klasyfikaciya indykatoriv socialno-ekonomichnogo rozvytku pidpryyemstva [The definition and classification of the indicators for enterprise socio-economic development]. Visnyk Nacionalnogo universytetu «Lvivska politexnika»: zb. nauk. pr. Lviv: Vyd-vo Nacz. un-tu «Lviv. politexnika», 2006. S. 497–500. (in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.19

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.