ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ВЗАЄМОДОПОМОГИ ТРУДЯЩИХ ЖІНОК

Л. О. Голубнича

Анотація


У статті розглядаються просвітницька діяльність громадського об’єднання, яке виникло в Харкові на початку ХХ століття на тлі гендерних проблем. Актуальність дослідження зазначеної проблеми обумовлюється тим, що в сучасному Українському суспільстві активно відбувається процес формування громадянського суспільства, отже, вивчення цього процесу з історичного погляду є соціально необхідним, а дослідження просвітницької та педагогічної діяльності таких об’єднань буде сприяти розвитку як історії педагогіки, так і педагогічної науки. Метою наукової рефлексії є дослідження просвітницько-педагогічної діяльності Харківського товариства взаємодопомоги трудящих жінок. Завдання статті полягають 1) у виявленні конкретних справ зазначеного громадського об’єднання, що мали просвітницький характер; 2) у з’ясуванні їхнього педагогічного наповнення. Методами наукового вивчення, що було застосовано у даній статті, стали теоретичні когнітивно-узагальнюючі методи, а саме: аналіз та синтез архівних матеріалів наукової літератури. Результатом дослідження стало 1) виявлення таких конкретних справ просвітницького характеру: організація численних курсів, дитячого садку «Осередок», початкової школи, змішаної гімназії, бібліотеки, літературно-художнього гуртку, курсів дошкільного виховання, Вищих жіночих курсів; 2) досліджуване громадське об’єднання бачило організовані ним освітні заходи заклади доступними для дітей (з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та особливостей), заснованими на партнерській взаємодії з учнями та тісній співпраці з батьками; прагнуло підняти розумовий рівень жінки, розвинути її кругозір та її становлення як повноправного члена суспільства, а також пом’якшити грубощі хлопців і надати молоді можливості для взаємного ознайомлення в обстановці повсякденної праці; основною метою став розвиток самостійності, самосвідомості, творчості та солідарності.

Ключові слова


просвітництво; педагогічна діяльність; громадське об’єднання; жінка; Харківське товариство взаємодопомоги трудящих жінок

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлий Д. З історії українського просвітницького руху на Херсонщині.1917 – 1920 рр. Історичний нарис. – Херсон : Штрих, Персей, 2002. − 76с.

Гуз А.М. Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні

(1864-1914 рр.) : автореф. дис… канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – «ІсторіяУкраїни» / А.М. Гуз; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24 с.

Добржанський С. Культурно-просвітницька діяльність «Руської

Бесіди» на Буковині в другій половині XIX – початку XX ст. / С.Добржанський// На перехрестях світової науки. – Чернівці, 2006. – № 2. – С. 247-248.

Исторический обзор деятельности Харьковского общества

распространения в народе грамотности. 1869–1909 / Сост. А. Дидрихсон. –Москва, 1911. – 204 с.

Кавун А.А., Магась В.О. «Просвіта» та влада в Наддніпрянській

україні на початку ХХ ст. / А.А. Кавун, В.О. Магась // Сумський історикоархівний журнал. – 2013. –№ XХІ. – С. 10-14.

Карпич І.О. Періодичні видання України як засіб популяризації теоріїта практики дитячого руху у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ століття / І. О.Карпич // Педагогічний дискурс. – 2013. – вип. 15. – С.315-320.

Карпова Л.О. Просвітництво на теренах України ХІХ ст. :

Історіографічний досвід/ Л.О.Карпова // Альманах наукового товариства«Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства : Актуальні питання культурології. – 2012. – Вип. 12. [Електронний ресурс]. – С. 51–55.

Катренко А.М. Культурно-просвітницька діяльність Полтавської та Чернігівської громад (початок 60-х pp. XIX ст.) / А.М. Катренко // Вісник Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. – Сер. Історія. – К., 1998. – Вип. 40. – С. 4-6.

