СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

C. Ф. Бобровицька, О. В. Семеніхіна

Анотація


У статті представлено практичний стан розробленості проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності. Встановлено, що професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів сьогодні зумовлена динамічними перетвореннями, що відбуваються в соціально-економічній, політичній сфері суспільства та в освітній галузі. Обґрунтовано необхідність вдосконалення підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів. За результатами аналізу науково-методичних та науково-педагогічних досліджень підтверджено, що рівень професійної підготовки вчителів початкової школи суттєво впливає на їх готовність використовувати інформаційні технології в процесі навчання інших. Підтверджено фрагментарність наукових досліджень щодо підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності. Представлено результати опитування працюючих і майбутніх учителів початкових класів, що підтверджують важливість для них здатності використовувати електронні освітні ресурси та сприймати їх як інструмент формування в учнів навичок їх використання протягом усього життя. Результати опитування свідчать про різний рівень підготовки майбутніх учителів до використання електронних освітніх ресурсів на практиці: підтверджено потенційний попит студентів на використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності; усвідомлення необхідності комп’ютерної грамотності в діяльності вчителя початкової школи, шкідливості надмірного використання комп’ютерної техніки; виявлено різносторонній рівень підготовки майбутніх учителів до використання електронних освітніх ресурсів. Підтверджено потенційний запит студентів на їхнє використання у професійній діяльності.

Ключові слова


професійна підготовка; майбутні вчителі початкових класів; електронні освітні ресурси; готовність до використання електронних освітніх ресурсів; професійна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Акімова О. М. Педагогічні умови організації позааудиторної самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи: автореф. дис. … канд. пед. наук: [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / МОН України, Укр. інженер.-пед. акад. Харків, 2013. 20 с.

Байбара Т.М. Функціональна структура педагогічного мислення вчителя початкової школи. Школа першого ступеня: теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім.. Г.С. Сковороди. 2001. Випуск 1. С. 148-161.

Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога: [монографія]. Житомир : Житомирський державний університет ім. І. Франка, 2005. C. 166-167.

Ковальчук М. О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування мультимедійних навчальних систем у початковій школі. Дис… канд. пед. наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» (015 – Педагогічні науки). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2017.

Коломієць А. М. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкової школи : дис… дра пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2008. 526 с.

Мартиненко С. М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика : монографія. Київ : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. 434 с.

Пащенко Д. І. Формування готовності майбутніх вчителів початкової школи до гуманістичного виховання учнів : автореф. дис. … д-ра. пед. наук / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. Київ, 2006. 36 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. Київ: Абрис, 1997. 416 с.

References

Akimova, O. M. (2013). Pedagogical conditions of organization of extracurricular independent work of future primary school teachers: dis. … cand. ped. sciences: 13.00.04 "Theory and methods of prof. of Education »/ Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukr. engineer-ped. acad. Kharkiv.

Baibara, T. M. (2001). Functional structure of pedagogical thinking of an elementary school teacher. School of the first degree: theory and practice: Collection of scientific works of Skovoroda Pereyaslav-Khmelnytsky state pedagogical institute, 1, 148–161.

Dubaseniuk, O. A. (2005). Theory and practice of professional educational activity of a teacher. Zhytomyr: Zhytomyr State University I. Franko.

Kovalchuk, M. O. (2017). Formation of readiness of future teachers to use multimedia educational systems in primary school. Dissertation ped. sciences (Doctor of Philosophy) in the specialty 13.00.04. "Theory and methods of vocational education" (015 - Pedagogical sciences). Ivan Franko Zhytomyr State University, Zhytomyr.

Kolomiets, A. M. (2008). Theoretical and methodical bases of formation of information culture of the future teacher of elementary school: dis. … d-ra ped. science: 13.00.04. Vinnytsia.

Martynenko, S. M. (2008). Diagnostic activity of the future primary school teacher: theory and practice: monograph. Kyiv: Kyiv State Medical University named after B.D. Grinchenko.

Pashchenko, D. I. (2006). Formation of readiness of future primary school teachers for humanistic education of students: dis. for science.

degree of dr. ped. Science / Nat. ped. univ. M. P. Dragomanova. Kyiv.

Savchenko, O. Ya. (1997). Didactics of primary school. Kyiv: Abris.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.03

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.