ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

А. В. Черненко

Анотація


Сьогодні з’являються зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язанні з використанням цифрових технологій. З поширенням діджиталізації неможливо уявити процес навчання без використання сучасних технологій. Одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти України є використання цифрових технологій, які забезпечують удосконалення навчального процесу, доступність та ефективність навчання, а також підготовку майбутніх фахівців до життя у цифровому суспільстві, що визначає актуальність дослідження. Цифрові технології в освіті допомагають майбутнім учителям іноземних мов ефективно вивчати матеріал, використовуючи новітні засоби, сприяють досягненню позитивних результатів. З розвитком цифрових технологій виникає нагальна потреба використовувати їх у процесі навчання. Стаття присвячена проблемі використання цифрових технологій у процесі навчання майбутніх учителів іноземних мов. Метою статті є дослідження та виявлення можливостей використання цифрових технологій у процесі навчання майбутніх учителів іноземних мов. Для досягнення мети використовуються загальнотеоретичні наукові методи, такі як: аналіз, синтез та систематизація робіт дослідників щодо використання цифрових технологій у процесі навчання; логіко-системний та порівняльний аналіз теоретичних основ цифрових технологій. Результати дослідження полягають у наступних напрацюваннях. У роботі визначена важливість використання цифрових технологій у навчальному процесі на сучасному етапі реформування освітньої сфери. У роботі представлені можливі способи використання та трактування терміна «цифрові технології». Описані основні відмінності між поняттями «цифрові» та «інформаційно-комунікаційні» технології. Виділені основні цифрові ресурси; ефективно використовуючи та інтегруючи їх у навчальний процес, можна вирішити ряд дидактичних завдань. Визначені переваги використання цифрових технологій в освіті.


Ключові слова


цифрові технології; інформаційно-комунікаційні технології; учитель; іноземна мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Власенко О. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для контролю рівня навчальних досягнень. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях. Режим доступу: http://www.tryus.npu.edu.ua/!type/conference/images/stories/files/tezy/Tom_2/section_g.pd

Гуржій А. М., Карташова Л. А., Лапінський В. В. Особливості навчального посібника з інформаційних технологій для майбутніх учителів гуманітарних предметів. Проблеми сучасного підручника. 2013. Вип. 13. С. 80–94. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2013_13_12

Гуржій А. М., Лапінський В. В. Електронні освітні ресурси – від теорії до практики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Київ-Вінниця, 2014. Вип. 38. С. 3–11. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_38_3

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Пер. з англ. О. М. Шерстюк; наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с. URL: https://lenvit.ucoz.ua/ZER.pdf

Морська Л. І. Особливості організації та проведення уроку іноземної мови з використанням інформаційних технологій. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2012. Вип. 25. С. 211–213. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nznuoaf_2012_25_75

Овчарук О. В. Цифрова педагогіка в підготовці вчителя XXІ століття. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб. тез доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. семінару, м. Київ, 28 лютого 2018 року. За заг. ред. О. Е. Коневщинської, О. В. Овчарук. Київ: ІІТЗН НАПН України, 2018. С. 50–53.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України 344/2013 від 25 червня 2013. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Черненко А. В. Інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів іноземної мови як ключова вимога «Нової української школи». Теорія та методика навчання та виховання. 2019. № 47. С. 169–178. URL : http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/methodics/article/view/2883 .

Kostikova I.I. et al. (2019). Teaching English speaking for FCE: using Facebook as a tool of instructional practice. Amazonia Investiga. Vol. 8. No. 22. P. 719–727. Retrieved from: https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/ article/view/825

Merriam-Webster (n. d.). Retrieved from: https://www.merriam-webster.com

References

Vlasenko, O. V. (n. d.). Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii dlia kontroliu rivnia navchalnykh dosiahnen. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti ta naukovykh doslidzhenniakh. Retrieved from http://www.tryus.npu.edu.ua/!type/conference/images/stories/files/tezy/Tom_2/section_g.pd (in Ukrainian).

Hurzhii, A. M., Kartashova, L. A., Lapinskyi V. V. (2013). Osoblyvosti navchalnoho posibnyka z informatsiinykh tekhnolohii dlia maibutnikh uchyteliv humanitarnykh predmetiv. Problemy suchasnoho pidruchnyka.13, 80–94. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2013_13_12 (in Ukrainian).

Hurzhii, A. M., Lapinskyi, V. V. (2014). Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problem. Elektronni osvitni resursy – vid teorii do praktyky. Vol. 38, 3–11. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_38_3 (in Ukrainian).

Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia (2003) Ed. ukr. vydannia S. Yu. Nikolaieva. Kyiv: Lenvit. 273. Retrieved from: https://lenvit.ucoz.ua/ZER.pdf (in Ukrainian)

Morska, L. I. (2012). Osoblyvosti orhanizatsii ta provedennia uroku inozemnoi movy z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Filolohichna».. Vol. 25, 211–213. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nznuoaf_2012_25_75 (in Ukrainian).

Ovcharuk, O. V. (2018). Tsyfrova pedahohika v pidhotovtsi vchytelia XXI stolittia. Tsyfrova kompetentnist suchasnoho vchytelia novoi ukrainskoi shkoly. O.E.Konevshchynskoi, O. V. Ovcharuk (Ed). Kyiv: IITZN NAPN Ukrainy. (in Ukrainian).

Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy 344/2013 vid 25 chervnia 2013. (n.d.). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (in Ukrainian).

Chernenko A. V. (2019). Informatsiyno-tsyfrova kompetentnist maybutnikh uchyteliv inozemnoyi movy yak klyuchova vymoha «Novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly». Teoriya ta metodyka navchannya ta vykhovannya. № 47, 169–178. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/methodics/article/view/2883 (in Ukrainian)

Kostikova I.I. et al. (2019). Teaching English speaking for FCE: using Facebook as a tool of instructional practice. Amazonia Investiga. Vol. 8. No. 22. P. 719–727. Retrieved from: https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/ article/view/825 .

Merriam-Webster (n.d.). Retrieved from https://www.merriam-webster.com
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.20

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.