ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ

Ю. В. Кліпа, Н. М. Рідей, Н. М. Титова, Д. Г. Павленко, В І. Тимошенко

Анотація


У роботі розкрито архітектоніку та методику організації освітньонаукового процесу професійної підготовки фахівців-економістів банківської сфери з компетентностями для підприємництва. Сформульовано дефініції «професійна підготовка економістів», «підприємницька діяльність»; підібрано кваліфікації фахівців та професіоналів економістів банківської справи з компетентностями для підприємницької діяльності, визначено можливості їх реалізації у професійних середовищах за видами економічної діяльності. Визначено організаційно-педагогічні умови соціально-економічного спрямування, які орієнтовані на гарантування економічної безпеки на рівнях та у типах забезпечення. Досліджено соціально-економічне замовлення попиту сфер працевлаштування на фахівців банківської справи (за сферами працевлаштування) у галузях знань 01 Освіта/Педагогіка, 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування за спеціальностями 015 Професійна освіта (Економіка), 051 Економіка та 072 Фінанси, економістів (за сферами працевлаштування) у галузях знань 01 Освіта/Педагогіка, 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування за спеціальностями 015 Професійна освіта (Економіка), 051 Економіка та 072 Фінанси. Запропоновано наповнення змістовно-методичної складової організації процесу професійної підготовки майбутніх економістів, орієнтованої на гарантування національної економічної безпеки, галузевої за видами економічної діяльності та інституційної організації для забезпечення розвитку підприємництва, а саме: розкрито змістовне наповнення освітньометодичного модуля «Економічної безпеки держави», функціональної складової «Економічної безпеки підприємства», суспільно-семантичної компоненти «Соціально-економічної безпеки» та інтегрованої синергетики цільового змісту підготовки у сфері «Банківської справи».

Ключові слова


професійна підготовка; фахівці-економісти; види економічної діяльності; методика; академічний сервіс; соціально-економічна безпека; банківська справа

Повний текст:

PDF

Посилання


Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.-ред. колегія:Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. Т. 2: Методологія державного управління / наук.-ред. колегія: Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. 2011. 692 с.

Титова Н.М. Теоретико-методичні основи психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання: монографія. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. 351 с.

Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П.

Інноваційна стратегія українських реформ. Київ: Знання України, 2002. 336 с.

Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку: колективна монографія / за заг. редакцією Н.М.Рідей, В.П. Сергієнко. Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. 634 с.

Національний класифікатор України: класифікатор професій. ДК 003: 2010. Київ: Держспоживстандарт України [Електронний ресурс]. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va

-10 (дата звернення: 10.08.2020).

Національний класифікатор України: класифікація видів економічноїдіяльності. ДК 009: 2010. Київ: Держспоживстандарт України [Електронний ресурс]. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada. gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text (дата звернення: 10.08.2020).

Управління системами післядипломної освіти для сталого розвитку:

колективна монографія / за заг. редакцією Рідей Н.М. Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. 691 с.

Ісаєнко В.М., Рідей Н.М., Навроцька Д.В., Богуцький Ю.П.,

Уліщенко А.Б. Синергетична педагогіка: навчально-методичний посібник. видання 2-ге доповнене, перероблене. Вид-во «ОЛДІ-ПЛЮС», 2019. 416 с.

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування:

монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Харків: Право,2009. 312 с.

Соціальна економіка: навчальний посібник / кол. авт. О.О.Бєляєв, М.І. Диба, В.І.Кириленко, О.М.Комяков, О.В.Сінельник. Київ: КНЕУ, 2005. 244с.

Економіка підприємства: навчальний посібник / уклад. Н. В.

Романченко, Т. В. Кожемякіна, К.В. Пічик. Київ: НаУКМА, 2018. 343 с.

Банківські операції: підручник / за ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка.Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. 696 с.

References

Surmin, Yu.P. (Ed.) (2011). Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia. T. 2. In Kovbasiuk, Yu.V. (Ed.). (2011). Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: 8 t.

Tytova, N.M. (2018). Teoretyko-metodychni osnovy psykholohopedahohichnoi pidhotovky maibutnikh pedahohiv profesiinoho navchannia.

Halchynskyi, A.S., Heiets, V.M., Kinakh, A.K., Semynozhenko, V.P.

(2002). Innovatsiina stratehiia ukrainskykh reform.

Ridei, N.M., Serhiienko, V.P. (Ed.). (2017). Multymodusni zasady

pisliadyplomnoi osvity dlia staloho rozvytku.

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy: klasyfikator profesii. DK 003: 2010.Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. Retrieved from

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va 327609-10.

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy: klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti. DK 009: 2010. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text.

Ridei, N.M. (Ed.). (2019). Upravlinnia systemamy pisliadyplomnoi osvity dlia staloho rozvytku.

Isaienko, V.M., Ridei, N.M., Navrotska, D.V., Bohutskyi, Yu.P., &

Ulishchenko, A.B. (2019). Synerhetychna pedahohika.

Shevchenko, L.S. (Ed.) (2009) Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia.

Bieliaiev, O.O., Dyba, M.I. , Kyrylenko, V.I., Komiakov, O.M., &

Sinelnyk, O.V. (2005). Sotsialna ekonomika.

Romanchenko, N.V., Kozhemiakina, T.V., &Pichyk, K.V. (2018).

Ekonomika pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk.

Dziubliuka, O.V. (Ed.) (2009). Bankivski operatsii.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.10

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.