Корж Л.В. Культурно-просвітницька діяльність земств як засіб

пробудження творчої самодіяльності народу / Л.В. Корж // Педагогіка і методика навчання і виховання: Проблеми розвитку творчої особистості. –Суми, 1997. – вип.VI. – С. 39-43.

Кульчицька О. Громадська діяльність «Просвіт» Півдня України на початку ХХ ст. / О. Кульчицька // Національний університет «КиєвоМогилянська академія». Наукові записки : Історичні науки. – К.: «КМ Академія», 2003. – Т. 21. – С.24-27.

Малинко И. Г. Высшее женское образование на Украине (вторая

половина XIX– начало ХХ века) : автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / И.Г. Малинко; Харьковскиц государственный ун-т. – Харьков, 1984. – 21 с.

Масюк С.О. Культурно-освітня діяльність «Просвіти» (березень 1917-1920 рік) / С. О. Масюк // Вісник Київ. ун-ту. – Сер. «Історія». – К., 1996. – Вип.34. – С. 87-95.

Мельник М.О. До 105-ї річниці з часу заснування Миколаївського українського товариства «Просвіта» / О. М. Мельник. – 2012. [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://mk.archives.gov.ua/pubonsite/264-do-105-richnitsi-tov-prosvita.html.

Мисечко А.І. Український культурно-освітній рух на Півдні України

(1900-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / А. І. Мисечко;Одеський державний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1999. – 15 с.

Отчѐт Харьковского Общества взаимного вспоможения трудящихся женщин за 1903 год (с 15 декабря 1902 г. – 1 января 1904 г.). – Х., 1904.

Отчѐт Харьковского Общества взаимного вспоможения трудящихся женщин за 1904 год. – Х., 1905.

Отчѐт Харьковского Общества взаимного вспоможения трудящихся женщин за 1905 год. – Х., 1906.

Отчѐт Харьковского Общества взаимного вспоможения трудящихся женщин за 1907 год. – Х., 1908.

Отчѐт Харьковского Общества взаимного вспоможения трудящихся женщин с 1 июля 1913 по 1 июля 1914 год. – Х., 1914.

Павлова Т. Г. Социокультурная деятельность Харьковского общества взаимопомощи трудящихся женщин / Т. Г. Павлова // III Исторические чтения Томского гос. пед. ун-та : Материалы Междунар. науч. конф., Томск, 11–12 ноября 2010 г. – Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2011. – С. 111–116.

Пустовгар О. Історія «Просвіти» на Полтавщині» у 1905-1916 роках :

перші спроби легалізуватися, заснування і діяльність Українського клубу / О. Пустовгар. – 2018. [Еектронний ресурс].– Режим доступу:

http://np.pl.ua/2018/02/istoriya-prosvity-na-poltavschyni-u-1905-1916-rokah-pershisproby-lehalizuvatysya-zasnuvannya-i-diyalnist-ukrajinskoho-klubu/.

Устав Харьковского Общества взаимного вспоможения трудящихся женщин за 1904 год. (1 января 1904 г. – 1 января 1905 г.). – Х., 1905.

Цимбалюк Н.М. Культурно-дозвіллєва діяльність як соціальний

феномен (Історичні аспекти становлення та розвитку) / Н.М. Цимбалюк //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К., 1998. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 259-268.

Циркуляр Министерства Народного Просвещения №8 август 1907 г.:12520.

References

Byelyi, D. (2002). Z istoriyi ukrayins`kogo prosvitny`cz`kogo ruhu na Khersonschy`ni. 1917 – 1920 rr. Istory`chnyi nary`s [From the history of the Ukrainian educational movement in the Kherson region. 1917 - 1920 Historical essay]. – Kherson : Shtrykh, Persei, 2002. − 76s.

Huz, A.M. (1997). Kulʹturno-osvitnya diyalʹnistʹ zemsʹkykh ustanov v Ukrayini (1864-1914 rr.) [Cultural and educational activities of zemstvo institutions in Ukraine (1864-1914)]. (author's ref. of Candidate’s thesis). Kyiv, Ukraine.

