СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА КІНЕЗІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

А. Д. Красілов

Анотація


У статті обґрунтовано сутність та структуру кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту (ФКіС), яка формується та розвивається в процесі їхньої професійної підготовки. Кінезіологічна компетентність майбутніх фахівців фізичної культури та спорту розуміється як складова їх професійної компетентності, інтегральна особистісна якість, яка проявляється у поєднанні ціннісних поведінкових установок на раціональне виконання рухових дій і прагнення до фізичного розвитку й саморозвитку, спеціальних (кінезіологічних) знань і вмінь та методичних навичок їхнього розвитку в себе та інших, а також навичок рефлексії щодо оцінки ефективності рухової активності. Під формуванням кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту розуміється динамічний процес якісних та кількісних особистісних змін у майбутніх фахівців ФКіС, що відбуваються з позицій їхньої мотивації до формування кінезіологічної компетентності як професійного пріоритету у професійній діяльності та цілеспрямованості в оволодінні спеціальними кінезіологічними знаннями та вміннями. Результатом такого формування є цілісна особиста освіта, яка забезпечує ефективне вирішення професійних завдань майбутніми фахівцями ФКіС. Виділено гносеологічний (сприйняття, осмислення і відображення кінезіологічних знань, а також біомеханічне моделювання рухової активності), праксеологічний (здатність конструювання процесу навчання руховим діям та їх корекції) та поведінковий (прагнення досконалості професійної діяльності у формуванні рухових дій, професійно необхідні особистісні якості для педагогічної взаємодії) компоненти.

Ключові слова


кінезіологічна компетентність; майбутні фахівці фізичної культури та спорту; формування кінезіологічної кмпетентності; кінезіологічні знання; кінезіологічні уміння

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Ю. Сучасний стан і проблеми індивідуалізованого

навчання студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2015. Вип. 42 (95). С. 506–513.

Донской Д. Д., Зациорский В. М. Биомеханика. Москва : Физкультура и спорт, 1979. 264 с.

Дутчак М. В. Теоретико-методологічні засади формування системи спорту для всіх в Україні : автореф. дис…. д-ра пед. наук. 13.00.04. Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2009. 38 с.

Загревская А. И. Физкультурно-спортивное образование студентов на основе кинезиологического подхода. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2015.

Клопов Р.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного

виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій: теорія і практика / за ред. С.О. Сисоєвої. Запоріжжя: Запорізький національний унів-т, 2010. 386 с.

Лапутин А.Н. Кинезиология – учение о двигательной функции

организма человека. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2007. № 4. С. 3–6.

Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2019.

Петренко Ю. І. Основні структурні компоненти кінезіологічної

компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. №5 (79). С.184–199.

Пономарьов В. О. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього тренера з атлетичної гімнастики у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2010. 20 с.

П’ятницька Д. В. Аналіз форм організації навчального процесу

майбутніх фітнес-тренерів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. № 47. С. 322–328.

Сайкина Е. Г. Концептуальные основы подготовки специалистов по фитнесу в современных социокультурных условиях : монография. СанктПетербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. 393 с.

References

Azhippo, O.Y. (2015). The current state and problems of individualized

student learning. Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools, 42 (95), 506–513.

Donskoy, D.D., & Zatsiorsky, V.M. (1979). Biomechanics. Moscow :

Physical Culture and Sports.

Dutchak, M.V. (2009). Theoretical and methodological principles of

formation of the sports system for all in Ukraine: dis…. dr. ped. science. 13.00.04. Kyiv: National University of Physical Education and Sport of Ukraine.

Zagrevskaya, A.I. (2015). Physical education of students on the basis of a kinesiological approach. Tomsk: Tomsk State University Publishing House.

Klopov, R.V. (2010). Professional training of future specialists in physical education and sports with the use of information technology: theory and practice / ed. S. O. Sysoeva. Zaporozhye: Zaporozhye National University.

Laputin, A.N. (2007). Kinesiology – the study of the motor function of the human body. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, 4, 3–6.

Petrenko, Y.I. (2018). The main structural components of kinesiological competence of future specialists in physical culture and sports. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. Sumy: Published by Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, №5 (79),184–199.

Ponomarev, V.O. (2010). Formation of professional and pedagogical

competence of the future coach in athletic gymnastics in the process of professional training: dis. … cand. ped. science: 13.00.04. Zaporozhye.

Pyatnytska, D.V. (2016). Analysis of forms of organization of the

educational process of future fitness trainers. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools, 47, 322–328.

Saikina, E.G. (2007). Conceptual bases of training of experts in fitness in modern sociocultural conditions. St. Petersburg: RGPU Publishing House. AI Herzen.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.11

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.