АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Ван Сяофей

Анотація


У статті йде мова про дослідження впливу отриманої педагогічної освіти на ефективність подальшої викладацької роботи в різних педагогічних закладах КНР. У КНР, як правило, відбувається навчання перед працевлаштуванням на посаду вчителя, так і навчання безпосередньо під час роботи. Мета цих заходів – дати майбутнім учителям можливість оволодіти знаннями і здібностями, необхідними для навчання та управління класами, і в кінцевому підсумку сприяти розвитку особистих педагогічних навичок. Освіту до працевлаштування також називають педагогічною, яка є відмінною формою вищої освіти з моменту заснування Нового Китаю. Статус вчителя до працевлаштування забезпечується безпосередньо рівнем навчання у закладі освіти з наступним отриманням відповідного ступеня, мотивацією в навчанні відповідного рівня установи, що надає ступінь, напрям академічної освіти за професійним спрямуванням, кваліфікацію та бажання продовжувати навчання на робочому місці. Ефективність вирішення такого питання була з’ясована за допомогою самозвіту респондентів. Результати дослідження вказують на те, що академічна кваліфікація викладачів в основному відповідає стандарту, але кількість викладачів з окремих предметів, в тому числі й з фізичного виховання, все ж таки є недостатньою. Рівень освіти більшості вчителів в основному відповідає вимогам підготовки, однак кількісний показник все ще потребує корегування. В початкових і середніх школах КНР існує серйозна нестача вчителів фізкультури, що різко контрастує з проханням уряду збільшити курси і заняття з фізичного виховання та основ здоров'я. Тому в майбутньому КНР необхідно змінити концепції і зосередитися на підготовці саме вчителів фізичної культури. Отримані результати можуть бути корисними для тих установ, які в даний час працюють над збільшенням кількості професійних курсів підготовки вчителів з відповідною кількістю годин навчання.

Ключові слова


освіта; учитель фізичної культури; КНР; працевлаштування; мотивація; кваліфікація; стандарт

Повний текст:

PDF

Посилання


Боревская Н.Е. Тенденции развития образования в КНР. Педагогика.2011. №7. С.109-119.

Гала С.В. Із досвіду реформування вищої освіти Китаю. Економіка ідержава. 2011. №8. С.52-55.

Джгун Н.М. Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи в

університетах Китайської Народної Республіки [Текст] : автореф. дис. …канд.пед.наук : 13.00.04. Х., 2012. 20с.

Дін Сінь. Психологічний супровід соціальної адаптації китайських студентів в Україні [Текст] : автореф. дис. …канд. психол. наук : 19.00.07 Одеса, 2009. 20с.

Животовская И.Г. Реформа высшего образования в Китае: проблема підготовки кадров. Экономика образования. 2007. №5. С.60-69.

Лунячек В.Е. Сучасна освіта Китаю: проблеми і перспективи розвитку.Постметодика. 2013. №1. С.47-54.

Освіта в Китаї [Електронний ресурс]. Режим доступу :

http://www.geograf.com.ua/china/634-china-education

Система освіти в Китаї [Електронний ресурс]. Режим доступу :

http://www.моvi.com.ua/kitayska-mova/1694–sistema–osviti–kitayu

Су Дзюньянь, Сяо Су. Основные формы и тенденции развития системы инспектирования и оценки школ в Китае. Педагогика. 2011. №1. С.94-102.

国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010–2020年) [Національна

довгострокова реформа і план розвитку освіти (2010–2020 р.) [Електронний ресурс 新华社北京7月29日电. Режим доступу : http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm

References

Borevskaya, N.E. (2011). Trends in the development of education in China.Pedagogy, 7, 109-119.

Gala, S.V. (2011). From the experience of reforming higher education in China. Economy and State, 8, 52-55.

Zhgun, N.M. (2012). Preparation of future teachers for educational work in universities of the People's Republic of China: author's ref. dis. … cand. pedagogical

sciences: 13.00.04, Kharkiv, 20.

Ding, Xin. (2009). Psychological support of social adaptation of Chinese students in Ukraine: author's ref. dis. … cand. psychol. Sciences: 19.00.07, Odessa,20.

Zhivotovskay, I.G. (2007). Reform of higher education in China: the problem of training. Economics of education, 5, 60-69.

Lunyachek, V.E. (2013). Modern education in China: problems and

prospects for development. Postmethodology, 2013, 1, 47-54.

Education in China [Electronic resource]. Access mode:

http://www.geograf.com.ua/china/634-china-education

The education system in China [Electronic resource]. Access mode:

http://www.моvi.com.ua/kitayska-mova/1694–sistema–osviti–kitayu

Su, Junyan, Xiao, Su. (2011). The main forms and trends in the

development of the system of inspection and evaluation of schools in China.Pedagogy, 1, 94-102.

国家 中长期 教育改革 和 发展 规划 纲要 (2010–2020) [National longterm reform and education development plan (2010–2020) [Electronic resource /新华社 北京 7 月 29 日 电. Access mode: http://www.gov.cn/jrzg/2010-

/29/content_1667143.htm
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.06

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.