Dobrzhansʹkyi, S. (2006). Kulʹturno-prosvitnytsʹka diyalʹnistʹ «Rusʹkoyi Besidy» na Bukovyni v druhiy polovyni XIX – pochatku XX st. [Cultural and educational activities of "Russian Conversation" in Bukovina in the second half of XIX - early XX centuries.]. Na perekhrestyakh svitovoyi nauky, 2. 247-248.

Didrikhson, А. (1911). Istoricheskiy obzor deyatel'nosti Khar'kovskogo obshchestva rasprostraneniya v narode gramotnosti 1869–1909 [Historical overview of the activities of the Kharkov society for the dissemination of literacy among the people 1869-1909]. Moskva.

Kavun, A.A., Mahas,ʹ V.O. (2013). «Prosvita» ta vlada v Naddnipryansʹkii

Ukrayini na pochatku XX st. [«Prosvita» and power in the Dnieper Ukraine in the early twentieth century]. Sumsʹkyi istoryko-arkhivnyi zhurnal, XXI. 10-14.

Karpych, I.O. (2013). Periodychni vydannya Ukrayiny yak zasib

populyaryzatsiyi teoriyi ta praktyky dytyachoho rukhu u 20-kh – na pochatku 30-kh rr. XX stolittya [Periodicals of Ukraine as a means of popularizing the theory and practice of children's movement in the 20s - early 30s of the twentieth century]. Pedahohichnyi dyskurs, 15, 315-320.

Karpova, L.O. (2012). Prosvitnytstvo na terenakh Ukrayiny XX st. :

Istoriohrafichnyi dosvid [Education in Ukraine in the XIX century. :

Historiographical experience]. Alʹmanakh naukovoho tovarystva «Afina» kafedry kulʹturolohiyi ta muzeyeznavstva : Aktualʹni pytannya kulʹturolohiyi, 15, 51–55.

Katrenko, A.M. (1998). Kulʹturno-prosvitnytsʹka diyalʹnistʹ Poltavsʹkoyi ta

Chernihivsʹkoyi hromad (pochatok 60-kh rr. XIX st.) [Cultural and educational activities of Poltava and Chernihiv communities (early 60's pp. XIX century)]. Visnyk Kyiv. un-t im. T.Shevchenka. Ser. Istoriya, 40. 4-6.

Korzh, L.V. (1997). Kulʹturno-prosvitnytsʹka diyalʹnistʹ zemstv yak zasib

probudzhennya tvorchoyi samodiyalʹnosti narodu [Cultural and educational activities of zemstvos as a means of awakening the creative self-activity of the people]. Pedahohika i metodyka navchannya i vykhovannya: Problemy rozvytku tvorchoyi osobystosti, VI. 39-43.

Kulʹchytsʹka, O. (2003). Hromadsʹka diyalʹnistʹ «Prosvit» Pivdnya

Ukrayiny na pochatku XX st. [Public activity of «Prosvit» of the South of Ukraine in the early twentieth century]. Natsionalʹnyi universytet «Kyievo-Mohylyansʹka akademiya». Naukovi zapysky : Istorychni nauky, 21. 24-27.

Malinko, I. G. (1984). Vyssheye zhenskoye obrazovaniye na Ukraine (vtoraya polovina XIX– nachalo XX veka) [Higher education for women in Ukraine (second half of the XIX - early XX century)]. (author's ref. of Candidate’s thesis). Khar'kov, Ukraine.

Masyuk, S.O. (1996). Kulʹturno-osvitnya diyalʹnistʹ «Prosvity» (berezenʹ 1917-1920 rik) [Cultural and educational activity of «Prosvity» (March 1917-1920)].Visnyk Kyiv. un-tu. Ser. «Istoriya», 34. 87-95.

Melʹnyk, M.O. (2012). Do 105-yi richnytsi z chasu zasnuvannya

Mykolayivsʹkoho ukrayinsʹkoho tovarystva «Prosvita» [To the 105th anniversary of the founding of the Mykolayiv Ukrainian Association «Prosvita»]. Retrieved from http://mk.archives.gov.ua/pubonsite/264-do-105-richnitsi-tov-prosvita.html.

