КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

А. І. Кубатко

Анотація


У статті розкрито провідну роль фізичної підготовки у формуванні культури здоров’я фахівців-економістів у закладах вищої освіти. Показано, що саме від неї залежить рівень сформованості знань та вмінь у галузі охорони здоров’я, мотивів збереження здоров’я як психофізіологічної основи успішної професійної діяльності. Обґрунтовано, що в основу вирішення проблеми мають бути покладені активність, зв'язок з майбутньою професійною діяльністю, творчість, інформаційна забезпеченість і безперервність формування культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі прикладної фізичної підготовки. Для визначення критеріїв і показників описано сутність культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей як інтегральної характеристики якостей фахівця, структурними компонентами якої є світоглядний, когнітивно-праксеологічний та особистісний компоненти. Відповідно компонентів культури здоров’я виділено критерії сформованості культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей: аксіологічний, гносеологічний та поведінковий. Аксіологічний критерій характеризує світоглядний компонент культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Гносеологічно-діяльнісний критерій характеризує когнітивно-праксеологічний компонент культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Поведінковий критерій характеризує особистісний компонент культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Для кожного критерію сформованості культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей визначено показники, що характеризують рівні (пасивний, елементарний, базовий, високий) її формування: аксіологічний (показник – мотивація здорового способу життя), гносеологічно-діяльнісний (показники – обізнаність у галузі культури здоров'я, здатність оцінювати стан здоров’я, фізичну культуру та навички здоров’я) та поведінковий (показниками є емоційно-вольова регуляція та прагнення до саморозвитку) показники.

Ключові слова


культура здоров'я; майбутні фахівці економічних спеціальностей; прикладна фізична підготовка; критерії; показники; рівні

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя : теоретико-методичні аспекти : монографія. Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. 357 с.

Добротина Н. А. Биология человека, экология и здоровье

(антропологическая валеология) : учеб. пособ. Н. Новгород, 1999. 247 с.

Долинський Б. Т. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів у навчально-виховній діяльності: монографія. Одеса : Видавець М. П. Черкасов, 2010. 265 с.

Кочерга Є. В. Дослідження проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя у вітчизняній педагогічній науці. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : «Валеологія : сучасність і майбутнє». 2016. Випуск 20.С. 101–104.

Куницына В. Н. Социальная компетентность и социальный интеллект: структура, функции, взаимоотношение. Теоретические и прикладные вопросы психологии. 1995. № 1. C. 195–200.

Ландо О. А. Управління формуванням здоров’язбережувальної

компетентності майбутніх учителів початкової школи у педагогічних коледжах:автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06. Київ, 2015. 20 с.

Лянной Ю.О. Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 566 с.

Міхеєнко О. Науково-методична система професійної підготовки

майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. №3 (57). С. 222–229.

Носко М. О., Гришко Ю. Ю., Носко Ю. М., Дейкун М. П. Руховий

розвиток та стан здоров’я школярів та студентів навчальних закладів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 142. С. 126–129.

Турчинов А. В. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів національної гвардії України у процесі професійної підготовки: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2016. 227 с.

References

Boychuk, Y.D. (2008). Ecological and valeological culture of the future teacher: theoretical and methodological aspects. Sumy: VTD “University Book”.

Dobrotina, N.A. (1999). Human biology, ecology and health (anthropological valeology). N. Novgorod.

Dolynsky, B.T. (2010). Theoretical and methodological principles of

training future teachers to form health-preserving skills and abilities in junior high school students in educational activities. Odessa: Publisher MP Cherkasov.

Kocherga, E.V. (2016). Research of the problem of formation of healthpreserving competence of the future teacher in domestic pedagogical science. Bulletin of VN Karazin Kharkiv National University. Series: “Valeology: present and future”, 20, 101–104.

Kunitsyna, V.N. (1995). Social competence and social intelligence:

structure, functions, relationships. Theoretical and applied issues of psychology,1,195– 200.

Lando, O.A. (2015). Management of the formation of health-preserving competence of future primary school teachers in pedagogical colleges: dis. ... cand. ped. science: 13.00.06. Kyiv.

Lyannoy, Yu.O. (2016). Professional training of future masters in physical rehabilitation in higher educational institutions: theoretical and methodological aspect. Sumy: Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko.

Mikheenko, O. (2016). Scientific and methodological system of

professional training of future specialists in human health for the use of healthpromoting technologies. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 3 (57), 222–229.

Nosko, M.O., Grishko, Yu. Yu., Nosko, Yu. M., & Deikun, M.P. (2017). Motor development and health status of schoolchildren and students of educational institutions. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences, 142, 126-129.

Turchynov, A.V. (2016). Formation of health-preserving competence of future officers of the National Guard of Ukraine in the process of professional training: dis. … cand. ped. science: 13.00.04. Kharkiv.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.12

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.