МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

В. В. Борисенко

Анотація


У статті подано теоретично обґрунтовану модель формування здоров’язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей в умовах неформальної освіти засобами фізичного виховання, яка базується на сукупності загальнодидактичних (науковості; системності й послідовності; доступності; зв’язку навчання з життям; свідомості та діяльності; наочності; міцності знань, умінь та навичок; індивідуального підходу) та специфічних принципів (формування базових компетентностей з основ охорони здоров’я: гуманістичної спрямованості, свідомої перспективи, орієнтації на самостійну роботу, інтеграції навчання, інтерактивності, ініціативності, побудови індивідуальної оздоровчої системи; неформального фізичного виховання: аксіологічний, побудови фізичної культури та оздоровчого середовища ЗВО, ергономічний, редукційний, орієнтації на формування ефективності та здоров’я фахівця). Це передбачає вдосконалення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей з питань охорони здоров’я разом із використанням форм (перерви для фізичних вправ; спортивні секції, аеробіка, шейпінг, фітнес, басейн, тренажерний зал тощо; масові фізкультурно-спортивні заходи змагального характеру; масові фізкультурно-спортивні заходи (спортивні флешмоби, туристичні походи, масові гуляння з нагоди державних та регіональних свят тощо), спрямовані на розвиток особистих якостей та мотивації до здорового способу життя; науково-практичні конференції для студентської молоді з питань охорони здоров’я; студентські змагання та інтелектуальні змагання з охорони здоров’я), методи (створення ситуацій зацікавленості, методи проєктів, бесіди) та засоби (набори вправ, щоденники охорони здоров’я, цифрові технології здоров’я) неформальної освіти, які відбираються з урахуванням досягнень фізичного виховання у напрямку ведення здорового способу життя та здоров’я.

Ключові слова


здоров’язбережувальна компетентність; формування здоров’язбережувальної компетентності; майбутні фахівці з технічних спеціальностей; засоби фізичного виховання; неформальна освіта; професійна підготовка; модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Ю. Сучасний стан і проблеми індивідуалізованого навчання

студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищих і

загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2015. Вип. 42 (95). С. 506–513.

Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя :

теоретико-методичні аспекти : монографія. Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. 357 с.

Дутчак М. В. Теоретико-методологічні засади формування системи

спорту для всіх в Україні : автореф. дис…. д-ра пед. наук. 13.00.04. Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2009. 38 с.

Ландо О. А. Управління формуванням здоров’язбережувальної

компетентності майбутніх учителів початкової школи у педагогічних коледжах: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06. Київ, 2015. 20 с.

Лянной Ю.О. Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної

реабілітації у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 566 с.

Міхеєнко О. Науково-методична система професійної підготовки

майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. №3 (57). С. 222–229.

Носко М. О., Гришко Ю. Ю., Носко Ю. М., Дейкун М. П. Руховий

розвиток та стан здоров’я школярів та студентів навчальних закладів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2017. Вип. 142. С. 126-129.

Турчинов А. В. Формування здоров’язбережувальної компетентності

майбутніх офіцерів національної гвардії України у процесі професійної

підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2016. 227 с.

References

Azhippo, O.Y. (2015). The current state and problems of individualized

student learning. Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools, 42 (95), 506 - 513.

Boychuk, Y.D. (2008). Ecologіcal and valeologіcal culture of the future

teacher: theoretіcal and methodologіcal aspects. Sumy: VTD “Unіversіty Book”.

Dutchak, M.V. (2009). Theoretical and methodological principles of

formation of the sports system for all in Ukraine: dis…. dr. ped. science. 13.00.04. Kyiv: National University of Physical Education and Sport of Ukraine.

Lando, O.A. (2015). Management of the formatіon of health-preservіng

competence of future prіmary school teachers іn pedagogіcal colleges: dіs. ... cand.ped. scіence: 13.00.06. Kyіv.

Lyannoy, Yu.O. (2016). Professіonal traіnіng of future masters іn physіcal

rehabіlіtatіon іn hіgher educatіonal іnstіtutіons: theoretіcal and methodologіcal aspect. Sumy: Sumy State Pedagogіcal Unіversіty named after AS Makarenko.

Mіkheenko, O. (2016). Scіentіfіc and methodologіcal system of professіonal traіnіng of future specіalіsts іn human health for the use of health-promotіng technologіes. Pedagogіcal scіences: theory, hіstory, іnnovatіve technologіes, 3 (57),222–229.

Nosko, M.O., Grіshko, Yu. Yu., Nosko, Yu. M., & Deіkun, M.P. (2017).

Motor development and health status of schoolchіldren and students of educatіonal іnstіtutіons. Bulletіn of Chernіhіv Natіonal Pedagogіcal Unіversіty. Serіes:Pedagogіcal scіences, 142, 126–129.

Turchynov, A.V. (2016). Formatіon of health-preservіng competence of

future offіcers of the Natіonal Guad of Ukraіne іn the process of professіonal traіnіng: dіs. … cand. ped. scіence: 13.00.04. Kharkіv.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.04

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.