Mysechko, A.I. (1999). Ukrayinsʹkyy kulʹturno-osvitniy rukh na Pivdni Ukrayiny (1900-1914 rr.) [Ukrainian cultural and educational movement in the South of Ukraine (1900-1914)]. (author's ref. of Candidate’s thesis). Odesa, Ukraine.

Otchot Khar'kovskogo Obshchestva vzaimnogo vspomozheniya

trudyashchikhsya zhenshchin za 1903 god (s 15 dekabrya 1902 g. – 1 yanvarya 1904g.) (1904). [Report of the Kharkov Association for the Mutual Assistance of Working Women for 1903 (from December 15, 1902 - January 1, 1904)]. Kharkov.

Otchot Khar'kovskogo Obshchestva vzaimnogo vspomozheniya

trudyashchikhsya zhenshchin za 1904 god (1905). [Report of the Kharkov Association for the Mutual Assistance of Working Women for 1904]. Kharkov.

Otchot Khar'kovskogo Obshchestva vzaimnogo vspomozheniya

trudyashchikhsya zhenshchin za 1905 god (1906). [Report of the Kharkov Association for the Mutual Assistance of Working Women for 1905]. Kharkov.

Otchot Khar'kovskogo Obshchestva vzaimnogo vspomozheniya

trudyashchikhsya zhenshchin za 1907 god (1908). [Report of the Kharkov Association for the Mutual Assistance of Working Women for 1907]. Kharkov.

Otchot Khar'kovskogo Obshchestva vzaimnogo vspomozheniya

trudyashchikhsya zhenshchin s 1 iyulya 1913 po 1 iyulya 1914 god (1914). [Report of the Kharkov Association for the Mutual Assistance of Working Women from July 1,

to July 1, 1914]. Kharkov.

Pavlova, T. G. (2011). Sotsiokul'turnaya deyatel'nost' Khar'kovskogo

obshchestva vzaimopomoshchi trudyashchikhsya zhenshchin [Socio-cultural activities of the Kharkov association of mutual assistance of working women]. III Istoricheskiye chteniya Tomskogo gos. ped. un-ta : Materialy Mezhdunar. nauch. konf. Tomsk: Izd-vo Tomskogo gos. ped. un-ta. 111–116.

Pustovhar, O. (2018). Istoriya «Prosvity» na Poltavshchyni u 1905-1916 rokakh: pershi sproby lehalizuvatysya, zasnuvannya i diyalʹnistʹ Ukrayinsʹkoho klubu [History of «Prosvity» in Poltava region in 1905-1916: the first attempts to legalize, founding and activities of the Ukrainian Club]. Retrieved from http://np.pl.ua/2018/02/istoriya-prosvity-na-poltavschyni-u-1905-1916-rokah-pershisproby-lehalizuvatysya-zasnuvannya-i-diyalnist-ukrajinskoho-klubu/.

Ustav Khar'kovskogo Obshchestva vzaimnogo vspomozheniya

trudyashchikhsya zhenshchin za 1904 god. (1 yanvarya 1904 g. – 1 yanvarya 1905 g.) (1905) [Charter of the Kharkov Society for the Mutual Assistance of Working Women for 1904. (January 1, 1904 - January 1, 1905).]. Kharkov.

Tsymbalyuk, N.M. (1998). Kulʹturno-dozvillyeva diyalʹnistʹ yak

sotsialʹnyy fenomen (Istorychni aspekty stanovlennya ta rozvytku) [Cultural-reconciliation of activity as a social phenomenon (Historical aspects of formation and development)]. Aktualʹni problemy istoriyi, teoriyi ta praktyky khudozhnʹoyi kulʹtury, 2 (1). 259-268.

Tsirkulyar Ministerstva Narodnogo Prosveshcheniya №8 avgust 1907 g.[Circular of the Ministry of Public Education No. 8 August 1907]. 12520.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.07

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.