НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ

О. М. Масюк, Н. М. Сінопальнікова, Л. І. Титаренко

Анотація


Проблема наступності дошкільної та початкової освіти набула особливого значення в умовах розбудови Нової української школи, розвитку інклюзивної форми навчання дітей з особливими освітніми потребами. Мета статті полягає у виявленні напрямів реалізації наступності у процесі формування математичної компетентності дошкільників та учнів початкової школи з мовленнєвими порушеннями. Нами використано емпіричний і системний підходи, методи аналізу та синтезу, згідно з якими виявлено напрями впровадження наступності у формуванні математичної компетентності і виокремлено специфічні чинники, що впливають на рівень її сформованості у дітей з вадами мовлення. Основні результати дослідження полягають у розробленні змістового та методичного забезпечення наступності у формуванні математичної компетентності дошкільників та учнів початкової школи з мовленнєвими порушеннями. Наступність між дошкіллям і початковою школою забезпечується змістовим і методичним напрямами з врахуванням індивідуальних особливостей учнів. Особливості формування математичної компетентності дітей з мовленнєвими порушеннями полягають у тому, що у учнів спостерігаються труднощі в оволодінні відповідним рівнем абстракції понять, термінами, символами, схемами, у формуванні складних програм математичної діяльності, у недостатньому розвитку комунікативних навичок. Тому реалізація змістового напряму наступності у дошкільній освіті у процесі формування математичної компетентності у дітей з мовленнєвими порушеннями передбачає зміщення акцентів з предметних математичних компетентностей на формування прийомів розумових дій. А в учнів початкової школи – на визначеному програмою змісті, на проведення досліджень об’єктів, з’ясування наявних і прихованих зв’язків між ними. Методичний напрям наступності реалізується через методики навчання, прийоми і методи роботи з дітьми і передбачає роботу в групах, залучення до рухової активності, виконання вправ на розвиток дрібної моторики. Дослідження визначає подальший розвиток О.М. Масюк, Н.М. Сінопальнікова, Л.І. Титаренко 135 питання реалізації наступності дошкільної та початкової освіти та розробку змістового і методичного забезпечення наступності у процесі формуванні математичної компентності дітей з мовленнєвими порушеннями.

Ключові слова


дошкільна освіта; початкова освіта; наступність; математична компетентність; порушення мовлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Базовий компонент дошкільної освіти / наук. ред. А.М. Богуш. Київ: Видавництво, 2012. 26 с.

Богуш А.М., Котирло В.К. Головні аспекти підготовки дітей до школи. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2019. Педагогічна спадщина. Дошкільне виховання, 2011. № 10. С. 2–3.

Богуш А.М. Передшкільна освіта: реалії сьогодення. Наукові записки: науковий журнал. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2011. № 4. – 206с.

Гаврилова Н.С. Особливості засвоєння математичних знань

молодшими школярами з порушеннями мовленнєвого розвитку: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.08 / Інст. спец. педагогіки АПН України. Київ, 2004. 212 с.

Державний стандарт початкової освіти, 2018. [Електронний ресурс].

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text

Калмикова Л. Сучасні проблеми наступності й перспективності та шляхи їх вирішення. Наступність і перспективність у навчанні й вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: матеріали конференції. Переяслав-Хмельницький, 2000. С.10-15.

Назаренко Г.Н. Організаційно-методичні умови забезпечення

наступності в навчанні дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.09. Кривий Ріг, 2002. 20 с.

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: підручник. Київ: Абрис,

416 с.

Сінопальнікова Н.М. Особливості логіко-математичного розвитку

дітей з вадами мовлення Педагогіка здоров'я : зб. наук. праць: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2016. С. 705-708.

Скворцова С.О. Оновлена програма «Математика 1-4 класи» (2016 р.): реалізація принципу наступності між дошкіллям і початковою школою. Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи: зб. наук. праць: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м.Одеса, 15-16 вересня 2016 р. / МОН України, ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського». Харків: Вид-во «Ранок», 2016. С. 37-40.

Тарасенко Г.С. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації

наступності дошкільної і початкової освіти (контекст пошуку оновлення методологічних та методичних засад. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: матеріали Міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф. Вінниця:ТОВ «Нілан–ЛТД», 2015. С. 9–15.

Тарасун В.В., Гаврилова Н.С. Особливості навчання математики

молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку: навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2007. 268 с.

Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. Москва: ИНФРА-М, 2002. С. 327.

References

Bohush, A.M. (Ed.). (2012). Bazovyi komponent doshkilnoi osvity Kyiv: Vydavnytstvo.

Bohush, A.M., & Kotyrlo, V.K. (2011) Holovni aspekty pidhotovky ditei do О.М. Масюк, Н.М. Сінопальнікова, Л.І. Титаренко

shkoly. Pedahohichna spadshchyna. Doshkilne vykhovannia, 10, 2–3.

Bohush, A.M. (2011) Peredshkilna osvita: realii sohodennia. Naukovi zapysky: naukovyi zhurnal. Seriia “Psykholoho-pedahohichni nauky”. Nizhyn, 4.

Havrylova, N.S. (2004) Osoblyvosti zasvoiennia matematychnykh znan molodshymy shkoliaramy z porushenniamy movlennievoho rozvytku. Kyiv.

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity (2018). Retrieved from

zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text

Kalmykova, L. (2000) Suchasni problemy nastupnosti y perspektyvnosti ta shliakhy yikh vyrishennia. Nastupnist i perspektyvnist u navchanni y vykhovanni ditei doshkilnoho ta molodshoho shkilnoho viku. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 10-15.

Nazarenko, H.N. (2002) Orhanizatsiino-metodychni umovy

zabezpechennia nastupnosti v navchanni ditei doshkilnoho viku ta molodshoho shkilnoho viku. Kryvyi Rih.

Savchenko, O.Ya. (1997) Dydaktyka pochatkovoi shkoly. Kyiv: Abrys.

Sinopalnikova N. M. Osoblyvosti lohiko-matematychnoho rozvytku ditei z vadamy movlennia Pedahohika zdorovia : zb. nauk. prats: materialy VI Vseukr. nauk.-prakt. konf. / KhNPU im. H. S. Skovorody. Kharkiv : KhNPU, 2016. S. 705-708.

Skvortsova, S.O. (2016) Onovlena prohrama «Matematyka 1-4 klasy»: realizatsiia pryntsypu nastupnosti mizh doshkilliam i pochatkovoiu shkoloiu. Realizatsiia nastupnosti v matematychnii osviti: realii ta perspektyvy. Kharkiv: Vydvo «Ranok», 37-40.

Tarasenko, H.S. (2015). Pidhotovka maibutnikh pedahohiv do realizatsii nastupnosti doshkilnoi i pochatkovoi osvity (kontekst poshuku onovlennia

metodolohichnykh ta metodychnykh zasad. Aktualni problemy formuvannia tvorchoi osobystosti pedahoha v konteksti nastupnosti doshkilnoi ta pochatkovoi osvity. Vinnytsia:TOV «Nilan – LTD», 9–15.

Tarasun, V.V., & Havrylova, N.S. (2007). Osoblyvosti navchannia

matematyky molodshykh shkoliariv z porushenniamy movlennievoho rozvytku Kamianets-Podilskyi: PP Moshynskyi V.S.

Fylosofskyi эntsyklopedycheskyi slovar. (2002). Hubskyi Е.F. (Ed.).

Moskva: YNFRA-M.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.15

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.