ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ У 50-Х – 70-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

А. В. Боярська-Хоменко, Л. М. Калашнікова

Анотація


У статті здійснено аналіз дидактичних та методичних особливостей розвитку професійної освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи у середині ХХ століття. З’ясовано вплив політико-економічних, соціокультурних та освітніх умов розвитку зазначених країн на становлення і розвиток системи професійного навчання дорослих європейців. Узагальнено особливості та напрями розвитку педагогічної теорії у галузі неперервного навчання та навчання дорослого населення: розмежування теоретичних і емпіричних наукових розвідок; підхід до теорії освіти дорослих як до науки та навчальної дисципліни; визначення принципів, мети та завдань професійної освіти дорослих; вивчення питань освіти дорослих з філософської, соціологічної, індивідуальної, політичної та економічної точок зору; пошук ефективних форм та методів професійного навчання дорослих. Узагальнено практичні надбання у галузі професійної освіти дорослих: розширення мережі середньо-спеціальних, професійно-технічних закладів для освіти дорослих; збагачення змісту професійної освіти дорослих; удосконалення форм, методів і засобів професійного навчання дорослих; розвиток заочного професійного навчання дорослих, короткотермінових курсів підвищення професійної кваліфікації; орієнтованість освітніх програм професійного навчання дорослих на ринок праці; започаткування підготовки педагогів-андрагогів; створення спеціалізованих освітніх установ нового типу, призначених для працівників виробництва й промисловості. Визначено труднощі та недоліки розвитку професійної освіти дорослих досліджуваного періоду: розвинена система шкіл для трудящих не забезпечувала навчання дорослих культурно-освітній галузі; відсутність установ, які б координували діяльність закладів професійного навчання для дорослих; політизованість системи освіти дорослих; більшість учасників професійної перепідготовки дорослих та програм підвищення кваліфікації не пов’язували отримані знання з можливістю використовувати їх для власного особистісного розвитку.

Ключові слова


освіта дорослих; професійна освіта дорослих; неперервне навчання; країни Центральної та Східної Європи

Повний текст:

PDF

Посилання


Brödel R. Lebenslanges Lernen. Handbuch der Erziehungswissenschaft.

Erwachsenenbildung. Weiterbildung. Schöningh. Paderborn, 2011. 236 s.

Filla W. Erwachsenenbildung in Europa. Skriptum Deutschland. Wien,

70 s.

Knoll J. H., Siebert H. Wilhelm von Humboldt – Politiker und Pädagoge.Heidelberg: Quelle, Meyer, 1969. 156 s.

Krabbe W.R. Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform.

Strukturmerkmale einer sozialreformerischen Bewegung im Deutschland der Industrialisierungsepoche. Göttingen, 1974. 224 s.

Langewiesche D. Die Gewerkschaften und die kulturellen Bemühungen der Arbeiterbewegung in Deutschland und Österreich (1890er bis 1920er Jahre). Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Berlin, 1982. H. 1. S. 1–17.

Olbrich J. Konzeption und Methodik der Erwachsenenbildung bei Eduard Weitsch. Stuttgart, 1972. 196 s.

Seitter W. Geschichte der Erwachsenenbildung. Eine Einführung. Bielefeld, 2007. 200 р.

Боярська-Хоменко А.В. Освіта дорослих у країнах Центральної таСхідної Європи: ретроспективний аналіз : монографія. Харків: ХНПУ, Мітра, 2019. 386 с. А.В. Боярська-Хоменко, Л.М. Калашнікова

Ничкало Н.Г. Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: монографія. Київ: Видавництво НПУ імені М.П.

Драгоманова, 2014. 125 с.

Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади / авт. кол.:

Лук’янова Л.Б., Сігаєва Л.Є., Аніщенко О.В., Зінченко С.В., Баніт О. В., Лапаєнко С.В., Василенко О.В. К.: Педагогічна думка, 2012. 272 с.

Особистісний і професійний розвиток дорослих: теорія і практика:[монографія] / авт. кол.: Аніщенко О.В., Баніт О.В., Василенко О.В., Волярська О.С., Дорошенко Н.І., Зінченко С.В., Сігаєва Л. Є.; за ред. Аніщенко О.В. Київ : ІПООД НАПН України, 2016. 354 с.

Сучасні моделі професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: порівняльний досвід: монографія / В. О. Радкевич, Л. П. Пуховська, О. В. Бородієнко, О. П. Радкевич, Н. В. Базелюк, Н. М. Корчинська, С. О. Леу, В. В.Артемчук ; за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ: ІПТО НАПН України, 2018. 223 с.

References

Brödel, R. (2011). Lebenslanges Lernen. Handbuch der Erziehungswissenschaft. Erwachsenenbildung. Weiterbildung. Schöningh. Paderborn. 236 s.

Filla, W. (2009). Erwachsenenbildung in Europa. Skriptum Deutschland.Wien. 70 s.

Knoll, J. H., Siebert, H. (1969). Wilhelm von Humboldt – Politiker und Pädagoge. Heidelberg: Quelle, Meyer. 156 s.

Krabbe, W.R. (1974). Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform.Strukturmerkmale einer sozialreformerischen Bewegung im Deutschland der Industrialisierungsepoche. Göttingen. 224 s.

Langewiesche, D. (1982). Die Gewerkschaften und die kulturellen

Bemühungen der Arbeiterbewegung in Deutschland und Österreich (1890er bis 1920er Jahre). Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Berlin. H. 1. S. 1–17.

Olbrich, J. (1972) Konzeption und Methodik der Erwachsenenbildung bei Eduard Weitsch. Stuttgart. 196 s.

Seitter, W. (2007). Geschichte der Erwachsenenbildung. Eine Einführung.Bielefeld,. 200 р.

Boiarska-Khomenko, A.V. (2019). Osvita doroslykh u krainakh

Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy: retrospektyvnyi analiz [Adult education in Central and Eastern Europe: a retrospective analysis]: monohrafiia. Kharkiv : KhNPU, Mitra, 2019. 386 s.

Nychkalo, N.H. (2014). Rozvytok profesiinoi osvity v umovakh

hlobalizatsiinykh ta intehratsiinykh protsesiv. [Development of vocational education in the context of globalization and integration processes] Kyiv: Vydavnytstvo NPU imeni M.P. Drahomanova. 125 s.

Osvita doroslykh: teoretychni i metodolohichni zasady [Adult education: theoretical and methodological principles]. / Lukianova L.B., Sihaieva L.Ie., Anishchenko O.V., Zinchenko S.V., Banit O. V., Lapaienko S.V., Vasylenko O.V. K.: Pedahohichna dumka, 2012. 272 s.

Osobystisnyi i profesiinyi rozvytok doroslykh: teoriia i praktyka [Personal and professional development of adults: theory and practice] (2016) / Anishchenko O.V., Banit O.V., Vasylenko O.V., Voliarska O.S., Doroshenko N.I., Zinchenko S.V., Sihaieva L. Ye.; za red. Anishchenko O.V. Kyiv : IPOOD NAPN Ukrainy. 354s.

Suchasni modeli profesiinoi osvity i navchannia v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: porivnialnyi dosvid [Modern models of vocational education and training in the countries of the European Union: comparative experience] (2018) /V.O. Radkevych, L.P. Pukhovska, O.V. Borodiienko, O.P. Radkevych,N.V. Bazeliuk, N.M. Korchynska, S.O. Leu, V.V. Artemchuk ; za zah. red. V. O. Radkevych. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy. 223 s.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.05

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.